Skip to Navigation | Skip to Content |

Cyllid a Strategaeth Gorfforaethol

Y portffolio Cyllid a Strategaeth Gorfforaethol sy'n gyfrifol am swyddogaethau Cyllid, Adnoddau Dynol, TG a Materion Corfforaethol y Ganolfan yn ogystal â'r strategaeth ariannol.

Mae'r Adran Gyllid yn gyfrifol am reoli ariannol, cyflwyno adroddiadau ariannol a rheoli gwybodaeth.

Mae'r adran Adnoddau Dynol (Pobl a Dysgu) yn rhoi cymorth a chanllawiau i staff ar bolisïau a gweithdrefnau. Mae'n cydlynu ac yn rheoli'r broses recriwtio, yn llunio ac yn gweithredu'r Strategaeth Pobl a Dysgu, ynghyd â datblygu prosesau pobl sydd o fudd amlwg i staff y ganolfan a pherfformiad y sefydliad yn gyffredinol.

Mae'r adran Technoleg Gwybodaeth yn cefnogi'r busnes drwy sicrhau bod yr holl ofynion TG a theleffoni yn cael eu bodloni i safon uchel. Mae'n cefnogi rhwydwaith Microsoft y Ganolfan, cyfleusterau TG a Thelathrebu, er mwyn darparu gwasanaeth cadarn, effeithlon, o safon uchel i bawb yn y Ganolfan. Yr adran Technoleg Gwybodaeth sy'n arwain y gwaith o lunio strategaeth TG y Ganolfan i'r dyfodol a sicrhau diogelwch data rhag ymosodiadau mewnol ac allanol.