Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Methu penderfynu ble i ddechrau mewn dinas mor brysur? Mae’n anodd dewis ond peidiwch â phoeni – rydyn ni wedi gwneud y gwaith caled i chi…

1. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd @Visit Wales

Mae’r amgueddfa hudolus yma’n cynnwys ystod o eang o gelf, hanes naturiol, archeoleg a daeareg.

Ochr yn ochr ag un o gasgliadau celf gorau Ewrop, gallwch ddysgu am hanes Cymru, bywyd gwyllt a daeareg, cerdded gyda deinosoriaid maint go iawn, a dysgu sut y crëwyd ein planed.

Wedi’i lleoli yng nghanolfan dinesig hyfryd y ddinas, mae’r amgueddfa hefyd yn gartref i arddangosfeydd mawr dros dro ac yn cynnig rhaglen wych o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

2. Castell Caerdydd

Castell Caerdydd @Visit Wales

Er ei fod wedi’i leoli yng nghalon y ddinas mae castell Caerdydd yn teimlo fel byd ar wahân – llonyddwch llwyr y tu hwnt i’r muriau hynafol.

Dysgwch am ei wreiddiau Rhufeinig, y trawsnewidiad Gothig anhygoel yn y 19eg ganrif a'i ran yn yr Ail Ryfel Byd. Dringwch i fyny'r Tŵr Cloc Mawr a diflannwch i’r twneli ...neu arhoswch iddi noswylio er mwyn mwynhau gwledd Gymreig!

3. Amgueddfa Stori Caerdydd

Yn adeilad hyfryd yr Hen Lyfrgell, mae’r Amgueddfa Stori yn datgelu hanes Caerdydd a'i thrawsnewidiad o dref farchnad fach y 1300au i un o borthladdoedd mwyaf y byd yn y 1900au, ac ymlaen i’r brifddinas gosmopolitan y gwelwch heddiw.

Mae’r orielau rhyngweithiol yn defnyddio straeon y bobl oedd yn byw ac yn gweithio yn y ddinas dros y canrifoedd i ddod â’r hanes yn fyw.

4. Arcedau Fictoraidd a'r Hen Farchnad

Arcedau Fictoraidd a'r Hen Farchnad @Visit Wales

Mae arcedau Fictoraidd Caerdydd wedi’u cadw’n hyfryd ac yn cynnig profiad siopa gwahanol i’r arfer o dan doeon gwydr bendigedig.

Porwch drwy siopau hen ddillad, crefft a choffi yn Ardal y Castell, neu siopau bwtîc a llefydd bwyta annibynnol yn yr Arcedau Brenhinol, Wyndham a Morgan.

Mae Marchnad Caerdydd wedi bod yn masnachu ers y 1700au ac mae’n cynnwys amrywiaeth o gigyddion a gwerthwyr pysgod, siopau losin traddodiadol a phobyddion.

5. Techniquest

Cadwch ddwylo bach yn brysur gyda’r arddangosiadau yn y ganolfan gwyddoniaeth ym Mae Caerdydd.

Dyma le gwych i deuluoedd, gallwch fynd a dod trwy’r dydd gyda band arddwrn Techniquest.

Mwynhewch sioe Theatr Wyddonol neu ewch ar daith drwy’r gofod gyda thaith sêr syfrdanol y Planetariwm. Cofiwch edrych ar y wefan o flaen llaw am amseroedd.

6. Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd a Chanolfan Iâ Cymru

Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd  @Visit Wales

Mae Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau dŵr... ffansi rafftio, canŵio, corff-fyrddio neu badlfyrddio?

Dyma’r lle i chi. Mae hefyd weithgareddau ychwanegol oddi ar y safle fel cerdded ceunentydd a llogi beiciau. Diwrnod egnïol tu hwnt!

Ac i’r rheiny ohonoch sy’n ffafrio rhew, mae cartref tîm hoci iâ’r Cardiff Devils, Canolfan Iâ Cymru, drws nesaf.

7. Llwybr Morglawdd Caerdydd i Benarth a’i Phier

Mwynhewch yr awyr iach ar dro rhwng Bae Caerdydd a’r dref lan y môr hyfryd Penarth.

Cerddwch ar hyd y morglawdd gan groesi Pont y Werin gyda’i cherfluniau o fabolgampwyr enwog Cymru.

Cewch hefyd wylio’r bont yn agor i adael cychod i mewn ac allan o’r marina. Unwaith i chi gyrraedd Penarth, mae’n rhaid i chi gael tamaid o fwyd ym Mhafiliwn y Pier, sy’n cynnwys oriel, sinema, caffi a bwyty.

A rhowch hoe i’ch coesau blinedig drwy neidio ar y tacsi dŵr yn ôl.

8. Taith Taf

Taith Taf @Visit Wales

Teithiwch ar droed neu ar feic o Gaerdydd i Bontypridd ar y llwybr yma trwy barciau trefol gwyrddion a nefoedd gwledig.

Gan ddilyn yr Afon Taf, byddwch chi’n gweld coredau, bywyd gwyllt, mynyddoedd a’r hudolus Castell Coch.

Ewch â phicnic i’w fwynhau ar y ffordd ond cofiwch gadw lle ar gyfer te a chacennau cri yn nhref ddiwydiannol Pontypridd.

9. Bae Caerdydd – Bws Dŵr, Y Senedd a’r Eglwys Norwyaidd

Treuliwch ddiwrnod amrywiol yn fforio safleoedd treftadol Bae Caerdydd. Dechreuwch gyda mordaith ar y Bws Dŵr, crwydrwch Gei’r Fôr-forwyn, gwarchodfa natur y gwlypdir a’r Morglawdd.

Yna piciwch draw i’r Senedd, cartref Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac un o'r adeiladau seneddol mwyaf ecogyfeillgar yn y byd, cyn gweld Ystafell Grieg a’r Oriel Dahl yng Nghanolfan Celfyddydau’r Eglwys Norwyaidd – lle perffaith am ginio blasus hefyd.

Eglwys Gadeiriol Llandaf a’r Pentref

O fewn tafliad carreg o’r ddinas, mae eglwys gadeiriol yn sefyll yn hen ddinas Llandaf.

Mae hanes brith gan yr adeilad gan ddioddef brwydrau a thywydd garw yn y 1400au hyd at yr Ail Ryfel Byd. Bydd tywyswyr gwybodus wrth law i’ch helpu i adnabod yr hen a’r newydd a rhoi cyfle i chi fyfyrio yn yr heddwch y tu mewn.

Yn y pentref hyfryd, mae digonedd o gaffis a thafarndai annibynnol neu gallwch brynu picnic a chrwydro gerddi hen Balas yr Esgob.