Gorsaf radio a arweinir gan bobl ifanc yw Radio Platfform, sy'n darlledu sesiynau radio byw yn wythnosol, yn cefnogi cynyrchiadau mewnol ac yn darparu podlediadau ar-lein.

Mae Radio Platfform yn rhoi cyfle i bobl ifanc leisio'u barn drwy eu rhaglenni radio eu hunain, wrth ddatblygu sgiliau darlledu allweddol a chreu cynnwys gwych.

Ynghyd â derbyn hyfforddiant achrededig, maen nhw hefyd yn derbyn profiad ymarferol gyda mentoriaid anhygoel o'r cyfryngau darlledu.

YMUNO Â'R CRIW RADIO

Gall unrhyw un rhwng 14 a 25 oed ymuno â'r cwrs, a does dim angen profiad blaenorol.

I wneud cais: lawrlwythwch a chwblhau'r ffurflen yma, a'i dychwelyd drwy e-bost i:radioplatfform@wmc.org.uk

RHOWCH GYNNIG AR SESIYNAU BLASU

Ynghyd â'r cyrsiau, rydyn ni hefyd yn cynnig sesiynau blasu a gweithdai pwrpasol i grwpiau, sy'n rhoi cipolwg ar yr hyn mae ein prosiectau'n ei gynnig, ac sydd o bosib yn annog pobl i roi cynnig arni eu hunain.

HYFFORDDIANT

Dyma gwrs cwbl achrededig chwe wythnos o hyd a gynhelir gan ProMo Cymru. Mae'r cwrs wedi'i rannu'n sesiynau dwyawr o hyd, a gynhelir gyda'r nos unwaith yr wythnos.

Yn ystod y cwrs, mae'r hyfforddeion yn dysgu popeth sydd angen ei wybod am gynhyrchu rhaglen radio: o'r cyflwyno i'r cynhyrchu, i'r sgriptio a'r golygu, ynghyd â thechnegau cyfweld a sgiliau gyrfaol pwysig eraill.

Ar ddiwedd pob cwrs, cynhelir seremoni raddio gan y myfyrwyr i ddathlu eu cyflawniad ac i arddangos eu gwaith o'r cwrs.

CYNHYRCHU A CHYFLWYNO

Ar ôl graddio, gall y cyfranogwyr ddewis dilyn llwybrau dysgu amgen neu barhau i weithio gyda ni yn Radio Platfform, yn cyflwyno ac yn cynhyrchu eu rhaglenni eu hunain.

EIN RHAGLENNI

Mae ein sioeau radio presennol yn cynnwys cerddoriaeth drum and bass, hip-hop a grime, gyda digon o ddiwylliant pobl ifanc gan gynnwys gwleidyddiaeth, yr amgylchedd, y ffilmiau diweddaraf, newyddion am gerddoriaeth ac adolygiadau.

Mae hyfforddeion sy'n aros gyda Radio Platfform yn cael mynediad at gyfleoedd datblygu ehangach, fel ymuno â'r pwyllgor llywio, rheoli'r cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, ymgeisio am interniaeth, cynnal eu gweithdai eu hunain a datblygu eu gyrfaoedd gyda chyrsiau hyfforddi manylach.

Caiff y cyflwynwyr hefyd gyfle i ddarlledu yn ystod gwyliau a digwyddiadau mawr a gynhelir yn y Ganolfan neu o'i hamgylch, fel Gŵyl y Llais, Breakin’ The Bay, Follyfest a Boomtown.

Mae Radio Platfform yn datblygu BTEC ar hyn o bryd er mwyn galluogi'r cyfranogwyr i gael cymhwyster ar yr un pryd.

EIN PARTNERIAID 

Ariennir Radio Platfform gan The Big Music Project a grŵp cyfryngau Global (Capital, Capital Xtra a Heart).

Rydyn ni hefyd wedi datblygu perthynas wych gyda BBC Cymru a DJ Bethan Elfyn sy'n cyflwyno ac yn hyrwyddo cerddoriaeth o Gymru yn ei sioe ac yn ei gwaith gyda phrosiect cerddorol Gorwelion.

Mae Bethan yn hoff iawn o Radio Platfform, ac mae hi wedi cynnal sesiynau a theithiau o amgylch Stiwdios Radio'r BBC ar gyfer ein hyfforddeion.

Mae ein tîm hefyd yn cynnal ymweliadau cyfnewid rheolaidd gyda gorsafoedd radio eraill a arweinir gan bobl ifanc, fel Radio Roundhouse a Radio Reprezent.

Mae Radio Cardiff, yr orsaf radio gymunedol leol, yn darparu hyfforddiant ar bob agwedd o'r stwidio a newyddiaduraeth ar gyfer y radio, ac yn cynnig cyfleoedd darlledu.

Mae Radio Roundhouse yn Camden wedi bod yn cynnal rhaglen radio lwyddiannus ar gyfer pobl ifanc ers blynyddoedd, ac mae ganddi fodel cadarn ac ysbrydoledig sydd wedi bod yn gam cyntaf i yrfa llawer o bobl ifanc y diwydiant.

Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda sefydliadau ieuenctid eraill ac yn cynnal sesiynau hyfforddi i grwpiau fel y Rhwydwaith Maethu a Menter Caerdydd.

DILYNWCH NI AR Y CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Facebook

Twitter