Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Telerau ac Amodau Maes Parcio Aml-lawr Stryd Pierhead

Talu ar Droed Telerau ac Amodau mynediad/parcio

Dyma'r telerau rydych yn cytuno arnynt i ddefnyddio'r maes parcio hwn. Mae'n bwysig eich bod yn eu darllen ac yn eu deall. Maent yn egluro eich hawliau a'ch rhwymedigaethau. Maent hefyd yn cynnwys manylion materion na fyddwn yn derbyn cyfrifoldeb amdanynt. Pwysig: dewch o hyd i le parcio cyn talu am eich tocyn parcio

1. DIFFINIADAU
Wrth ddarllen yr Amodau hyn, bydd gan y geiriau a'r ymadroddion canlynol yr ystyron canlynol:

 • Ystyr "Maes Parcio" yw'r maes parcio lle y caiff yr Amodau hyn eu harddangos. Mae'n golygu ffyrdd dynesu a ffyrdd allan o'r Maes Parcio.
 • Ystyr "Bwrdd Tariff" yw unrhyw fwrdd neu hysbysiad yn y Maes Parcio sy'n dangos y ffioedd sy'n daladwy am barcio.
 • Ystyr "yr Amodau hyn" yw'r telerau ac amodau a nodir isod.
 • Ystyr "Cerbyd" yw unrhyw gerbyd sy'n dod i mewn i'r Maes Parcio ac mae'n cynnwys unrhyw ddyfais fecanyddol ar olwynion neu draciau, ei gyfarpar a'i ategolion.
 • Ystyr "Ni, ein" yw APCOA Parking (UK) Limited ("APCOA")
 • Ystyr "Eich, chi" yw unrhyw unigolyn sy'n dod i mewn i'n maes parcio ac yn parcio Cerbyd.

2. TARIFF

 • 2.1 Gall APCOA yn ôl ei ddisgresiwn llwyr newid y Tariff unrhyw bryd.
 • 2.2 Os bydd unrhyw beiriant talu ac arddangos yn methu, ceidw APCOA, ei weision neu ei asiantau yr hawl i gasglu ffioedd parcio gan berchenogion cerbydau pan fyddant yn cyrraedd neu'n gadael.


3. Y CYTUNDEB RHYNGOCH CHI A NI

 • 3.1 Mae'r Amodau hyn yn gymwys i'ch defnydd o Faes Parcio.
 • 3.2 Bwriadwn ddibynnu ar yr Amodau hyn. Os bydd unrhyw beth nad ydych yn ei ddeall neu nad ydych yn cytuno ag ef, trafodwch hyn gyda ni cyn dod i mewn i'r Maes Parcio neu adael eich Cerbyd gyda ni.
 • 3.3 Ni chaniateir i'n cyflogeion nac ein hasiantau awdurdodedig wneud unrhyw gynrychioliadau oni chânt eu cadarnhau yn ysgrifenedig. Os byddwn yn cytuno ar newidiadau, gofynnwch i ni eu cadarnhau yn ysgrifenedig. Yna gallwn osgoi problemau ynghylch yr hyn y cytunwyd arno rhyngom ni.
 • 3.4 Ni fydd unrhyw beth yn yr Amodau hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol.

4. TOCYNNAU

 • 4.1 Dim ond o ran y Cerbyd y cyhoeddir tocyn ar ei gyfer y bydd y tocyn hwnnw yn ddilys. Ni fydd eich tocyn yn rhoi'r hawl i chi ddefnyddio unrhyw le penodol yn y Maes Parcio na chael blaenoriaeth dros gwsmeriaid eraill.
 • 4.2 Mae pob tocyn yn eiddo i ni.
 • 4.3 Os bydd angen i chi arddangos eich tocyn yn eich Cerbyd caiff hynny ei nodi'n glir ar eich tocyn ac ar arwyddion yn y Maes Parcio hefyd. Sicrhewch eich bod yn arddangos eich tocyn mewn lle amlwg. Os bydd y wybodaeth a argraffwyd ar y tocyn wedi'i chuddio neu os na ellir gweld y tocyn yn glir o'r tu allan i'r Cerbyd, byddwn yn tybio nad oes gennych chi docyn dilys i barcio yn y Maes Parcio.
 • 4.4 Oni fydd yn ofynnol i chi arddangos eich tocyn yn eich Cerbyd, rhaid i chi gadw eich tocyn gyda chi pan fyddwch yn gadael eich cerbyd. Os byddwch yn colli eich tocyn, codir tâl ar y gyfradd a nodir ar y Bwrdd Tariff.
 • 4.5 Os caniateir i chi dalu â cherdyn credyd/debyd/talu, nodir y cardiau y byddwn yn eu derbyn ar yr hysbysfwrdd hwn neu'r Peiriant Talu. Byddwn yn debydu'r tâl tariff priodol ar gyfer eich arhosiad yn y Maes Parcio (neu ar y gyfradd a nodir ar y Bwrdd Tariff os byddwch yn colli eich tocyn) yn erbyn eich cerdyn ynghyd ag unrhyw dâl gweinyddu a godir arnom gan gwmni'r cerdyn credyd/debyd/talu.

5. RHEOLI A GORFODI

Ein hasiantau:-
APCOA Parking (UK) Limited ("Apcoa")
Wellington House,
4-10 Cowley Road,
Uxbridge,
Middlesex,
UB8 2XW
Ffôn: 0845 301 1151
sy'n gyfrifol am reoli'r Maes Parcio hwn. APCOA sydd hefyd yn gyfrifol am orfodi'r Amodau hyn.

6. EIN HATEBOLRWYDD I CHI AM GOLLED NEU DDIFROD I'R EIDDO

 • Ni fyddwn ni nac ein gweision nac ein hasiantau yn derbyn cyfrifoldeb os caiff eich cerbyd ei ddifrodi, ei golli neu ei ddwyn neu os bydd unrhyw golledion neu achosion o ddwyn o'ch cerbyd tra bydd yn y Maes Parcio.

7. ATEBOLRWYDD AM FARWOLAETH NEU ANAF PERSONOL

 • Nid ystyrir y bydd unrhyw beth yn yr Amodau hyn yn eithrio nac yn cyfyngu ar ein hatebolrwydd ni neu atebolrwydd ein gweision a'n hasiantau am farwolaeth neu anaf personol a achosir drwy ein hesgeuluster.

8. BETH I'W WNEUD OS CREDWCH FOD GENNYCH HAWLIAD YN EIN HERBYN

 • Os difrodir eich Cerbyd tra bydd ar ein heiddo ni, neu os caiff ei ddwyn, neu os caiff unrhyw eiddo ei ddwyn ohono tra bydd ar ein heiddo ni rhaid i chi:- 
  • Rhoi gwybod i aelod o staff ar unwaith os bydd rhywun ar gael;
  • hysbysu APCOA, y nodir ei fanylion cyswllt yn amod 5; 
  •  hysbysu eich yswirwyr yn brydlon.

9. BETH FYDD YN DIGWYDD OS BYDDWCH YN TORRI'R AMODAU HYN

Os byddwch yn parcio eich Cerbyd mewn ffordd sy'n torri'r Amodau hyn, byddwn yn gwneud y canlynol:-

 • Rhoi Rhybudd Gorfodi Parcio
 • Gellir gadael Rhybudd Gorfodi Parcio ar eich cerbyd neu gyflwyno un i chi. Bydd y
 • Rhybudd Gorfodi Parcio yn nodi:-
  • y swm y mae'n ofynnol i chi ei dalu;
  • y terfyn amser erbyn pryd y mae'n rhaid i chi dalu;
  • y cyfeiriad y mae'n rhaid i chi anfon eich taliad iddo.
 • Bydd y Rhybudd Gorfodi Parcio hefyd yn egluro, oni chaiff y taliad ei wneud yn unol â'r telerau, y gellir dechrau camau yn y llys er mwyn adennill y symiau sy'n ddyledus gennych o dan y Rhybudd Gorfodi Parcio, ynghyd â chostau, llog ac unrhyw symiau eraill y gellir eu hadennill yn gyfreithiol.
 • Os byddwch yn parcio mewn ffordd sy'n torri'r amodau hyn o fewn 12 mis i ddyddiad cyhoeddi'r Rhybudd Gorfodi Parcio, byddwn yn gwneud y canlynol:-
  • Rhoi clamp olwyn ar eich Cerbyd
  • Mae APCOA, ei weision a'i asiantau yn glynu wrth God Ymarfer Cymdeithas
  • Parcio Prydain ar gyfer clampio cerbydau.
 • Os caiff eich Cerbyd ei glampio, dylech barhau fel y nodir yn Amod 10. Pan gaiff y swm ei dalu, caiff y clamp ei symud cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol.
  • Os byddwch yn parcio mewn ffordd sy'n torri'r amodau hyn o fewn 12 mis i glampio eich cerbyd, byddwn yn gwneud y canlynol:-
   Symud eich Cerbyd
  • Os caiff eich Cerbyd ei symud, dylech barhau fel y nodir yn amod 10.

10. BETH I'W WNEUD OS BYDD EICH CERBYD WEDI CAEL EI GLAMPIO NEU EI SYMUD

 • Os bydd eich Cerbyd wedi cael ei glampio neu ei symud dylech ffonio'r rhif isod i drefnu iddo gael ei ryddhau:-
  • Ffôn: 0845 301 1151
  • Ar yr amod eich bod yn talu'r ffi rhyddhau, byddwn yn trefnu i ryddhau eich Cerbyd cyn gynted ag y bo'n rhesymol bosibl ond ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw oedi wrth ryddhau eich Cerbyd nac am unrhyw golledion rydych wedi'u dioddef o ganlyniad i unrhyw gyfryw oedi.

11. DIFROD I GERBYDAU ERAILL NEU EIDDO ARALL

 • Os byddwch yn achosi difrod i gerbyd arall neu unrhyw eiddo y tu mewn i gerbyd arall rhaid i chi roi gwybod am y mater i APCOA ar unwaith yn y cyfeiriad a nodir yn amod 5 uchod.
 • Dylech roi rhif cofrestru'r ddau gerbyd, eich enw a'ch cyfeiriad llawn ac enw a chyfeiriad eich cwmni yswiriant  i APCOA ynghyd â'ch rhif polisi. Bydd yn ofynnol i chi wneud iawn, er boddhad rhesymol i ni, am unrhyw ddifrod a achoswyd neu dalu i ni, ar orchymyn, y gost yr aed iddi drwy wneud iawn am y cyfryw ddifrod.


11. DIOGELWCH A DIOGELEDD

 • 11.1 Rhaid i chi yrru'n ofalus a chadw at unrhyw derfynau cyflymder.
 • 11.2 Ni ddylai plant chwarae yn y Maes Parcio nac ardaloedd parcio eraill ac ni ddylid eu gadael ar eu pen eu hunain unrhyw bryd.
 • 11.3 Rhaid i chi ochel rhag Cerbydau sy'n symud.
 • 11.4 Rhaid i chi gydymffurfio â phob cyfarwyddyd ac arwydd a arddangosir o bryd i'w gilydd yn y Maes Parcio a phob cyfarwyddyd a roddir neu gais a wneir o bryd i'w gilydd gan gyflogeion, gweision neu asiantau (gan gynnwys APCOA) er mwyn rheoleiddio traffig a rheoli lleoliad cerbydau yn y Maes Parcio.
 • 11.5 Rhaid i chi sicrhau y cedwir anifeiliaid yn ddiogel ar dennyn pan fyddant y tu allan i Gerbyd.
 • 11.6 Dylech sicrhau:-
 • 11.6.1 bod eich Cerbyd wedi'i gloi'n ddiogel;
 • 11.6.2 bod pob un o ffenestri eich Cerbyd wedi'u cloi'n ddiogel;
 • 11.6.3 bod eich breciau ar waith fel y bo'n briodol ar gyfer y modd parcio;
 • 11.6.4 bod y clo ar y llyw neu declyn tebyg sydd wedi'i osod ar eich Cerbyd ar waith, os oes gennych un;  
 • 11.6.5 na chaiff unrhyw unigolyn nac anifail ei adael yn eich Cerbyd;
 • 11.6.6 bod eich eiddo wedi'i roi dan glo yn eich b?t, ac nad yw'n weladwy o'r tu allan i'r Cerbyd hwn.

12. CWYNION AC APELIADAU YN ERBYN CAMAU GORFODI

 • 12.1 Mae gweithdrefn ar waith gennym i ymdrin â chwynion y mae manylion amdani ar gael drwy APCOA. Er mwyn sicrhau y gellir ymdrin â chwynion yn effeithlon mae'n bwysig gwneud cwynion cyn gynted ag y bo'n rhesymol bosibl.  O ganlyniad, mae'r weithdrefn gwynion yn cynnwys terfynau amser caeth y mae'n rhaid eu bodloni. Rydych yn deall os na fyddwch yn bodloni unrhyw derfyn amser efallai na fyddwn yn gallu gwneud unrhyw beth ynghylch eich cwyn.
 • 12.2 Os byddwch am apelio yn erbyn unrhyw gost yr eir iddi o ran symud, storio neu waredu eich Cerbyd mae gweithdrefn apelio ar waith gennym y mae manylion amdani ar gael drwy APCOA.  Er mwyn sicrhau y gellir ymdrin ag apeliadau yn effeithlon mae'n bwysig gwneud apeliadau cyn gynted ag y bo'n rhesymol bosibl.  O ganlyniad, mae'r weithdrefn apeliadau yn cynnwys terfynau amser caeth y mae'n rhaid eu bodloni. Rydych yn deall os na fyddwch yn bodloni unrhyw derfyn amser efallai na fyddwn yn gallu gwneud unrhyw beth ynghylch eich apêl.


13. GWEITHGAREDDAU GWAHARDDEDIG

 • 13.1 Ni ddylech wneud y canlynol:-
 • 13.1.1 parcio mewn ardal dim parcio;
 • 13.1.2 parcio ar linellau melyn dwbl;
 • 13.1.3 parcio mewn unrhyw fan nad yw'n lle parcio penodedig;
 • 13.1.4 parcio mewn man aros lle mae cyfyngiad amser ar waith am fwy na'r amser a ganiateir;
 • 13.1.5 parcio mewn lle parcio i bobl anabl heb arddangos y bathodyn dilys cyfredol gofynnol;
 • 13.1.6 parcio ar draws dau le parcio;
 • 13.1.7 parcio mewn man sydd wedi'i gadw ar gyfer cerbydau argyfwng. Mae'r cyfyngiadau hyn hefyd yn gymwys i ddeiliaid bathodynnau i bobl anabl.
 • 13.2 Ni chaniateir i unrhyw Gerbyd gael ei dynnu i mewn i'r Maes Parcio na dod i mewn iddo fel arall ac eithrio drwy ei b?er mecanyddol ei hun ac ni chaniateir gweithio ar Gerbydau, na'u hatgyweirio, na'u cynnal a chadw, na'u golchi, na'u glanhau yn y Maes Parcio.
 • 13.3 Ni chaniateir unrhyw weithgaredd sy'n gysylltiedig â gwerthu, llogi neu waredu Cerbyd fel arall yn y Maes Parcio.
 • 13.4 Ni chaniateir i unrhyw Gerbyd rwystro unrhyw fynedfa nac ardal gylchredeg yn y Maes Parcio.
 • 13.5 Ni chaniateir i unrhyw Gerbyd aros ac eithrio yn y man aros penodedig.
 • 13.6 Ni chaniateir i unrhyw un ddefnyddio'r Maes Parcio mewn unrhyw ffordd a all beri niwsans neu anghyfleustra i ni neu unrhyw un o ddefnyddwyr eraill y Maes Parcio.
 • 13.7 Ni chaniateir i unrhyw Gerbyd achosi unrhyw s?n, dirgryndod na mygdarth diangen yn y Maes Parcio.
 • 13.9 Ni chaniateir i unrhyw un wneud unrhyw beth a all annilysu neu ddirymu unrhyw bolisi yswiriant a weithredwyd o ran y Maes Parcio.
 • 13.10 Ni chaniateir i unrhyw un adael unrhyw fath o wastraff neu sbwriel yn y Maes Parcio ac eithrio yn y cynwysyddion a ddarparwyd at y diben hwnnw. 
 • 13.11 Ni chaniateir i unrhyw un arllwys neu drosglwyddo petrol na thanwydd arall i mewn i danc tanwydd unrhyw Gerbyd nac allan ohono.

14. MAINT CERBYDAU

 • Mae'n ofynnol i chi fodloni pob cyfyngiad rhesymol a osodir o bryd i'w gilydd gennym ni, ein gweision neu'n hasiantau o ran uchder, hyd neu led y cerbydau y caniateir iddynt ddefnyddio'r maes parcio.


APCOA Parking UK Limited, Wellington House, 4-10 Cowley Road, Uxbridge, Middlesex UB8 2XW

Ffôn 0845 301 1151