Skip to Navigation | Skip to Content |

Gwybodaeth am Gyrraedd

backstage-area-sign

Mae’n bwysig i bob gwestai dreulio ychydig o amser yn darllen y wybodaeth bwysig am ddiogelwch yn y Ganolfan. Bydd Pecyn Cwmni Cynhyrchu ar gael i bob gwestai yn ei ystafell wisgo ac mae’n cynnwys popeth sydd eu hangen arnoch yn ystod eich amser yn y Ganolfan.

Rydyn ni’n falch iawn o fod yn rhan o’r Ganolfan ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn safon ein gwasanaeth. Gobeithio eich bod chi’n mwynhau ymweliad llwyddiannus i’r Ganolfan a’ch bod chi’n gadael gydag atgofion hapus sy’n eich annog i ddychwelyd eto ac eto.

Sut i gyrraedd Canolfan Mileniwm Cymru

Mae’r Ganolfan yn agos iawn at orsaf drenau, safle bysiau a chyfleusterau parcio er nad oes parcio ar y safle’r Ganolfan. Ewch i’r dudalen Cyrraedd Yma i gael y wybodaeth deithio ddiweddaraf.

Cardiau Adnabod y Cwmni a Chardiau Allwedd

Wrth gyrraedd y Ganolfan, byddwn ni’n rhoi cerdyn adnabod i chi. Mae’n rhaid i chi wisgo’r cerdyn yma pa bryd bynnag rydych chi yn yr adeilad fel bod ein tîm diogelwch yn gallu’ch adnabod chi fel rhan o’r cwmni. Mae’n rhaid dychwelyd y cardiau adnabod yma i Ddrws y Llwyfan ar ddiwedd eich amser yn y Ganolfan a dylech roi gwybod am unrhyw gardiau sydd ar goll neu wedi ei ddwyn ar unwaith. (Mae’n rhaid talu £1 am gerdyn adnabod newydd neu am unrhyw gerdyn adnabod sydd heb ei ddychwelyd.)

Hefyd, efallai y byddwch yn cael cerdyn allwedd ar gyrraedd er mwyn cael mynediad trwy’r adeilad i gyd. Mae’n bwysig eich bod yn cofrestru mewn ac allan o’r adeilad wrth gyrraedd a gadael. Os nad oes cerdyn gennych, bydd angen i chi lofnodi cofrestr bob dydd wrth Ddrws y Llwyfan a byddwch yn cael cod pin 8 rhif ar gyfer eich ystafell wisgo. Mae’n rhaid rhoi gwybod am unrhyw gerdyn allwedd sy’n mynd ar goll neu sy’n cael ei ddwyn ar unwaith. Bydd cerdyn newydd yn costio £9.00.

Ymwelwyr

Rhowch wybod i Ddrws y Llwyfan am unrhyw westeion rydych chi’n eu disgwyl. Ni fydd gwesteion nad ydyn ni’n gwybod amdanyn nhw’n cael dod trwy’r drysau heb ganiatâd. Bydd angen i bob gwestai cael ei dywys i’r ardaloedd cefn llwyfan gan aelod o’r cwmni.

Ystafelloedd Gwisgo

Mae’n hanfodol eich bod yn cadw ein hystafelloedd gwisgo ar safon dda i’r holl gwmnïau cynhyrchu sy’n ymweld â ni. I helpu i ni gadw’r safon yma, gofynnwn i chi beidio â rhoi posteri ar y waliau a defnyddio’r hysbysfyrdd yn lle.

Dylid cael gwared ar eich sbwriel yn y biniau gan wacáu unrhyw ddiod o’r cwpanau neu boteli cyn gwneud hynny. Cadwch eich eiddo personol mewn cypyrddau a dychwelyd unrhyw lestri neu gytleri rydych yn eu defnyddio. Bydd hyn yn helpu’r tîm glanhau ac yn sicrhau bod eich ystafell yn cael ei lanhau’n effeithiol.

Hefyd, gofalwch am unrhyw ffabrig neu ddodrefn yn yr adeilad a rhowch wybod am unrhyw ddifrod i Ddrws y Llwyfan. Yna, gall ein Tîm Cynnal a Chadw ddelio ag unrhyw atgyweiriadau sydd eu hangen yn gyflym. Gall unrhyw ddifrod yn yr ystafelloedd gwisgo gael ei siarsio i’r cwmni cynhyrchu.

Hefyd, wrth adael Canolfan Mileniwm Cymru, sicrhewch eich bod yn mynd â’ch holl eiddo personol gyda chi, bod sbwriel wedi ei rhoi yn y bin a bod unrhyw ddodrefn sydd wedi’i symud yn cael ei roi yn ôl yn y lle cywir os gwelwch yn dda.

Cysylltwch â Drws y Llwyfan gydag unrhyw gwestiynau eraill:

Llun - Gwe 8am-11pm | Sad 8am - 11pm | Sul 10am - 6pm
Ffôn : 029 2063 4630
E-bost: drwsyllwyfan@wmc.org.uk