Skip to Navigation | Skip to Content |

work

 
Dere ac ymuno a'r tim a bod yn rhan o rywbeth arbennig

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn eich gwahodd i archwilio'r amrywiaeth o yrfaoedd boddhaus, profiad gwaith a chyfleoedd ar gyfer interniaeth a phrentisiaeth sy'n ein galluogi i ddarparu profiad cwsmer rhagorol i'n cynulleidfaoedd a'n hymwelwyr, a chyflawni ein gweledigaeth. Ein pobl sy'n gwneud y Ganolfan yn lle arbennig gan ddod â'r adeilad yn fyw.

Yn 2016, llwyddwyd i gyflawni achrediad arian Buddsoddwyr Mewn pobl, sy'n dangos ein bod yn gofalu am y bobl sy'n gweithio i ni a'n bod ni'n eu harwain, eu rheoli a'u datblygu'n effeithiol.

Mae gennym nifer o adrannau yn y Ganolfan, gan ddarparu digon o gyfleodd. Mae'r adrannau hyn yn cynnwys:
 

 • Addysg a Chyfranogi
 • Codi Arian a Nawdd
 • Cynadledda a Gwleddoedd
 • Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Diogelwch Pobl ac Eiddo
 • Glanhawyr a Staff Cynnal a Chadw
 • Gwaith Gweinyddol
 • Gwerthu Digwyddiadau
 • Marchnata, y Cyfryngau a Chyfathrebu
 • Rhaglennu Theatr
 • Staff y Bariau, Cogyddion a Gweinyddion
 • Technegwyr Golau a Sain
 • TG, Cyllid ac Adnoddau Dynol
 • Tywyswyr a Gwerthu Tocynnau

 

Swyddi Gwag

Mae'r fframwaith cymwyseddau ymddygiadol rydyn ni'n ei ddefnyddio wrth greu rhestr fer a chyfweld i'w gweld fan hyn.  

Oriau

Swydd Wag

Dyddiad Cau

Manylion

Oriau Sero

*Technegydd Achlysurol

N/A Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

Oriau Sero

*Cynorthwy-ydd Lletygarwch N/A

Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

Oriau Blynyddol Llawn Amser ac Rhan Amser

Cynorthwy-ydd Canolfan Cyswllt Dwyieithog 27/06/2018

Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

39 Awr yr Wythnos

Swyddog Ymgyrchoedd Marchnata 25/07/2018

Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

39 Awr yr Wythnos

Dirprwy Reolwr/Wraig Technegol 27/07/2018

Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

Oriau Blynyddol Llawn Amser

Cynorthwy-ydd Lletygarwch 22/07/2018

Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

39 Awr yr Wythnos

Cyfrifydd Cynhyrchu 27/07/2018

Disgrifiad Swydd | Ffurflen Gais

*Nodwch fod y swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar sail dymhorol.

Os hoffech chi geisio am swydd, byddwn ni'n cadw eich cais ac yn cysylltu â chi cyn gynted a bydd swydd yn wag.

Nodwch ein bod yn recriwtio fel arfer o gwmpas mis Ebrill a Hydref.

Buddion Staff

Mae ein pecyn buddion hael yn rheswm gwych arall dros weithio i ni.  Yn ogystal â chynllun gwyliau a phensiwn ardderchog, gall ein staff fanteisio ar docynnau theatr am ddim, gostyngiad ar bris aelodaeth gampfaoedd leol, cynllun rheoli perfformiad sy'n cynnig cyfleoedd dysgu a datblygu a chyfle i gael gwersi Cymraeg am ddim.

Cyfle Cyfartal

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, mae'r Ganolfan yn croesawu ceisiadau o bob ran o'r gymdeithas er mwyn adlewyrchu'r demograffig leol ac ehangach yn fanwl gywir, a thrwy hynny ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth.

Ceisiadau Cymraeg

Rydyn ni'n croesawu ffurflenni cais yn Cymraeg. Os ydych chi'n ymgeisio am swydd yn y Ganolfan yn Gymraeg, ni fydd eich cais yn cal ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi'i gyflwyno yn Saesneg.

Diogelu Data

Yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018, mae'r Ganolfan wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd a bydd y wybodaeth bersonol a dderbyniwyd gennych yn cael ei phrosesu'n gyfreithlon, yn cael ei drin yn sensitif, a'i storio'n ddiogel. Os ydych chi'n aflwyddianus, bydd eich cais yn cael ei ddinistrio ar ol 6 mis. Os mai chi yw'r ymgeisydd llwyddiannus, gellir cymryd gwybodaeth berthnasol oddi wrth eich ffurflen gais a'i defnyddio fel rhan o'ch cofnod personol. Mae mwy o wybodaeth i'w chael yn ein Polisi preifatrwydd. 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynglyn â recriwtio ffoniwch aelod o'r tim HR ar 029 2063 4722 neu ebostiwch cefnogaethpd@wmc.org.uk