Skip to Navigation | Skip to Content |

Pobl â nam ar eu golwg

 

Mae staff Blaen y Tŷ ar gael i gynorthwyo pobl i’w seddi os oes angen. Gallan nhw hefyd  eu cynorthwyo i archebu tacsi ar ddiwedd y noson.

 

audiodescribedSain Ddisgrifiad

Sylwebaeth lafar fyw yn y theatr yw Sain Ddisgrifiad sy’n disgrifio elfennau gweledol cynhyrchiad wrth iddo ddatblygu. Mae’n rhoi manylion am y set ar y llwyfan, gwisgoedd, celfi a mynegiant wyneb yr actor. Rhoddir y disgrifiad yn ystod cyfnodau distaw'r perfformiad drwy glustffonau sydd wedi’u cysylltu â system sain isgoch. Mae’r disgrifiad yn rhoi gwybodaeth hanfodol i’r unigolyn sydd â nam ar eu golwg na allai fod yn ymwybodol ohoni fel arall. Mae perfformiadau disgrifiad sain ar gael ar gyfer cynyrchiadau priodol.

 

Teithiau Cyffwrdd

Cyn perfformiadau â Sain Ddisgrifiad cynhelir Taith Gyffwrdd. Mae’r daith yma wedi’i llunio'n benodol ar gyfer ymwelwyr sy’n rhannol ddall ac mae’n cynnig profiad lle cewch gyffwrdd y set, y gwisgoedd a chelfi’r sioe rydych chi ar fin ei chlywed. Mae pob Taith Gyffwrdd yn cychwyn awr a chwarter cyn yr amser a gyhoeddwyd ar gyfer y prif berfformiad ac mae’n para tua awr. Ar ôl y daith awgrymir y dylai ymwelwyr fynd i’w sedd yn yr awditoriwm 15 munud cyn i’r prif berfformiad ddechrau er mwyn clywed darllediad cyflwyno y Sain Ddisgrifiad ar gyfer y sioe.

Dylai ymwelwyr sy’n dymuno ymuno â’r Daith Gyffwrdd gofrestru eu lle wrth archebu eu tocynnau ar gyfer y prif berfformiad. Man cyfarfod y daith yw pen Gogleddol y cyntedd wrth y Ddraig Arian. Bydd aelod cymwys o dîm Blaen y Tŷ yn arwain y daith. Nodwch os gwelwch yn dda ei fod yn agored i newidiadau funud olaf oherwydd amgylchiadau technegol neu rai sy’n ymwneud â’r cast sydd y tu hwnt i’n rheolaeth. Mae Teithiau Cyffwrdd yn dibynnu ar argaeledd y llwyfan ac mae nifer y llefydd yn gyfyngedig felly mae’n rhaid archebu lle o flaen llaw.

   

Clustffonau

Gellir casglu clustffonau Seinheiser ar gyfer Sain Ddisgrifiad a’r system glywed o’r ystafell gotiau yn ein Glanfa. Fel arall gallwch eu harchebu trwy’r Swyddfa Docynnau.  

 

Teithiau Cyffwrdd gyda thywysydd i ymwelwyr â nam ar eu golwg

Cewch fynd ar daith o amgylch ein hadeilad eiconig, gan gyffwrdd y llechi llyfn, oer y tu allan a'r pren cynnes yn Theatr Donald Gordon. Gyda disgrifiadau byw gan ein tywyswyr profiadol i gyfoethogi'ch taith, fe gewch brofiad gwbl unigryw o'r Ganolfan. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth .

 

Cŵn Tywys

Croesewir cŵn tywys ym mhob rhan o Ganolfan Mileniwm Cymru. Os ydych chi am i’ch ci aros gyda chi yn ystod y perfformiad gofynnwch i’n staff yn y Swyddfa Docynnau awgrymu sedd addas. Fel arall, gallwch adael eich ci gydag aelod o staff Blaen y Tŷ yn ystod y perfformiad.

 

Tân ac Argyfwng

Mae lloches i gwsmeriaid â symudedd cyfyngedig yn y cyntedd mewnol rhwng y prif gyntedd a’r awditoriwm. Mewn argyfwng byddwch chi’n cael eich hebrwng i’r lloches agosaf gan aelod o staff. Os yw eich ci gyda chi dylai fynd i’r lloches hefyd. Os nad yw eich ci gyda chi, bydd un o reolwyr y Ganolfan yn eich aduno yn nes ymlaen.