Skip to Navigation | Skip to Content |

work

 
Dyma dy gyfle i wneud y Ganolfan hyd yn oed yn fwy arbennig...

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn eich croesawu i archwilio'r amrywiaeth o yrfaoedd boddhaus, profiad gwaith a chyfleoedd ar gyfer interniaeth a phrentisiaeth sy'n ein galluogi i ddarparu profiad cwsmer rhagorol i'n cynulleidfaoedd a'n hymwelwyr. Ein pobl sy'n gwneud y Ganolfan yn lle arbennig gan ddod â'r adeilad yn fyw.

Yn 2009, sef 5 mlynedd ers i'r Ganolfan agor, cyflawnwyd safonau rhyngwladol Buddsoddwyr Mewn Pobl ac Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn llwyddiannus. Mae hyn yn golygu ein bod yn gofalu am y bobl sy'n gweithio i ni ac ansawdd y gwasanaeth a ddarperir gennym.
 

 • Addysg a Chyfranogi
 • Codi Arian a Nawdd
 • Cynadledda a Gwleddoedd
 • Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Diogelwch Pobl ac Eiddo
 • Glanhawyr a Staff Cynnal a Chadw
 • Gwaith Gweinyddol
 • Gwerthu Digwyddiadau
 • Marchnata, y Cyfryngau a Chyfathrebu
 • Rhaglennu Theatr
 • Staff y Bariau, Cogyddion a Gweinyddion
 • Technegwyr Golau a Sain
 • TG, Cyllid ac Adnoddau Dynol
 • Tywyswyr a Gwerthu Tocynnau

 

Swyddi Gwag

Mae'r fframwaith cymwyseddau ymddygiadol rydyn ni'n ei ddefnyddio wrth greu rhestr fer a chyfweld i'w gweld fan hyn.  

Oriau

Swydd Wag

Dyddiad Cau

Manylion

Oriau Sero

*Technegydd Achlysurol

N/A Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

Oriau Sero

*Cynorthwy-ydd Lletygarwch N/A

Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

Cytundebau Amrywiol Ar Gael Cynorthwyydd Canolfan Gyswllt (Dwyieithog) N/A

Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

39 Awr yr Wythnos Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol Dwyieithog 18/03/2018

Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

39 Awr yr Wythnos (Absenoldeb Mamolaeth)

Swyddog Digidol 18/03/2018

Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

39 Awr yr Wythnos (cyfnod penodol o flwyddyn)

Cynhyrchydd Ymgysylltu a'r Gymuned 29/03/2018

Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

39 Awr yr Wythnos

Arbenigwr/wraig Cymwysiadau 26/03/2018

Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

39 Awr yr Wythnos

Cynhyrchydd Cynnwys 20/03/2018

Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

Llawrydd (Oriau i gael ei chytuno)

Rheolwr Llwyfan Llawrydd - LOVECRAFT 22/03/2018 Disgrifiad Swydd

20 Awr yr Wythnos (cyfnod penodol o ddwy flwyddyn)

Cynhyrchydd - Dysgu a Chyfranogi Creadigol 28/03/2018

Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

20 Awr yr Wythnos (cyfnod penodol o ddwy flwyddyn)

Cynhyrchydd - Dysgu a Chyfranogi Creadigol (Lleolir yn y Cymoedd) 28/03/2018

Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

39 Awr yr Wythnos ar Gyfartaledd (cyfnod penodol)

Dirprwy Reolwr/wraig Stiwdio Weston 17/03/2018

Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

*Nodwch fod y swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar sail dymhorol.

Os hoffech chi geisio am swydd, byddwn ni'n cadw eich cais ac yn cysylltu â chi cyn gynted a bydd swydd yn wag.

Nodwch ein bod yn recriwtio fel arfer o gwmpas mis Ebrill a Hydref.

Cyfle Cyfartal

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, mae'r Ganolfan yn croesawu ceisiadau o bob sector o gymdeithas er mwyn adlewyrchu'r demograffeg leol ac ehangach.

Ceisiadau Cymraeg

Rydyn ni'n croesawu ffurflenni cais yn Gymraeg. Os ydych chi'n ymgeisio am swydd yn y Ganolfan yn Gymraeg, ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi'i gyflwyno yn Saesneg.

Buddion Staff

Mae ein pecyn buddion hael yn rheswm gwych arall dros weithio i ni.  Yn ogystal â chynllun gwyliau a phensiwn ardderchog, gall ein staff fanteisio ar docynnau theatr am ddim, gostyngiad ar bris aelodaeth â'r gampfa leol, cynllun rheoli perfformiad sy'n cynnig cyfleoedd dysgu a datblygu a chyfle i gael gwersi Cymraeg am ddim.

  

Cyfleoedd Ychwanegol y Ganolfan

Gall y Ganolfan gynnig nifer cyfyngedig o leoliadau profiad gwaith i ddisgyblion ysgol yn ystod misoedd Mai, Mehefin a Gorffennaf bob blwyddyn. Gellir ymgeisio drwy'r wefan drwy gwblhau ffurflen gais ar gyfer profiad gwaith.

  

Swyddi Gwag Cyfredol

Noder bod gennym swyddi gwag parhaus gan ein bod yn recriwtio ar adegau gwahanol drwy gydol y flwyddyn. Caiff eich cais ei gadw ar ffeil, a chysylltir â chi pan fydd yr angen yn codi am rôl benodol.
 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynglyn â recriwtio ffoniwch y llinell arbennig recriwtio ar 029 2063 4722 neu ebostiwch cefnogaethpd@wmc.org.uk