Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Mae Canolfan Mileniwm Cymru ("ni" neu "ein") yn ymrwymedig i ddiogelu a pharchu eich preifatrwydd.

Mae'r polisi hwn (ynghyd â'n telerau defnydd ac unrhyw ddogfennau eraill y cyfeirir atynt) yn nodi ar ba sail y byddwn yn prosesu unrhyw ddata personol a gasglwn gennych neu a ddarperir gennych (gan gynnwys data a gesglir/a ddarperir ar-lein, dros y ffôn neu mewn person). Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall ein barn a'n harferion mewn perthynas â'ch data personol a sut y byddwn yn ymdrin ag ef.

At ddiben Deddf Diogelu Data 1998 (y "Ddeddf"), y rheolwr data yw Canolfan Mileniwm Cymru, cwmni cyfyngedig drwy warant, sydd wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr â'r rhif cwmni 3221924 a'r rhif elusen 1060458, y mae ei gyfeiriad cofrestredig ym Mhlas Bute, Caerdydd CF10 5AL.

Ein cynrychiolydd enwebedig at ddiben y Ddeddf yw ein Prif Weithredwr.  

GWYBODAETH Y GALLWN EI CHASGLU ODDI WRTHYCH

Gallwn gasglu a phrosesu'r data canlynol amdanoch:

 • gwybodaeth a ddarperir gennych wrth lenwi ffurflenni ar ein gwefan ar yganolfan.org.uk ("ein gwefan"). Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth a ddarperir pan fyddwch yn cofrestru i ddefnyddio ein gwefan, tanysgrifio i'n gwasanaethau, gosod archebion, cyflwyno deunydd neu sylwadau neu ofyn am wasanaethau pellach. Gallwn hefyd ofyn i chi am wybodaeth pan fyddwch yn rhoi cynnig ar gystadleuaeth neu gynnig hyrwyddo a noddir gennym, a phan fyddwch yn rhoi gwybod am broblem ynghylch ein gwefan;
 • os byddwch yn cysylltu â ni, gallwn gadw cofnod o'r ohebiaeth honno;
  gallwn hefyd ofyn i chi gwblhau arolygon a ddefnyddiwn at ddibenion ymchwil, ond nid oes rhaid i chi ymateb iddynt;
 • manylion unrhyw drafodion a wnewch ar ein gwefan ac unrhyw archebion a gwblheir gennych (gan gynnwys unrhyw wasanaethau a ddarparwn i chi yn sgil eich ymweliad â'n safle);
 • manylion eich ymweliadau â'n gwefan gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i ddata traffig, data lleoliad, blogiau a data cyfathrebu arall, pa un a oes angen y data hwn arnom at ein dibenion bilio ein hunain neu beidio a'r adnoddau a ddefnyddir gennych.

Gall data o'r fath gynnwys eich enw, eich cyfeiriad dosbarthu, eich cyfeiriad e-bost, eich rhif ffôn a rhifau eich cardiau debyd a/neu gardiau credyd. O ran rhifau cardiau debyd a/neu gardiau credyd, dim ond am gyhyd ag y credwn sy'n rhesymol angenrheidiol y byddwn yn cadw'r rhain.

Gallwn hefyd ofyn i chi ateb cwestiynau cyffredinol amrywiol amdanoch eich hun gan gynnwys unrhyw feysydd sydd o ddiddordeb i chi fel y gallwn deilwra gwybodaeth yn y dyfodol yn unol â'r meysydd a allai fod o ddiddordeb i chi yn ein barn ni.

Gweler hefyd y paragraffau isod o dan y penawdau "Ein Defnydd o Deledu Cylch Cyfyng" a "Cofnodion o Ymwelwyr â'n Safle".

 

MONITRO TRAFFIG DEFNYDDWYR

Gallwn fonitro traffig defnyddwyr cyfunol i'n helpu i ddatblygu a gwella ein gwefan er budd pob defnyddiwr.

 

CYFEIRIADAU IP

Gallwn gasglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur, gan gynnwys eich cyfeiriad IP, eich system weithredu a'ch math o borwr lle bo'r wybodaeth honno ar gael, er mwyn gweinyddu'r system a rhoi gwybodaeth gyfunol i'n hysbysebwyr. Data ystadegol yw hwn am gamau a phatrymau pori ein defnyddwyr, ac nid yw'n enwi unrhyw unigolyn.

 

CWCIS

Am yr un rheswm, gallwn gael gwybodaeth am eich defnydd o'r rhyngrwyd yn gyffredinol drwy ddefnyddio ffeil gwcis a gaiff ei storio ar eich porwr neu yriant caled eich cyfrifiadur. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth a drosglwyddir i yriant caled eich cyfrifiadur. Maent yn ein helpu i wella ein gwefan a darparu gwasanaeth gwell a mwy personol. Mae rhai o'r cwcis a ddefnyddiwn yn hanfodol i weithrediad y wefan.

Defnyddir cwcis yn gyffredin i wneud i wefannau weithio, neu weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchenogion y wefan. Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu i chi reoli'r rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau'r porwr. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi'u gosod a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch i allaboutcookies.org.

I ddewis peidio â chael eich tracio gan Google Analytics wrth ddefnyddio gwefannau, ewch i tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cwci Enw Diben Rhagor o wybodaeth
__utmb
__utmc
__utma
__utmz
___utmv
___utmx
Cwcis Google Analytics Mae'r cwcis hyn yn ein galluogi i gasglu gwybodaeth ddienw am y ffordd y caiff ein gwefan ei defnyddio, pa dudalennau mae defnyddwyr yn ymweld â hwy a faint o amser maent yn ei dreulio ar bob tudalen. Rydym yn casglu'r wybodaeth er mwyn gwella'r wefan a darparu data ystadegol cyffredinol ar gyfer ein rhanddeiliaid neu at ddibenion meincnodi cyffredinol â sefydliadau tebyg eraill.. google.com/analytics/learn/privac.html
CMS ASP.NET Cwci trafodion y wefan Mae'r cwci hwn yn hanfodol er mwyn prynu rhywbeth ar y wefan. Os byddwch yn analluogi'r cwci hwn ni fyddwch yn gallu defnyddio rhai rhannau o'r wefan feedback@wmc.org.uk

 

Gallwch flocio cwcis drwy ddefnyddio'r gosodiad ar eich porwr sy'n caniatáu i chi wrthod rhai cwcis penodol neu bob un ohonynt.

Fodd bynnag, os byddwch yn defnyddio gosodiadau eich porwr i flocio pob cwci (gan gynnwys cwcis hanfodol) efallai na fyddwch yn gallu defnyddio unrhyw ran o'n gwefan neu rai rhannau ohoni. Oni bai eich bod wedi newid gosodiadau eich porwr fel ei fod yn gwrthod cwcis, bydd ein system yn gosod cwcis cyn gynted ag y byddwch yn ymweld â'n gwefan.

Ac eithrio yn achos cwcis hanfodol, daw pob cwci i ben pan fyddwch yn cau ffenest y porwr. Nodwch drwy barhau i ddefnyddio ein gwefan, rydych yn caniatáu i ni gasglu'r cwcis hynny.

 

Cwcis Targedu a Hysbysebu

Rydym yn defnyddio cwcis targedu a hysbysebu er mwyn dangos hysbysebion sydd wedi'u teilwra ar eich cyfer yn seiliedig ar eich ymweliadau blaenorol â'n gwefan, neu'n seiliedig ar eich demograffeg neu'ch diddordebau yn ôl Google*. Mae Google yn defnyddio'r cwci DoubleClick i gasglu data a dangos hysbysebion sy'n berthnasol i chi ar wefannau ei bartneriaid. Nid yw'r cwci yn cynnwys unrhyw wybodaeth a all nodi pwy ydych, ac nid ydym yn ei gyfuno ag unrhyw wybodaeth a all nodi pwy ydych a gesglir drwy'r wefan. Gall defnyddwyr optio allan o ddefnyddio'r cwci DoubleClick ar gyfer hysbysebion sy'n seiliedig ar ddiddordebau drwy fynd i Ads Settings.

Mae'r wefan yn defnyddio nodweddion hysbysebu Google Analytics i gasglu data drwy gwcis hysbysebu Google a dynodwyr anhysbys. Caiff y nodweddion canlynol eu defnyddio: Remarketing with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting a Google Analytics Demographics and Interest Reporting.

*Y ffordd y mae Google yn pennu gwybodaeth ddemograffig a gwybodaeth am ddiddordebau
Pan fydd rhywun yn ymweld â gwefan sydd mewn partneriaeth â Google Display Network, mae Google yn storio rhif yn ei borwr i gofio ei ymweliadau. Mae'r rhif hwn yn nodi porwr gwe ar gyfrifiadur penodol, nid yw'n nodi unigolyn penodol. Gall porwyr gael eu cysylltu â chategori demograffig neu gategori diddordeb yn seiliedig ar y gwefannau yr ymwelwyd â hwy. Yn ogystal â hyn, gall rhai gwefannau roi gwybodaeth ddemograffig i Google y mae pobl yn ei rhannu ar wefannau penodol, megis gwefannau rhwydweithio cymdeithasol. Hefyd, gall Google ddefnyddio demograffeg sy'n deillio o broffiliau Google.

 

BLE BYDDWN YN STORIO EICH DATA PERSONOL

Gall y data a gasglwn oddi wrthych gael ei drosglwyddo i leoliad y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd ("AEE") a'i storio yno. Gall hefyd gael ei brosesu gan staff y tu allan i'r AEE sy'n gweithio i ni neu un o'n cyflenwyr. Gall y staff hyn fod yn gyfrifol am gwblhau eich archeb, prosesu eich manylion talu a darparu gwasanaethau cymorth, ymhlith pethau eraill. Drwy gyflwyno eich data personol, rydych yn cytuno iddo gael ei drosglwyddo, ei storio neu'i brosesu drwy'r dulliau hyn. Byddwn yn cymryd pob cam sy'n rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich data yn cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â'r polisi preifatrwydd hwn.

Caiff yr holl wybodaeth a ddarperir gennych ei storio ar ein serfwyr diogel. Caiff unrhyw drafodion talu eu hamgryptio. Os rydym wedi rhoi (neu os ydych wedi dewis) cyfrinair sy'n eich galluogi i fynd i rannau penodol o'n gwefan, chi sy'n gyfrifol am gadw'r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Gofynnwn i chi beidio â rhannu cyfrinair â neb.

Yn anffodus, nid yw'r rhyngrwyd na phrosesau trosglwyddo gwybodaeth dros y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er y byddwn yn cymryd camau rhesymol i ddiogelu eich data personol ac atal unrhyw un rhag cael mynediad iddo heb awdurdod drwy ei storio ar serfwr diogel a gaiff ei ddiogelu gan gyfrinair a'i guddio rhag y byd tu allan gan wal dân, ni allwn warantu diogelwch y data a drosglwyddir gennych i'n gwefan; rydych yn trosglwyddo data ar eich menter eich hun.

 

Y DEFNYDD A WNEIR O'CH GWYBODAETH

Byddwn yn defnyddio gwybodaeth a ddelir amdanoch yn y ffyrdd canlynol, er mwyn:

 • sicrhau y caiff cynnwys o'n gwefan ei gyflwyno yn y ffordd fwyaf effeithiol i chi a'ch cyfrifiadur;
 • darparu gwybodaeth, cynhyrchion neu wasanaethau rydych yn gofyn i ni amdanynt neu a allai fod o ddiddordeb i chi yn eich barn ni, os rydych wedi rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion o'r fath;
 • cyflawni rhwymedigaethau sy'n deillio o unrhyw gontractau a luniwyd rhyngom ni a chi;
  eich galluogi i ddefnyddio nodweddion rhyngweithiol ein gwasanaeth, pan fyddwch yn dewis gwneud hynny;
 • eich hysbysu am newidiadau i'n gwasanaeth a'ch ymweliadau â'n safle neu os oes angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnoch i hwyluso eich ymweliad;
  darparu gwybodaeth gyfunol am ein defnyddwyr i randdeiliaid (ond nid hysbysebwyr).
 • Gallwn hefyd ddefnyddio eich data, neu ganiatáu i sefydliadau celfyddydol trydydd parti dethol ddefnyddio eich data, er mwyn rhoi gwybodaeth i chi am nwyddau a gwasanaethau a all fod o ddiddordeb i chi a gallwn ni neu'r sefydliadau hynny gysylltu â chi ynghylch y rhain drwy'r post, e-bost neu dros y ffôn.
 • Os nad ydych am i ni ddefnyddio eich data yn y ffordd hon, na throsglwyddo eich manylion i drydydd partïon at ddibenion marchnata, ticiwch y blychau perthnasol ar y ffurflen a ddefnyddiwn i gasglu eich data

 

 

DATGELU EICH GWYBODAETH

Gallwn ddatgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon os oes dyletswydd arnom i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu os credwn yn ddidwyll bod angen i ni wneud hynny, neu er mwyn gorfodi neu gymhwyso ein telerau defnydd neu amodau gwerthu a chytundebau eraill; neu i ddiogelu ein hawliau, ein heiddo, neu ein diogelwch neu hawliau, eiddo neu ddiogelwch ein cwsmeriaid, neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth â chwmnïau a sefydliadau eraill at ddibenion diogelu rhag twyll a lleihau risgiau credyd

 

EICH HAWLIAU

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni beidio â phrosesu eich data personol at ddibenion marchnata. Fel arfer byddwn yn rhoi gwybod i chi (cyn casglu eich data) os ydym yn bwriadu defnyddio eich data at ddibenion o'r fath neu os ydym yn bwriadu datgelu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti at ddibenion o'r fath. Gallwch arfer eich hawl i atal eich data rhag cael ei brosesu fel hyn drwy dicio blychau penodol ar y ffurflenni a ddefnyddiwn i gasglu eich data. Gallwch hefyd arfer yr hawl ar unrhyw adeg drwy ddiweddaru eich cyfrif ar-lein gyda ni neu drwy gysylltu â ni yn uniongyrchol neu dros y ffôn neu drwy ysgrifennu atom neu anfon e-bost atom ar cyswllt.tocynnau@wmc.org.uk.

O bryd i'w gilydd, gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau ein rhwydweithiau partner, hysbysebwyr a chysylltiadau ac o'r gwefannau hynny. Os dilynwch ddolen i unrhyw un o'r gwefannau hyn, nodwch fod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd dros y rhain. Darllenwch y polisïau hyn cyn cyflwyno unrhyw ddata personol i'r gwefannau hyn.

 

MYNEDIAD AT WYBODAETH

Mae'r Ddeddf yn rhoi hawl i chi gael mynediad at wybodaeth a ddelir amdanoch. Gallwch arfer eich hawl mynediad yn unol â'r Ddeddf. Gallwn godi ffi o £10 am unrhyw gais am fynediad at wybodaeth er mwyn talu'r costau yr awn iddynt wrth roi manylion i chi am y wybodaeth a ddalwn amdanoch.

 

EIN DEFNYDD O DELEDU CYLCH CYFYNG

Rydym yn monitro ac yn recordio delweddau yn ein safle gan ddefnyddio teledu cylch cyfyng. Gwnawn hyn at ddibenion atal troseddau a diogelu'r cyhoedd.

 

RECORDIO POBL SY'N YMWELD Â'N SAFLE

Gallwn ni, neu drydydd partïon a awdurdodir gennym ni, recordio ffilm a/neu sain yn ystod, cyn neu ar ôl perfformiad a/neu yn ein safle o bryd i'w gilydd. Er y cymerwn gamau rhesymol i sicrhau bod ymwelwyr yn cael gwybod am y cyfryw recordiadau pan fyddant yn dod i'n safle a'u bod yn cael cyfle i osgoi'r cyfryw recordiadau, drwy ddod i'n safle rydych yn rhoi caniatâd i ni eich cynnwys chi ac unrhyw bobl (gan gynnwys plant) a all fod gyda chi, yn y cyfryw recordiadau ac i'r cyfryw recordiadau gael eu defnyddio gennym yn ddiweddarach at unrhyw ddibenion masnachol rhesymol gan gynnwys, heb gyfyngiadau, at ddibenion marchnata a hyrwyddo. Ni fyddwn yn gwneud unrhyw daliad i chi mewn perthynas â'ch cynnwys yn y cyfryw recordiadau.

 

NEWIDIADAU I'N POLISI PREIFATRWYDD

Caiff unrhyw newidiadau a wnawn i'n polisi preifatrwydd yn y dyfodol eu dangos ar y dudalen hon a, lle y bo'n briodol, byddwn yn rhoi gwybod i chi amdanynt drwy e-bost.

 
 
CYSYLLTU

Croesewir cwestiynau, sylwadau a cheisiadau ynghylch y polisi preifatrwydd hwn a dylid eu hanfon i adborth@wmc.org.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y Ddeddf Diogelu Data, gallwch ffonio (DU) 01625 545 700 neu fynd i wefan y Comisiynydd Gwybodaeth ar informationcommissioner.gov.uk