Skip to Navigation | Skip to Content |

Ein Proses Gwneud Cais

Eich cais a'ch llythyr eglurhaol yw ein pwynt cyswllt cyntaf â chi. Cânt eu beirniadu ar sail teilyngdod yn unig a dyma ein ffordd o bennu'r rhestr fer ar gyfer ymgeiswyr i gael cyfweliad. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ateb pob cwestiwn yn glir ac yn gryno ond mor llawn â phosibl.

Rydyn ni’n eich cynghori’n gryf eich bod yn darllen y disgrifiad swydd, y fanyleb person a'r proffil cymwyseddau yn ofalus cyn cwblhau eich ffurflen gais. Mae'r rhain yn cynnwys rhestr fanwl o'r sgiliau a'r rhinweddau rydyn ni’n chwilio amdanyn nhw ac yn ganllaw, nid yn unig ar ein cyfer ni, ond ar eich cyfer chi hefyd.

Mae'r fanyleb person a'r proffil cymwyseddau wedi'u rhannu yn ddwy ran: hanfodol a dymunol. Dylech sicrhau eich bod yn bodloni'r holl feini prawf hanfodol ar gyfer y swydd a dangos yn llawn sut rydych chi’n bodloni'r meini prawf hynny yn eich cais. Mae'r rhan ddymunol yn cynnwys rhestr o sgiliau, cymwysterau a phrofiad y byddai'n fuddiol i ymgeisydd feddu arnyn nhw.

Bydd pob penderfyniad a wneir o ran rhoi ymgeiswyr ar y rhestr fer yn seiliedig yn bennaf ar feini prawf hanfodol. Gellir defnyddio meini prawf dymunol i ddewis ymgeiswyr neu beidio â dewis ymgeiswyr o blith y rhain fel y bo'n briodol. Rydyn ni ond yn cyfweld â'r ymgeiswyr hynny sy'n cyfateb orau i'n meini prawf. Cwblhewch y ffurflen gais yn drylwyr. Nid yw ffurflenni anghyflawn yn dderbyniol a chewch eich diystyru ar gyfer y rhestr fer.

Peidiwch ag anfon CVs ar eu pen eu hunain yn lle'r ffurflen gais. Mae angen cwblhau ffurflen gais fel rhan o'n proses recriwtio. Wrth gwrs, mae croeso i chi amgáu CVs gyda'ch ffurflen gais, ynghyd ag unrhyw ddogfennau eraill neu wybodaeth y teimlwch sy'n berthnasol.