Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Methu penderfynu ble i ddechrau mewn dinas mor brysur? Mae’n anodd dewis ond peidiwch â phoeni – rydyn ni wedi gwneud y gwaith caled i chi…

1. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd @Visit Wales
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae’r amgueddfa hudolus yma’n cynnwys ystod o eang o gelf, hanes naturiol, archeoleg a daeareg.

Ochr yn ochr ag un o gasgliadau celf gorau Ewrop, gallwch ddysgu am hanes, bywyd gwyllt a daeareg Cymru, cerdded gyda deinosoriaid maint go iawn, a dysgu sut y crëwyd ein planed.

Wedi’i lleoli yng nghanolfan ddinesig hyfryd y ddinas, mae’r amgueddfa hefyd yn gartref i arddangosfeydd mawr dros dro ac yn cynnig rhaglen wych o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

2. Castell Caerdydd

Castell Caerdydd @Visit Wales
Castell Caerdydd

Er ei fod wedi’i leoli yng nghalon y ddinas, mae castell Caerdydd yn teimlo fel byd ar wahân – llonyddwch llwyr y tu hwnt i’r muriau hynafol.

Dysgwch am ei wreiddiau Rhufeinig, y trawsnewidiad Gothig anhygoel yn y 19eg ganrif a'i ran yn yr Ail Ryfel Byd. Dringwch i fyny'r Tŵr Cloc Mawr a diflannwch i’r twneli... neu arhoswch iddi noswylio er mwyn mwynhau gwledd Gymreig!

3. Amgueddfa Caerdydd

Yn adeilad hyfryd yr Hen Lyfrgell, mae Amgueddfa Caerdydd yn datgelu hanes Caerdydd a'i thrawsnewidiad o dref farchnad fach y 1300au i un o borthladdoedd mwyaf y byd yn y 1900au, ac ymlaen i’r brifddinas gosmopolitan y gwelwch heddiw.

Mae’r orielau rhyngweithiol yn defnyddio straeon y bobl oedd yn byw ac yn gweithio yn y ddinas dros y canrifoedd i ddod â’r hanes yn fyw.

4. Arcedau Fictoraidd a'r Hen Farchnad

Arcedau Fictoraidd a'r Hen Farchnad @Visit Wales
Arcedau Fictoraidd

Mae arcedau Fictoraidd Caerdydd wedi’u cadw’n hyfryd ac yn cynnig profiad siopa gwahanol i’r arfer o dan doeon gwydr bendigedig.

Porwch drwy siopau hen ddillad, crefft a choffi yn Ardal y Castell, neu siopau boutique a llefydd bwyta annibynnol yn yr Arcedau Brenhinol, Wyndham a Morgan.

Mae Marchnad Caerdydd wedi bod yn masnachu ers y 1700au ac mae’n cynnwys amrywiaeth o gigyddion a gwerthwyr pysgod, siopau losin traddodiadol a phobyddion.

5. Techniquest

Cadwch ddwylo bach yn brysur gyda’r arddangosiadau yn y ganolfan gwyddoniaeth ym Mae Caerdydd. Dyma le gwych i deuluoedd; gallwch fynd a dod trwy’r dydd gyda band arddwrn Techniquest.

Mwynhewch sioe Theatr Wyddonol neu ewch ar daith drwy’r gofod gyda thaith sêr syfrdanol y Planetariwm. Cofiwch edrych ar y wefan o flaen llaw am amseroedd.

6. Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd a Chanolfan Iâ Cymru

Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd  @Visit Wales
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd

Mae Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau dŵr... ffansi rafftio, canŵio, corff-fyrddio neu badlfyrddio?

Dyma’r lle i chi. Mae hefyd weithgareddau ychwanegol oddi ar y safle fel cerdded ceunentydd a llogi beiciau. Diwrnod egnïol tu hwnt!

Ac i’r rheini ohonoch sy’n ffafrio rhew, mae cartref tîm hoci iâ’r Cardiff Devils, Canolfan Iâ Cymru, drws nesaf.

7. Llwybr Morglawdd Caerdydd i Benarth a’i Phier

Mwynhewch yr awyr iach wrth gerdded o Fae Caerdydd i'r dref lan y môr hyfryd Penarth.

Cerddwch ar hyd y morglawdd gan groesi Pont y Werin gyda’i cherfluniau o fabolgampwyr enwog Cymru.

Cewch hefyd wylio’r bont yn agor i adael cychod i mewn ac allan o’r marina. Unwaith i chi gyrraedd Penarth, mae’n rhaid i chi gael tamaid o fwyd ym Mhafiliwn y Pier, sy’n cynnwys oriel, sinema, caffi a bwyty.

Rhowch hoe i’ch coesau blinedig drwy neidio ar y tacsi dŵr yn ôl.

8. Taith Taf

Taith Taf @Visit Wales
Taith Taf

Teithiwch ar droed neu ar feic o Gaerdydd i Bontypridd ar y llwybr yma trwy barciau trefol gwyrddion a nefoedd gwledig.

Gan ddilyn yr Afon Taf, byddwch chi’n gweld coredau, bywyd gwyllt, mynyddoedd a’r hudolus Castell Coch.

Ewch â phicnic i’w fwynhau ar y ffordd ond cofiwch gadw lle ar gyfer te a chacennau cri yn nhref ddiwydiannol Pontypridd.

9. Bae Caerdydd

Bae Caerdydd @Visit Wales
Golygfeydd dros Fae Caerdydd

Treuliwch ddiwrnod amrywiol yn fforio safleoedd treftadol Bae Caerdydd. Dechreuwch gyda mordaith ar y Bws Dŵr, crwydrwch Gei’r Fôr-forwyn, gwarchodfa natur y gwlypdir a’r morglawdd.

Yna piciwch draw i’r Senedd, cartref Llywodraeth Cymru ac un o'r adeiladau seneddol mwyaf ecogyfeillgar yn y byd, cyn gweld Ystafell Grieg a’r Oriel Dahl yng Nghanolfan Celfyddydau’r Eglwys Norwyaidd – lle perffaith am ginio blasus hefyd.

10. Eglwys Gadeiriol Llandaf a’r Pentref

O fewn tafliad carreg o’r ddinas, mae eglwys gadeiriol yn sefyll yn hen ddinas Llandaf.

Mae hanes brith gan yr adeilad; dioddefodd brwydrau a thywydd garw o'r 1400au hyd at yr Ail Ryfel Byd. Bydd tywyswyr gwybodus wrth law i’ch helpu i adnabod yr hen a’r newydd a rhoi cyfle i chi fyfyrio yn yr heddwch y tu mewn.

Yn y pentref hyfryd, mae digonedd o gaffis a thafarndai annibynnol neu gallwch brynu picnic a chrwydro gerddi hen Balas yr Esgob.