Skip to Navigation | Skip to Content |

Cynlluniau Talu

 

Awydd ymweld â'r theatr yn fwy cyson?

 
Gallwch ysgafnhau'r baich drwy dalu fesul camau

 
Rydyn ni eisiau i chi ymweld a mwynhau'r hyn sydd gan y Ganolfan i'w gynnig yn fwy aml ac felly rydyn ni wedi gwneud yn haws i chi dalu am eich tocynnau drwy'r Cynlluniau Talu newydd. Am y tro cyntaf erioed, gallwch ysgafnhau'r baich drwy dalu am eich tocynnau dros gyfnod o dri mis.

Am archebion gwerth £200 neu fwy gallwch ddewis talu drwy Ddebyd Uniongyrchol dros gyfnod o dair mis.

Gweler isod am delerau ac amodau llawn y cynllun. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech chi sefydlu cynllun talu ar gyfer eich archeb, cysylltwch ag aelod o’r tîm ar 029 2063 6464.

 

TELERAU AC AMODAU

Rheolau’r Cynhyrchiad:

 • Bydd yn rhaid i’r archeb fod yn £200 neu fwy.
 • Mae’r gwasanaeth yma ar gael i archebwyr unigol yn unig (dim mwy na 9 tocyn y pen i bob cynhyrchiad) ac nid yw’n gymwys ar archebion grŵp o 10 tocyn neu fwy.
 • Mae’r gwasanaeth yma’n berthnasol ar un cynhyrchiad neu nifer o sioeau, ond ar yr amod fod gwerth y tocynnau yn £200 neu fwy.
 • Mae’r gwasanaeth yma ar gael i berfformiadau yn Theatr Donald Gordon a Stiwdio Weston yn ogystal â Gŵyl y Llais. Cewch hefyd gynnwys gwasanaethau ychwanegol fel parcio a phryd o fwyd cyn y perfformiad i’ch archeb.
 • Ar gael ar gynyrchiadau penodol yn unig.

 
Rheolau Debyd Uniongyrchol:

 • Caiff taliadau eu rhannu i dri thaliad Debyd Uniongyrchol.
 • Byddwn yn anfon cadarnhad o’ch amserlen Debyd Uniongyrchol atoch o fewn tri diwrnod gwaith ar ôl i chi greu’r archeb.
 • Caiff y taliadau eu tynnu o’ch cyfrif yn seiliedig ar yr amserlen. Bydd y taliad cyntaf yn digwydd ar y diwrnod talu cyntaf ac yna bydd y ddau daliad arall yn digwydd yn fisol. Os caiff y Debyd Uniongyrchol ei sefydlu cyn y 10fed diwrnod o’r mis caiff y taliad cyntaf ei dynnu ar ddiwrnod cyntaf y mis nesaf. Os caiff y Debyd Uniongyrchol ei sefydlu gweddill y mis, caiff y taliad cyntaf ei dynnu ar ddiwrnod cyntaf y mis wedyn.
 • Rhaid i’r taliad terfynol ei dynnu cyn dyddiad talu archebion grŵp ar gyfer y cynhyrchiad a dewisir.
 • Os mae’r cwsmer yn archebu mwy nag un cynhyrchiad o fewn yr un archeb, rhaid i un bob taliad ddigwydd cyn y dyddiad talu cynharaf i archebion grwpiau.
 • Codir ffi weinyddol o £3 fesul archeb.
 • Nid oes modd cymryd taliadau rhannol. Cymerir y taliad yn llawn drwy Ddebyd Uniongyrchol.
 • Anfonir y tocynnau ar ôl derbyn y taliad llawn yn unig ac nid oes modd newid yr archeb o gwbl hyd nes bod yr amserlen talu wedi’i chwblhau.

 
Rheolau Ganslo:

 • Mae cyfnod ailfeddwl o 14 diwrnod ar gael, lle gellir canslo’n gyfan gwbl.
 • Os na dderbynnir taliad llawn nid ydym yn ad-dalu. Gallwn anfon nifer y tocynnau yr ydych wedi talu’n llawn amdanyn nhw a byddwn yn rhoi unrhyw daliadau ychwanegol yn cael eu rhoi ar daleb gredyd.

 

A wyddoch chi ei bod yn bosib talu am aelodaeth Addewid mewn rhandaliadau misol trwy Ddebyd Uniongyrchol hefyd?

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r cynllun aelodaeth cliciwch yma.