Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Fel rhan o bartneriaeth Creu Cyffro, mae Canolfan Mileniwm Cymru yn gweithio gyda Theatr Soar a Redhouse Cymru i gynnig tri chyfle ymchwil a datblygu ar gyfer artistiaid sy’n byw neu’n gweithio ym Merthyr Tudful.

Beth sydd ar gael?

Byddwn ni’n ariannu tri chyfle ymchwil a datblygu ar gyfer tri artist gwahanol sydd ar gychwyn eu gyrfa i roi cynnig ar syniadau newydd a datblygu eu harfer creadigol mewn amgylchedd cefnogol. Bydd hyn yn cynnwys:

  • Gofod am bum diwrnod naill ai yn Theatr Soar neu yn Redhouse Cymru – gallwn ni fod yn hyblyg o ran amseroedd a’r nod fydd gweithio gydag artistiaid rhwng mis Awst a mis Tachwedd 2022.
  • Cefnogaeth cynhyrchu gan y tîm yng Nghanolfan Mileniwm Cymru – gan gynnwys gweinyddiaeth wrth drefnu’r gwaith ymchwil a datblygu, hwyluso, adborth a sgyrsiau creadigol.
  • Cyllideb i dalu am artistiaid, perfformwyr, pobl greadigol neu offer i gefnogi’r broses – byddwn yn datblygu hyn gyda’r ymgeiswyr llwyddiannus yn dibynnu ar natur a maint y gwaith.

Beth ydyn ni'n chwilio amdano?

Mae hwn yn gyfle i artistiaid sy’n byw neu’n gweithio ym Merthyr Tudful. Mae angen i’r prif artist fod â chysylltiad clir â Merthyr Tudful. Rydyn ni’n hapus i gefnogi pobl sy’n gweithio mewn unrhyw iaith a byddwn yn gweithio gydag ymgeiswyr i hwyluso hyn.

Rydyn ni’n hapus i gefnogi unrhyw fath o waith perfformio. Gallwch fod yn gweithio mewn unrhyw ddisgyblaeth greadigol, does dim rhaid i chi fod yn wneuthurwr theatr, yn ddawnsiwr neu’n gweithio o sgript, gallech chi fod yn ddylunydd, yn gerddor, yn wneuthurwr ffilmiau – does dim ots, cyn belled â bod eich syniad yn ymwneud â chydweithio â pherfformiad byw.

Rydyn ni’n chwilio am bobl sydd â syniad clir maen nhw am ei archwilio neu ei ddatblygu. Gallai hyn fod yn stori maen nhw am ei dweud, yn ddull newydd o gydweithio neu’n ffordd o wthio’r ffiniau yn eich arfer presennol. Nid ‘gwneud sioe’ sy’n bwysig, ond cael gofod i ddatblygu ac rydyn ni am ddeall yn glir beth rydych chi am ei gyflawni yn ystod yr wythnos.

Angen cefnogaeth?

Os ydych chi’n dal yn ansicr a yw hwn yn gyfle i chi neu sut i ddechrau gwneud cais, archebwch le yn ein diwrnod Cwrdd â’r Cynhyrchwyr (dyddiadau isod) lle gallwch siarad ag aelod o dîm Canolfan Mileniwm Cymru am eich cais. Gallwch wneud hyn drwy e-bostio merthyr@wmc.org.uk gan nodi ‘Cwrdd â’r Cynhyrchwyr’ fel pennawd.

Sut mae gwneud cais?

Dylech anfon rhywfaint o wybodaeth aton ni, heb fod yn fwy na dwy dudalen A4 neu ddwy funud o sain neu ffilm os yw’n well gennych. Dywedwch wrthon ni amdanoch chi neu'ch grŵp a pham rydych chi’n meddwl mai dyma’r cyfle iawn i chi.

Gallwch wneud cais yn Gymraeg, yn Saesneg neu yn Iaith Arwyddion Prydain ac os oes gennych chi unrhyw ofynion o ran hygyrchedd, rhowch wybod i ni ac fe fyddwn ni’n barod i weithio gyda chi i’ch cefnogi i wneud cais.

Yn benodol, rydyn ni eisiau gwybod am y syniad rydych chi am ei archwilio a’i ddatblygu a beth rydych chi am ei gyflawni gyda’ch amser. Gallwch gynnwys dolenni i waith blaenorol neu wybodaeth arall os dymunwch. Cofiwch ystyried yr adran ‘Beth ydyn ni’n chwilio amdano?’ wrth wneud eich cais.

Anfonwch eich cais i merthyr@wmc.org.uk gyda’r pennawd ‘Ymchwil a Datblygu Artistiaid’.

Dyddiad cau’r alwad yw dydd Mercher 29 Mehefin

Beth yw’r broses?

Bydd pob cais yn cael ei adolygu gan aelod o dîm cynhyrchu Canolfan Mileniwm Cymru, Lis Mclean o Theatr Soar a Lee Davies o Lles Merthyr.

Byddwn ni’n dethol rhestr fer o’r ceisiadau cychwynnol yn seiliedig ar y meini prawf yn yr adran ‘Beth ydyn ni’n chwilio amdano?’.

Byddwn ni’n trefnu cyfleoedd i gwrdd â’r ymgeiswyr ar y rhestr fer i drafod eu syniadau yn fanylach ac o’r sgyrsiau yma byddwn ni’n dewis tri artist llwyddiannus ar gyfer y cyfleoedd ymchwil a datblygu.

Amserlen

Cyhoeddi’r alwad: dydd Gwener 10 Mehefin

Cwrdd â’r Cynhyrchwyr: dydd Iau 23 Mehefin

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: dydd Mercher 29 Mehefin

Hysbysu ymgeiswyr am ganlyniad y rhestr fer: w/d 4 Gorffennaf

Dyddiad y cyfarfodydd cychwynnol: dydd Mawrth 12 Gorffennaf

Cadarnhad o’r tri artist llwyddiannus terfynol: dydd Iau 14 Gorffennaf

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni: merthyr@wmc.org.uk