Skip to Navigation | Skip to Content |

Cynllun Profiad Gwaith i Ysgolion

Mae ein cynllun profiad gwaith yn gweithio drwy gynnig lleoliadau am wythnos rhwng mis Mai a mis Gorffennaf i fyfyrwyr o flwyddyn 10 i flwyddyn 13. Nod y lleoliadau yw rhoi cipolwg ar fywyd o ddydd i ddydd mewn theatr fawr, gan fynd i'r afael â'r amrywiaeth o waith sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni.

Rydyn ni'n cynnig y cyfle i fyfyrwyr dreulio amser gydag adrannau amrywiol sy'n cyfrannu at reoli'r Ganolfan. Ymhlith yr adrannau mae Rhaglennu Artistig, Datblygu, Cyllid, Marchnata a Chyswllt â'r Cyfryngau, Pobl a Dysgu (Adnoddau Dynol), Drws y Llwyfan, Technegol - wedi'u goruchwylio bob amser, Gwasanaethau i Ymwelwyr (Blaen y Tŷ).


Sut i wneud cais

Mae'n flin gen i hysbysebu bod ein cynllun profiad gwaith wedi cau am y flwyddyn yma.

Rydyn ni wedi cyflwyno proses sy'n cynnwys cam gwneud cais, a chyfweliad anffurfiol i'r rhai a gaiff eu rhoi ar y rhestr fer. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn dilyn proses deg a chyson ond bydd hefyd yn rhoi'r cyfle i chi gael profiad ychwanegol o wneud cais am swyddi a sgiliau cyfweld.

Cwblhewch y ffurflen gais lleoliad gwaith a'i dychwelyd mewn e-bost i
plsupport@wmc.org.uk neu drwy'r post i:

Pobl a Dysgu
Canolfan Mileniwm Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

 

Unwaith y caiff ceisiadau eu cyflwyno cânt eu hadolygu a byddwn ni’n cysylltu â chi erbyn mis Ebrill i roi gwybod i chi a ydych ar y rhestr fer. Os byddwch chi’n llwyddiannus cewch eich gwahodd i ddod i gyfweliad anffurfiol yn y Ganolfan cyn i'r myfyrwyr terfynol gael eu dewis. Bydd adborth cynhwysfawr ar gael i bob ymgeisydd.

Noder oherwydd y galw mawr am leoedd a chan fod nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, ni allwn warantu y cewch leoliad gwaith, ac rydym yn cynghori myfyrwyr i gael dewis wrth gefn rhag ofn nad ydym yn gallu cynnig lleoliad.