Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Ripples of Kindness

Profiad realiti rhithwir newydd

Canolfan Mileniwm Cymru

1 Hydref - 7 Tachwedd 2021

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Ripples of Kindness {{::on_sale_date.label}} Canolfan Mileniwm Cymru MM/DD/YYYY 15 event-1203

Ripples of Kindness

Profiad realiti rhithwir newydd

1 Hydref - 7 Tachwedd 2021

Canolfan Mileniwm Cymru

Gyda’i stori am frawdoliaeth, cariad a phositifrwydd, mae’r profiad rhithiol cymunedol newydd hwn wedi ei ysbrydoli gan straeon am Hussein Amiri a’i deulu, a orfodwyd i ddianc o Afghanistan yn 2000.

Mewn profiad a grëwyd mewn cydweithrediad â Hamed a Hessam Amiri i anrhydeddu bywyd rhyfeddol eu brawd, mae Ripples of Kindness yn gwahodd grwpiau bach i rannu yn yr effaith bositif a gafodd Hussein ar bawb o’i amgylch, o Afghanistan i Gymru.

Mae’r profiad wedi’i ganoli o gwmpas y sofra – y gofod byw/bwyta o fewn y cartref teuluol lle byddai’r tri brawd a’u rhieni’n dod at ei gilydd i siarad a chyfnewid straeon dros bryd o fwyd. Mae’r teulu Amiri yn eich croesawu i ymuno â hwy (yn rhithiol) yn y sofra i gwrdd â hwy ac â rhai o’r bobl a ddaeth i’w cynorthwyo pan oedd fwyaf o angen cymorth arnynt.

Cewch gyfle i ymuno mewn byd rhithiol a synhwyraidd sy’n newid yn barhaus gan gyfuno testun, perfformiadau, recordiadau gair-am-air, delweddau a sain, a thrwy hynny ymgolli’n llawn yn straeon y teulu Amiri.

Mae hwn yn gynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru ac All Seeing Eye mewn cydweithrediad â Hamed a Hessam Amiri.

Mae'r profiad realiti rhithwir hwn yn cydfynd â'n cynhyrchiad llwyfan o The Boy With Two Hearts - yn Stiwdio Weston ar 2 - 23 Hydref 2021.

Amseroedd agor: Mae Ripples of Kindness yn rhedeg o ddydd Gwener 1 Hydref – dydd Sul 14 Tachwedd, ar agor 12pm – 7pm ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac 11am – 5pm ar ddydd Sul. Gallwch archebu tocynnau am ddim ymlaen llaw neu ymweld ar y dydd.

Amser rhedeg: Mae’r profiad yn 15 munud o hyd. Plîs cyrhaeddwch 5 munud cyn eich amser penodol er mwyn derbyn cyfarwyddiadau iechyd a diogelwch, ac i sefydlu’r offer.

Canllaw oedran: Mae Ripples of Kindness yn addas ar gyfer rheiny sy’n 13+ oherwydd themâu dadleoliad, marwolaeth a cholled sy’n rhan o’r profiad, a hefyd maint y penwisgoedd Oculus Quest 2 a’r clustffonau. Rhaid bod unrhywun dan 16 fod yng nghwmni oedolyn.

Hygyrchedd: Mae capsiynau caeedig yn rhan o’r cyflwyniad. Mae’r profiad yn hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.

Rhybuddion: Dyw’r rhan fwyaf o bobl ddim yn profi unrhyw ymatebion negyddol i Realiti Rhithwir (VR). Fodd bynnag, gall VR fod yn ddryslyd ar gyfer unigolion sy’n niwroamrywiol, sydd ag amhariadau clywedol neu weledol, neu sy’n profi’r bendro, epilepsi, penysgafnder, salwch teithio neu lewygu. Os ydych chi’n feichiog, gofynnwch am gyngor gan eich meddyg cyn cymryd rhan. Mae’r profiad VR yn archwilio themâu’n perthyn i ddadleoliad, marwolaeth a cholled a fydd efallai’n cynhyrfu rhai pobl.

Beth yw profiad realiti rhithwir?

Realiti rhithwir (VR) yw’r defnydd o dechnoleg gyfrifiadurol i greu byd efelychiadol. Mae gwesteion yn gwisgo penwisg gyda chlustffonau integredig dros eu clustiau.

Beth ddylen i ddisgwyl?

Mae Ripples of Kindness yn animeiddiad 15 munud, sy’n cyfuno seiniau a rhaglen ddogfen gyda thechnoleg sydd ar flaen y gad. Mae’n gwahodd cynulleidfaoedd i eistedd gyda fersiynau animeiddiedig o deulu’r Amiri wrth iddynt adrodd eu stori anhygoel o ffoi Affganistan yn 2000. Crëwyd y profiad mewn cydweithrediad â’r brodydd Hamed a Hessam Amiri.

Oes angen archebu lle?

Rydyn yn eich cynghori i archebu ymlaen llaw ond gallwch hefyd ddod ar y dydd i weld os oes lle ar gael. Plîs nodwch efallai bydd rhaid aros ychydig os oes gofyn mawr am le.

A ddylwn i wylio The Boy With Two Hearts gyntaf?

Does dim rhaid wedi gwylio The Boy With Two Hearts er mwyn deall y profiad hebryngol hwn.

Fodd bynnag, os ydych chi’n mynychu un o berfformiadau ‘The Boy with Two Hearts’, efallai byddwch chi eisiau aros nes i chi weld y sioe oherwydd mae’n archwilio a datgelu ychydig o hanes teulu’r Amiri.

Oes angen i mi ddod ag unrhywbeth?

Rhaid gwisgo gorchudd neu fasg wyneb (oni bai bod eithriad) ym mannau cyhoeddus Canolfan Mileniwm Cymru cyn mynd mewn i'r profiad. Gellir gwisgo sbectol o dan y benwisg VR ond efallai bydd yn fwy cyfforddus i chi wisgo lensys cyffwrdd neu beidio â gwisgo’ch sbectol yn ystod y profiad.

Beth yw’r mesurau iechyd a diogelwch?

Dyluniwyd y profiad ar gyfer grwpiau bach a gellir sicrhau pellter cymdeithasol o 1m+ drwy gydol y profiad. Mae mynedfa ac allanfa ar wahan wedi’u creu i leihau grwpiau’n cwrdd. Rydyn yn glanhau a diheintio’r holl offer, gan gynnwys penwisgoedd a chlustffonau, yn drylwyr â weipiau gwrthfacteria o safon ysbyty a pheiriant UV cyn pob defnydd. Gofynnir i chi ddefnyddio’r diheintydd dwylo a ddarperir wrth gyrraedd.

Rhaid gwisgo gorchudd wyneb neu fasg (oni bai bod eithriad) ym mannau cyhoeddus Canolfan Mileniwm Cymru cyn dod mewn i'r profiad. Gwelwch mwy am ein mesurau diogelwch Covid.

Ni chanteir babis mewn gwregys yn y profiad.

Ni chanteir i unrhyw westeion sy’n cyrraedd ar gyfer y profiad gymryd rhan dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

Ariennir gan Gronfa Ddiwylliant Sefydliad Garfield Weston.

Capsiynau Caeedig

Cyflwynir yn

Canolfan Mileniwm Cymru

Digwyddiadau Cysylltiedig

{{event.prefix}}

{{event.title}}

{{event.suffix}}