Skip to Navigation | Skip to Content |

Grwpiau: Cwestiynau Cyffredin Grwp

 

Sawl person sydd ei angen mewn grŵp er mwyn cael gostyngiadau?
O leiaf 10 o bobl, os oes gostyngiad ar gael ar y perfformiad. Ewch i'r dudalen Cynigion i Grwpiau ar ein gwefan am ragor o fanylion.

A allwn ni eistedd gyda'n gilydd?
Wrth archebu'ch tocynnau, rhowch wybod i ni sut hoffech chi drefnu eich seddi, e.e. eistedd mewn bloc neu mewn un rhes hir, a lle bo'n bosibl byddwn ni'n ceisio bodloni eich cais. Bydd eich anfoneb yn cynnwys manylion ardal, rhesi a rhifau eich seddi. Gallwch lawrlwytho map o'n gwefan trwy gofrestru fel Trefnydd Grŵp (os nad ydych wedi gwneud hyn eisoes) - ac yna cewch fewngofnodi i weld ein Hardal i Drefnwyr Grŵp.

Pryd fydd angen i fi dalu?
Mae gan bob perfformiad ddyddiad talu arbennig a bydd yr Ymgynghorydd Grwpiau yn rhoi'r dyddiad yma i chi wrth i chi archebu eich tocynnau. Bydd y wybodaeth yma ar eich anfoneb hefyd ar gyfer eich cofnodion. Rydyn ni'n ceisio trefnu dyddiad talu gyda'r cynhyrchwyr sydd mor agos â phosibl at y perfformiad er mwyn rhoi mwy o amser i chi gael yr arian gan aelodau'ch grŵp.

Sut allaf dalu?

Rydyn ni'n cynnig nifer o ffyrdd hawdd i chi dalu:
Gallwch dalu gyda cherdyn credyd trwy alw Swyddfa Docynnau'r Ganolfan ar 029 2063 6464 (opsiwn 4).
Gallwn dderbyn un siec* yr archeb. Rhaid gwneud y siec yma'n daladwy i Ganolfan Mileniwm Cymru a'i dychwelyd at: Yr Adran Gwerthiant Grwpiau, Canolfan Mileniwm Cymru, Bute Place, Caerdydd, CF10 5AL. Ysgrifennwch rif eich archeb ar gefn y siec os gwelwch yn dda. Byddwch chi'n dod o hyd i'r rhif yma ar eich anfoneb.
Gallwch dalu gydag arian parod wrth y ddesg tocynnau.
Rydyn ni hefyd yn derbyn Taliadau BACS a wnaed i:
Rhif Cyfrif Lloyds TSB: 16624760 Cod Didoli: 30-67-64 (dyfynnwch eich Rhif Archeb)

*Nodwch os gwelwch yn dda: unwaith i ni dderbyn siec, anfonir y tocynnau yn y post o fewn 21 diwrnod wedi i'r taliad glirio.

Rydw i wedi colli fy anfoneb - beth ddylwn i ei wneud?
Cysylltwch â ni trwy e-bost ar gwerthiant.grwpiau@wmc.org.uk  neu ffoniwch 029 2063 6464 opsiwn 4 gyda'ch enw llawn, cyfeiriad, cod post a rhif yr archeb/anfoneb (os yw'n bosibl). Yna gallwn ni ddod o hyd i'ch archeb. 

Ydw i'n gallu cadw tocynnau trwy'r gwefan?
Ddim ar hyn o bryd, ond mae hyn yn rhywbeth rydyn ni'n ceisio ei ddatblygu yn y dyfodol agos. Er hyn, gallwch brynu tocynnau grŵp a bydd y gostyngiadau (os yw'n berthnasol) yn cael ei ychwanegu wrth i chi ychwanegu'r tocynnau i'ch basged.

Beth sy'n digwydd os nad yw rhywun yn y grŵp yn gallu dod i'r perfformiad ar ôl i fi archebu'r tocynnau?
Rydyn ni'n deall yn iawn fod trefnu  yn gallu cymryd amser; felly rydyn ni'n rhoi cyfnod cadw i chi er mwyn i chi gasglu'r arian a dim ond talu am y tocynnau sydd eu hangen arnoch chi. Unwaith i chi dalu am docynnau, ni ellir eu had-dalu ond gallwn geisio eu hailwerthu  ar eich rhan os ydych chi'n rhoi gwybod i ni.  Cewch weld manylion llawn yn ein Telerau ac Amodau.

Pa fuddion sydd ar gael i Drefnydd Grŵp?
Os allwch berswadio 19 neu fwy o bobl i ymuno â chi ar drip i'r theatr, byddwch yn cael eich tocyn eich hun i weld y sioe am ddim*, yn ogystal â thaleb am de neu goffi am ddim a hufen iâ yn yr egwyl fel gwobr am eich gwaith caled. 

  •  I fwynhau eich te neu goffi, ewch i Caffi ar y llawr gwaelod ar bwys siop Portmeirion.
  • I dderbyn eich hufen iâ am ddim, ewch i un o'r bariau ar lefel 2, 4 a 5 neu rhowch eich taleb i un o'r aelodau staff sy'n gwerthu hufen iâ yn y theatr.  Map o'r Ganolfan
    *yn amodol ar argaeledd 

Pam ddylwn i gofrestru fel Trefnydd Grŵp?
Rydyn ni'n gwybod y gall trefnu trip i grŵp fod yn her. Dyma pam rydyn ni wedi creu ardal i Drefnwyr grŵp ar ein gwefan lle cewch ddod o hyd i bethau sy'n eich helpu chi i drefnu'ch ymweliad â'r Ganolfan. Wrth ddefnyddio'r ardal yma, rydyn ni'n gallu rhoi'r newyddion diweddaraf i chi am yr holl gynigion a gostyngiadau sydd ar gael, felly sicrhewch eich bod chi'n edrych ar y dudalen yn aml. Mae cofrestru'n syml ac yn gyflym; dilynwch y cyfarwyddiadau ar y dudalen.

Sut allaf dderbyn y cylchlythyr neu e-newyddion diweddaraf i grwpiau?
Gallwch gofrestru fel Trefnydd Grŵp ar y wefan. Cliciwch yma. Gallwch hefyd ffonio 029 2063 6464 opsiwn 4 er mwyn i ni eich ychwanegu chi i'r rhestr bostio.   

Beth arall allwn ni ei wneud i gael mwy o hwyl yn ystod ein hymweliad?
Rydyn ni'n gallu archebu opsiynau lletygarwch i chi a'ch grŵp o flaen llaw. Gofynnwch i un o'n Hymgynghorwyr Grwpiau am fanylion neu ewch i'r adran Lletygarwch Grwpiau ar ein gwefan. Rydyn ni hefyd yn cynnal Teithiau i Grwpiau o amgylch yr adeilad er mwyn i chi ddysgu am yr hyn sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni. Os ydych chi'n archebu taith ar yr un pryd â'ch tocynnau perfformiad, gallwch arbed £2 yr un. Mae archebu hufen iâ a diodydd yn ystod yr egwyl o flaen llaw yn opsiwn poblogaidd, felly gallwch eistedd nôl ac ymlacio gan wybod bod popeth wedi ei drefnu eisoes. Gallwch lawrlwytho ffurflen archebu diodydd o flaen llaw o'r Ardal i Drefnwyr Grwpiau ar ein gwefan. Os oes amser rhydd gennych, cymerwch olwg ar yr atyniadau lleol yn yr ardal Eich Ymweliad. Bydd yr hwyl hefyd yn para ar ôl y sioe gyda phartïon ac adloniant i mewn i'r nos yma yn y Ganolfan. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 029 2063 6464 opsiwn 4.

Pa fuddion sydd ar gael i Yrwyr Bysiau?
Rydyn ni'n cynnig nifer o fuddion i yrwyr bysiau. Mae'r cynigion canlynol ar gael iddyn nhw yn y Ganolfan: 

  •  Paned o de neu goffi yn ffresh neu Caffi Tocyn am ddim i weld y sioe (yn amodol ar argaeledd ar y diwrnod
  •  Mynediad i'n Hystafell Werdd (rhaid archebu o flaen llaw)

Rhowch wybod i'r cwmni bysiau y gallan nhw gysylltu â'n Tîm Grwpiau yn uniongyrchol ar 029 2063 6464 opsiwn 4 i glywed am sut i gael y buddion yma gyda ni.