Skip to Navigation | Skip to Content |

Tessitura

Yn 2003, daeth Canolfan Mileniwm Cymru yn ddeiliad y drwydded Tessitura gyntaf yn y DU. Ers hynny, rydyn ni wedi tyfu i fod yn arweinwyr o ran ei ddefnyddio a'i ddatblygu. 

Fe ddatblygwyd Tessitura yn arbennig at anghenion sefydliadau celfyddydol, diwylliannol ac adloniant ac mae'n cynnig llwyfan Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) cylch cyfan ar gyfer pob elfen o ryngweithiadau cwsmeriaid. Yn y rhwydwaith o ddefnyddwyr, mae mwy na 400 o sefydliadau celfyddydol a diwylliannol mwyaf blaenllaw'r byd wedi'u huno gan angen cyffredin o dechnoleg sy'n cyflawni rhagoriaeth weithredol. Mae aelodau'r Rhwydwaith yn cynnwys theatrau, cerddorfeydd, canolfannau'r celfyddydau perfformio, gwyliau, cwmnïau dawns, cwmnïau opera, arddangosfeydd ac adrannau a lleoliadau celfyddydol o fewn prifysgolion.

 

Mae'r Ganolfan yn defnyddio Tessitura ar gyfer nifer o anghenion gweithredol a strategol, gan gynnwys:


- Tocynnau, tanysgrifiadau, gweithrediadau'r swyddfa docynnau
- Rheoli perthnasau cwsmeriaid yn gyfan gwbl
- Marchnata a rheoli rhestrau
- Codi arian, aelodaeth, nawdd, cyfraniadau
- Adroddiadau hyblyg, systemau gwybodaeth gweithredol ac offer dadansoddi
- Galluoedd helaeth ar y we
- Gweithrediadau blaen y tŷ
- Offer gwybodaeth busnes sy'n cynnwys adroddiadau cynhwysfawr y gallwch eu haddasu, dangosfyrddau a  T-Stats, sef yr offer cloddio data cynwysedig.


…ac yn cael budd o amrywiaeth o becynnau meddalwedd cysylltiedig sy'n cysylltu â Tessitura:


- Wordfly (ar gyfer e-byst marchnata a rheoli e-restrau)


Mae meddalwedd Tessitura yn datblygu o hyd ac mae wedi datblygu dewis o gynnyrch newydd i ymateb i'r newidiadau yn ymddygiad y defnyddiwr:

 

TN Express Web™ (TNEW): ateb penodol ar gyfer cyflawni trafodion amser real ar y we sy'n integreiddio'n llawn â Tessitura a gwefan sy'n bodoli eisoes. Gyda chostau gweithredu a gorbenion isel iawn, mae TNEW yn darparu swyddogaeth we fforddiadwy sydd wedi'i lansio'n gyflym ac sydd wedi'i chynllunio ar gyfer sefydliadau celfyddydol sydd angen llwybr prynu e-fasnachol syml a diogel ar y we gyda nifer o opsiynau, ond heb addasiadau costus.

 

TN Mobile Plus™: mewn ymateb i'r twf mawr yn nefnydd teclynnau symudol a thabled, mae TN Mobile Plus yn ei gwneud hi'n bosibl i gwsmeriaid brynu tocynnau ar unrhyw ddyfais. Mae TN Mobile Plus ™ yn integreiddio eich system tocynnau Tessitura gyda chyfres o apiau symudol i ddarparu ffordd gyflym a hawdd i gwsmeriaid brynu tocynnau. Mae integreiddio llawn yn golygu eich bod yn mewngofnodi data gwybodaeth am ddigwyddiad yn Tessitura unwaith yn unig, a bod eich ap symudol bob amser mewn cytgord â'ch gwefan a'ch cynllun marchnata.

 

TN Social Ticketing™: llwybr prynu tocynnau sy'n integreiddio'n llawn gyda Facebook a'ch cronfa ddata Tessitura. Gall eich cwsmeriaid weld perfformiadau sydd ar gael, prynu tocyn yn ddiogel, rhannu'r pryniad gyda'u Ffrindiau a gwahodd eu Ffrindiau i ymuno â nhw - a'r cyfan heb adael Facebook. Bydd pob cwsmer yn prynu ei docyn ei hun (ac yn ychwanegu eu gwybodaeth at Tessitura) drwy lwybr prynu diogel eich sefydliad.

 


Mae'r Rhwydwaith Tessitura yn gorfforaeth 501 (c) 3 di-elw sydd wedi'i llywodraethu gan Fwrdd etholedig o ddefnyddwyr Tessitura, ac sy'n cael ei hariannu gan ffioedd ar gyfer gwasanaethau a chynnyrch perthnasol yn ogystal â rhaglen sy'n seiliedig ar aelodaeth tollau.

 

Mae'r gwerthoedd canlynol wrth galon y Rhwydwaith Tessitura:

 
Cydweithredu -
Mae'r Rhwydwaith yn atgyfnerthu cydweithio, bod yn agored, dangos parch, darganfod ac ysbrydoli yn ei holl weithgareddau.

Arloesedd - Mae'r Rhwydwaith yn fentergar ac yn arloesol. Mae'n ymrwymo mewn gweithgareddau sydd wedi'u llunio i ragweld a pharatoi ar gyfer anghenion busnes presennol a dyfodol eu haelodau a hefyd yn cael gwared ar rwystrau rhag cyflawni eu cenadaethau.

Rhagoriaeth - Mae'r Rhwydwaith yn annog ac yn meithrin ecosystem sy'n denu'r bobl orau i greu, gwella, datblygu a chefnogi'r cynnyrch a gwasanaethau gorau.

Cydraddoliaeth - Mae'r Rhwydwaith yn sefydliad lle mae gan bob aelod fynediad cydradd i wasanaethau a buddion ac mae aelodau yn gweithio fel cwsmeriaid ac fel perchnogion.

Cymuned - Mae'r Rhwydwaith yn sefydliad sydd ag aelodau a'r gymuned wrth ei galon ac mae'n meithrin amgylchedd  dibynadwy o ymglymu a chyfranogi ar gyfer aelodau a staff.

 

Yn ogystal â bod y cynnyrch gorau ar y farchnad sy'n diwallu anghenion Canolfan Mileniwm Cymru, y gwerthoedd hyn a arweiniodd y Ganolfan at gael y cynnyrch yn 2003 a dod yn ddeiliad y drwydded gyntaf yn y DU.

Dysgwch ragor am y Rhwydwaith Tessitura ar tessituranetwork.com