Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Radio Platfform yw ein gorsaf radio wedi ei harwain gan bobl ifanc. Ry'n ni'n cynorthwyo pobl ifanc i gynhyrchu a chyflwyno eu rhaglenni radio byw (a phodeldiadau) eu hunain.

Dyma lwyfan sy'n rhoi llais i bobl ifanc drwy roi'r cyfle iddynt greu eu rhaglenni radio eu hunain. Yn y broses maent yn creu cynnwys gwych ac yn datblygu sgiliau darlledu allweddol.

Drwy gymryd rhan byddwch yn derbyn hyfforddiant achrededig a phrofiad ymarferol gyda mentoriaid anhygoel o'r sector cyfryngau darlledu.

Sesiynnau blasu

Ry'n ni hefyd yn cynnig sesiynau blasu a gweithdai sydd wedi eu teilwra'n benodol i grwpiau, er mwyn rhoi trosolwg o'r hyn ry'n ni'n ei ddarparu drwy ein prosiectau. Ry'n ni'n annog pobl i roi cynnig arni.

Hyfforddiant

Caiff y cwrs achrededig saith wythnos ei arwain gan ein rheolwr stiwdio mewnol, ar y cyd â ProMo Cymru ar ffurf sesiynau dwy awr, unwaith yr wythnos gyda'r nos rhwng 6-8pm. Treulir yr wythnos olaf mewn cydweithrediad â The Princes Trust.

Bydd y myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant ar bob elfen o greu rhaglen radio, o gyflwyno a chynhyrchu, i ysgrifennu sgript a golygu, yn ogystal â thechnegau cyfweld a sgiliau eraill hanfodol ar gyfer y byd gwaith.

Ar ddiwedd bob cwrs cynhelir seremoni graddio gan y myfyrwyr er mwyn dathlu eu llwyddiannau i ddangos eu gwaith o'r cwrs.

Cynhyrchu a chyflwyno

Ar ôl graddio mae modd i'r bobl ifanc ddilyn llwybrau dysgu gwahanol, neu barhau i weithio gyda ni yn Radio Platfform, gan gyflwyno a chynhyrchu eu rhaglenni eu hunain.

Ein rhaglenni

Mae ein rhaglenni radio cyfredol yn cynnwys drum and bass, hip-hop a grime, ynghyd â diwylliant ieuenctid, gan gynnwys gwleidyddiaeth, yr amgylchfyd, y ffilmiau diweddaraf, newyddion cerddoriaeth ac adolygiadau.

Mae'r rheiny sy'n aros i weithio ar Radio Platfform yn derbyn cyfleoedd pellach, megis ymuno â phwyllgor llywio, rheoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, ymgeisio am interniaeth, arwain ar weithdai a datblygu eu gyrfaoedd ymhellach drwy gyrsiau dwys.

Mae cyflwynwyr hefyd yn gohebu ar wyliau a phrif ddigwyddiadau Canolfan Mileniwm Cymru, megis Gŵyl y Llais, Breakin’ The Bay, Follyfest a Boomtown.

Mae Radio Platfform yn datblygu cyfleoedd achrededig pellach ar hyn o bryd.

Rhowch gynnig arni

Mae'r cwrs yn agored i unrhyw un rhwng 14-25 mlwydd oed. Does dim angen profiad blaenorol. 

I ymgeisio, cwblhewch y ffurflen yma, ac e-bostiwch y ffurflen atom ni.

Ein Partneriaid 

Ariennir interniaethau Radio Platfform gan Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig a The Hobson Charity.

Ry'n ni hefyd yn cydweithio'n agos gyda: The Prince's TrustGrassroots,  DJ Bethan Elfyn o BBC Radio Wales, Roundhouse Radio, Reprezent Radio, Radio Cardiff, ac ry'n ni'n darparu sesiynnau hyfforddi i grwpiau megis y Rhwydwaith Maethu a Menter Caerdydd.

Cadwch mewn cysylltiad. Dilynwch ni.