Skip to Navigation | Skip to Content |

Cyrraedd Yma

Mapiau a Chyfarwyddiadau i gyrraedd y Ganolfan:

Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd

CF10 5AL

 

www.bootstrapskins.com

Cyrraedd yn y Car | Parcio yn y Bae

O’r Gorllewin (Abertawe, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro ayyb)
Gadewch yr M4 ar gyffordd 33. Ymunwch â’r A4232 a pharhau i yrru am tua 9.3 milltir. Gadewch yr A4232 ychydig cyn Twnnel Butetown, gyda’r arwyddion am Techniquest. Daliwch ati ar hyd Stryd Stuart a throi i’r dde yn y goleuadau cyntaf. Mae Canolfan Mileniwm Cymru o’ch blaen.

O’r Gogledd (Merthyr Tudful, Aberhonddu, Canolbarth Cymru, Gogledd Orllewin Cymru)
Dilynwch yr A470 tuag at Gaerdydd nes iddi droi’n Ffordd y Gogledd/A470. Arhoswch ar Ffordd y Gogledd am tua 4 milltir, gan fynd heibio Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar y dde, nes i chi ddod at brif gyffordd, ger yr adeiladau dinesig, ar y chwith. Trowch i’r chwith yma ar yr A4161 (Boulevard de Nantes), ewch trwy’r goleuadau a dilyn y ffordd i Dumfries Place, parhewch yn y lôn ganol, gan ddilyn y ffordd tua’r chwith - nes i chi fynd o dan bont reilffordd, yna trowch i’r dde yn y goleuadau traffig cyntaf i Fitzalan Place. Trowch i’r dde yn y goleuadau nesaf i Adam Street, arhoswch yn y lôn chwith a dilyn y ffordd sy'n ymuno â’r Ffordd Gyswllt Ganolog. Ar y gylchfan gyntaf cymerwch y tro cyntaf i’r chwith a chadw at y lôn chwith, a chadw i’r chwith ar y gylchfan nesaf. Trowch i’r dde yn y goleuadau. Mae mynediad i’r prif faes parcio ar hyd y ffordd yma ar y dde. Croeswch y ffordd o’r maes parcio i’r Ganolfan.

O’r Dwyrain (Casnewydd, Bryste, Canolbarth Lloegr, Llundain ayyb)
Gadewch yr M4 ar gyffordd 29 ac ymuno â’r A48M. Arhoswch ar y ffordd yma tan y ffordd ymadael sydd ag arwyddion am y Dociau. Dilynwch yr arwyddion am ganol y ddinas. Wrth i chi agosáu at ganol y ddinas trowch i’r chwith wrth y goleuadau i Fitzalan Place. Trowch i’r dde ar y gyffordd nesaf i Adam Street, arhoswch ar y lôn chwith a chymryd y ffordd sy’n ymuno â’r Ffordd Gyswllt Ganolog. Ar y gylchfan gyntaf cymerwch y tro cyntaf a chadw at y lôn chwith. Trowch i’r dde yn y goleuadau. Mae mynediad y prif faes parcio ar hyd y ffordd yma ar y dde. Croeswch y ffordd o’r maes parcio i’r Ganolfan.

Rhannu Car - ffordd fwy gwyrdd o gyrraedd y Ganolfan
Mae Sewta Car Share (rhan o’r rhwydwaith rhannu lifft) yn wasanaeth am ddim, hawdd ei ddefnyddio ar gyfer trefnu i rannu siwrnai ar-lein. Mae Sewta (Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru), yn gonsortiwm a sefydlwyd gan y 10 awdurdod lleol yn Ne Ddwyrain Cymru i wella cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus yn y rhanbarth.
www.sewtacarshare.com

Tacsi
Capital Cabs - 02920 777 777
capitalcabs.co.uk/

 

 

Cyrraedd ar fws

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Traveline Cymru | traveline-cymru.org.uk
Ffôn: 0871 200 22 33 (galwadau’n costio 10c y funud ar linell tir).
 

 

Dolenni Defnyddiol

  

Cyrraedd ar y trên

Mae Great Western Railway (GWR) yn rhedeg gwasanaethau rhwng Gorllewin Cymru a Llundain Paddington, sy’n stopio yng Ngorsaf Ganolog Caerdydd.
gwr.com

Mae gwasanaeth bws gwennol y Baycar (gwasanaeth rhif 6) yn rhedeg o Orsaf Canolog Caerdydd, ac mae'n cymryd tua 8 munud i gyrraedd y tu allan i Ganolfan Mileniwm Cymru. Mae’r Baycar yn rhedeg bob 10 munud. Dewch allan o'r Orsaf Ganolog trwy'r cefn, a chroeswch y maes parcio at yr arhosfan bysiau, o flaen adeilad British Gas. Nodwch os gwelwch yn dda bod angen newid mân ar gyfer y gwasanaeth yma. cardiffbus.com

Neu, os hoffech chi archebu'ch tocyn trên i Fae Caerdydd, newidiwch yng Ngorsaf Canolog Caerdydd, gan newid i Blatfform 6 i ddal unrhyw drên i Heol y Frenhines, a chroesi wedyn i Blatfform 1 am drên i Fae Caerdydd (bob 12 munud) - sy'n cymryd 4 munud ar y mwyaf.

Trenau Arriva Cymru
Ffôn: 0845 606 1660
arrivatrainswales.co.uk/

Mae CrossCountry yn rhedeg gwasanaethau i Gaerdydd o Ganolbarth, De Orllewin a Gogledd Ddwyrain Lloegr ynghyd â Manceinion.
crosscountrytrains.co.uk/

Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol
Ffôn: 08457 48 49 50
nationalrail.co.uk


 

Cyrraedd ar Feic

Mae Bae Caerdydd yn ddelfrydol ar gyfer beiciau gyda 3 pharc beic o amgylch Canolfan Mileniwm Cymru a mwy o amgylch y Bae. Prif lwybr beiciau Caerdydd yw Taith Taf ac mae’n cysylltu Bae Caerdydd gyda chanol dinas Caerdydd a Gorsaf Rheilffordd Ganolog Caerdydd - edrychwch am arwyddion Taith Taf yn rhedeg ar hyd glan yr afon o gyferbyn â Stadiwm y Mileniwm. Mae Taith Taf hefyd yn parhau tua’r gogledd gan gynnig llwybr sy’n gyfeillgar i feiciau'r holl ffordd i Aberhonddu. Mae lôn feicio a llwybr cerdded hefyd yn rhedeg ar hyd yr A4232 o Barc Manwerthu Bae Caerdydd.

Dolenni Defnyddiol

 

 

Aelodaeth

Dyma'ch cyfle i berthyn i rywbeth arbennig.