Skip to Navigation | Skip to Content |
Home Icon

Yr Amgylchedd

Ein Polisïau ac Arferion Gwyrdd

Wyddech chi fod Canolfan Mileniwm Cymru yn cael ei chydnabod fel enghraifft o arfer gorau o ran cynaliadwyedd?

Rydyn ni wedi ymrwymo i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd i'r eithaf a hyrwyddo cynaliadwyedd ac ymwybyddiaeth amgylcheddol. Pan agorwyd y Ganolfan yn 2004 gwnaeth ein tîm rheoli gydnabod ei photensial enfawr i ddefnyddio llawer iawn o ynni yn ogystal â chynhyrchu llawer iawn o wastraff. Gallai'r effaith ar allyriadau CO2 a thirlenwi yng Nghymru fod yn sylweddol. Gan weithio mewn partneriaeth â'n staff ac ystod o sefydliadau (gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Garbon, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Cyngor Dinas Caerdydd a'r Sefydliad Safonau Prydeinig) lluniodd y Ganolfan strategaeth a rhoddodd gynllun gweithredu ar waith i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd. Yn dilyn hyn dyfarnwyd ISO 14001 i'r Ganolfan, safon ryngwladol mewn rheoli amgylcheddol, y lleoliad annibynnol mawr cyntaf i wneud hynny, yn 2009.

"Mae hon yn un o 10 safon uchaf y byd ac yn anodd iawn ei chael. . . . ... Gwnaed cryn argraff ar dîm y BSI ac rydyn ni'n falch iawn bod ein henw ochr yn ochr â Chanolfan Mileniwm Cymru" Syr David John, Cadeirydd BSI (Sefydliad Safonau Prydeinig)

ISO presentation

 

Yn 2011, roeddem yn falch i atgyfnerthu ein hymrwymiad at ddatblygiad cynaliadwy drwy ymuno â Siarter Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

Yn 2012, roeddem wrth ein bodd o ennill Gwobr Rheoli Cyfleusterau'r Sefydliad Prydeinig ar gyfer effaith Cynaliadwyedd ac Amgylcheddol.

Cafodd y Ganolfan ei dewis yn 2012 i fod yn rhan o grŵp peilot Emergence sydd wedi'i ffurfio gan 18 o fannau celfyddydol ledled Cymru gyda'r nod i godi ymwybyddiaeth a safonau mewn cynaliadwyedd ar draws y sector. Mae'r prosiect Emergence yn cael ei gynnal gan Creu Cymru, Julie's Bicycle, BRASS a Cynnal Cymru. 

Arbed Ynni

Ymhlith y mentrau mae'r Ganolfan wedi rhoi cynnig arnyn nhw mae...

 • Ymgyrchoedd ymwybyddiaeth staff a diwrnodau arbed ynni
 • Sefydlu tîm rheoli ynni a monitro a thargedu systemau
 • Gosod is-fesuryddion i nodi unrhyw feysydd lle y gellir gwneud gwelliannau
 • Gosod synwyryddion PIR mewn ardaloedd cefn y tŷ fel bod goleuadau'n diffodd yn awtomatig pan nad yw'r ardaloedd hyn yn cael eu defnyddio
 • Adolygu goleuadau blaen y tŷ yn gyson, gan gyflwyno bylbiau watedd is lle y bo'n bosibl. Rydyn ni'n ddiweddar wedi gosod goleuadau LED ym mlaen y tŷ a lleoliadau eraill. 
 • Adolygu systemau oeri a gosod unedau oeri ar wahân ar gyfer ardaloedd sy'n hanfodol i'r busnes fel TG ac ystafelloedd llai golau i'n galluogi i ddiffodd y prif systemau aerdymheru dros y misoedd oerach.
 • Rydyn ni wedi lleihau ein defnydd ynni o 45%.

 

Ailgylchu

Gyda mwy na 1.5 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn a hyd at fil o bobl yn gweithio ar y safle, mae ailgylchu yn un o'n prif flaenoriaethau. Un o nodau ein Cynllun Strategol 5 mlynedd yw gwahanu 65% o'r holl wastraff ar y safle erbyn 2014/5. Bydd hyn yn help mawr i ni wrth gyflawni targed Llywodraeth Cymru o ailgylchu 70% o wastraff erbyn 2025. Ar hyn o bryd rydyn ni'n ailgylchu: papur, cardbord, plastig, metel (gan gynnwys tuniau a chaniau), pren, batris, offer trydanol gwastraff, cetris argraffwyr, gwastraff bwyd, dillad.

 

Ymhlith y mentrau i gynyddu ailgylchu mae

 • Cael gwared ar finiau unigol o swyddfeydd a defnyddio gorsafoedd ailgylchu yn eu lle
 • Adolygu ein contractwr gwastraff gan symud i un sy'n cynnig opsiynau amgen i dirlenwi. Roedd tua 85% o'r gwastraff blaenorol yn cael ei anfon i safle tirlenwi, gyda'r contractwr newydd, mae'r gwastraff yn cael ei ailgylchu.
 • Gweithio gyda'n contractwr gwastraff i nodi ffrydiau ailgylchu newydd - yn ddiweddar, er enghraifft, gwnaethom ailgylchu dwy dunnell o fatresi o Wersyll yr Urdd
 • Gweithio gyda WRAP Cymru sydd ag arian i osod pwyntiau ailgylchu mewn mannau ym mlaen y tŷ, hyfforddi staff a mentrau eraill i gynyddu effeithlonrwydd adnoddau.

 

Arbed Dŵr

Rydyn ni'n monitro faint o dŵr rydyn ni'n ei ddefnyddio yn gyson ac wedi ei leihau 50% ers agor drwy fentrau monitro a thargedu.

 

Teithio Cynaliadwy

Mewn cydweithrediad â staff, rydyn ni wedi cyflwyno cynllun teithio i annog defnyddio trafnidiaeth fwy cynaliadwy i deithio nôl ac ymlaen o'r gwaith a hefyd ar fusnes. Fel rhan o'r cynllun teithio rydyn ni wedi sefydlu mentrau amrywiol gan gynnwys ein grŵp beicio llwyddiannus iawn, a gydnabyddir fel enghraifft o arfer gorau gan SUSTRANS.

 

Grŵp Beicio'r Ganolfan 

 • Trefnu teithiau beicio i staff ar y penwythnos ac yn ystod amser cinio
 • Wedi cyflwyno Beiciau i'w Rhannu y gall unrhyw aelod o staff neu sefydliad preswyl eu defnyddio i deithio i gyfarfodydd agos, neu hyd yn oed fynd â beic gartref am ychydig ddyddiau i roi cynnig ar feicio
 • Wedi cael Grant Cynllun Teithio Dinas Deithio Cynaliadwy i uwchraddio ei gyfleusterau parcio beiciau i ddarparu 30 o leoedd ychwanegol a chytiau beic ychwanegol
 • Yn trefnu sesiynau cynnal a chadw a thrwsio Dr Bike
 • Yn trefnu hyfforddiant Diogelwch Beicio

Rydyn ni hefyd yn rhan o gynllun RhannuCeirCaerdydd Cyngor Caerdydd, ac yn trefnu teithiau cerdded amser cinio yn rheolaidd i'r gwlyptiroedd lleol i godi ymwybyddiaeth o gerdded a'r amgylchedd yn ehangach.

Rydyn ni hefyd yn annog ymwelwyr i ddefnyddio trafnidiaeth gynaliadwy er mwyn cyrraedd y Ganolfan. Felly ewch i adran cyrraedd ein gwefan i gael manylion am rannu ceir, trafnidiaeth gyhoeddus a gwybodaeth am feicio i'r Ganolfan.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi dangos arfer gorau o ran ei harferion amgylchedd ac mae bellach yn cael ei hystyried yn safle enghreifftiol, a all ysbrydoli sefydliadau a chwmnïau eraill, mawr neu fach, sy'n ceisio gwella eu heffaith a'u rhinweddau amgylcheddol.

 

Defnyddio Cynnyrch Lleol

Un o brif elfennau ein strategaeth gynaliadwyedd yw ein menter defnyddio cynnyrch lleol. Mewn partneriaeth ag Is-adran Datblygu Bwyd, Pysgodfeydd a'r Farchnad Llywodraeth Cynulliad Cymru, mae'r Ganolfan wedi cynyddu nifer y cyflenwyr lleol mae'n eu defnyddio. Bellach, daw 80% o'r bwyd a brynir gan y Ganolfan o Gymru.

environment-logos

 

Rhowch eich barn

Rydyn ni bob amser yn croesawu eich awgrymiadau gan ein cwsmeriaid ar ein gwaith amgylcheddol.  Felly rhowch wybod i ni beth y gallem fod yn ei wneud trwy adborth@wmc.org.uk

bsi-thumb  energy-thumb

Datganiad Polisi Amgylcheddol