Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Ydych chi’n artist neu’n grŵp celf cymunedol gyda syniad gwych ar gyfer darn o waith celf cyhoeddus trawiadol? Os felly, rydyn ni eisiau clywed gennych chi.

Rydyn ni’n chwilio am unigolyn, grŵp cymunedol a/neu sefydliad celfyddydol cymunedol o unrhyw ran o Gymru i greu darn o waith celf cyhoeddus i gael ei arddangos ar ein hadeilad am chwe mis – o fis Ebrill i fis Medi 2021.

Mae hwn yn gyfle taledig – byddwn yn talu ffi o £500 yn seiliedig ar 3 diwrnod o waith a deunyddiau.

Dyma’n trydydd galwad cyhoeddus - cyn hyn rydyn ni wedi gwahodd artistiaid i ymateb i Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod a Black Lives Matter

Y tro yma, does dim thema benodol – rydyn ni am roi’r rhyddid i chi rannu’ch stori neu dynnu sylw at rywbeth sydd o bwys i chi.

Efallai y byddwch yn cael eich ysbrydoli gan straeon o’ch cymuned neu’r cyfnod heriol yr ydyn ni oll yn byw drwyddo ar hyn o bryd, neu efallai y byddwch chi am ymateb i’r byd sydd o’ch amgylch.

Dyma’ch cyfle i ddathlu, herio, gofyn cwestiynau ac i gael gwrandawiad.

Bydd lleoliad y gwaith yn dibynnu ar faint a chwmpas y gwaith celf a ddetholir.

Sut i ymgeisio

Anfonwch ddisgrifiad a / neu ddyluniad o’ch gwaith celf gydag ychydig o wybodaeth am y math o waith yr ydych chi’n ei greu at cymuned@wmc.org.uk.

Os oes gennych chi gyfrifon cyfryngau cymdeithasol, a’ch bod chi’n hapus i rannu’r manylion, anfonwch y rhain aton ni. Cofiwch y bydd y gwaith celf mewn man cyhoeddus, ac felly dylai’r iaith a’r delweddau fod yn addas ar gyfer y cyhoedd.

Os hoffech chi drafod y cyfle yma, neu os oes gennych chi gwestiynau, e-bostiwch Gemma ar cymuned@wmc.org.uk.

Sut fyddwn ni’n penderfynu?

Mae’r prosiect yma’n rhan o’n rhaglen gymunedol. Rydyn ni am geisio datrys yr anghydbwysedd grym sydd yn bodoli yn y celfyddydau.

Bydd y broses o ddethol gwaith yn ddemocrataidd - y rheiny sy’n ymgeisio bydd yn penderfynu ar y gwaith celf a gaiff ei arddangos. Ni fydd ein staff yn rhan o’r broses o ddethol.

Drwy symud y grym o’n sefydliad ni atoch chi, yr artistiaid, ein gobaith yw sicrhau bod ein gofodau cyhoeddus a’n harddangosfa yn lle ar gyfer artistiaid newydd. Rydyn ni am ddod o hyd i ddoniau a lleisiau newydd.

Dydd Gwener 9 Ebrill yw'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais.