Mae Canolfan Mileniwm Cymru ar gau hyd nes ceir rhybudd pellach, yn dilyn cyngor Llywodraeth y DU.

Mae ein llinellau ffôn ar gau, ond mae ein timau’n gweithio o bell, drwy e-bost, a byddant yn cysylltu’n uniongyrchol â deiliaid tocynnau.

Byddwn yn gweithio drwy berfformiadau sydd wedi’u canslo ac ad-daliadau fesul wythnos, felly gofynnwn yn garedig i chi fod yn amyneddgar.

I gyflymu’r broses, gofynnwn i chi wirio bod eich cyfeiriad e-bost ar eich cyfrif yn gywir ac yn gyfredol.

Os nad oes gyda chi eisoes gyfrif ar-lein, cysylltwch â ni drwy tocynnau@wmc.org.uk gyda’ch cyfeiriad e-bost a rhif archeb ac fe wnawn ni ddiweddaru’ch cyfrif.

AMSEROEDD AGOR AR-LEIN

Dydd Llun – Dydd Iau: 9am – 5.30pm

Dydd Gwener: 9am – 4.30pm

Dydd Sadwrn: 10am – 4pm

Dydd Sul: Ar gau

Ad-dalu ac ail-werthu tocynnau

Gan eithrio digwyddiadau sydd wedi’u canslo, ni fyddwn yn ad-dalu tocynnau. Fodd bynnag, rydyn ni’n derbyn tocynnau i’w ail-werthu, yn ddibynnol ar ffi o 10%.

Trefnir bod y tocynnau hyn ar gael i’w gwerthu ar eich rhan drwy swyddfa docynnau’r Ganolfan, ond ni allwn warantu y byddwn yn dod o hyd i brynwr newydd. Cysylltwch â'n swyddfa docynnau trwy e-bostio tocynnau@wmc.org.uk i ofyn am ail-werthiad.

Cyfnewid Tocynnau

Yn ddibynnol ar argaeledd ac yn ôl ein disgresiwn, mae’n bosibl i ni gyfnewid tocynnau am berfformiad arall o’r un cynhyrchiad am hyd at 24 awr cyn y perfformiad y prynwyd y tocynnau ar ei gyfer yn wreiddiol.

Codir ffi trafod, ac mae pob cyfnewidiad yn ddibynnol ar argaeledd. Cysylltwch â'n swyddfa docynnau trwy e-bostio tocynnau@wmc.org.uk er mwyn gofyn am gyfnewid tocynnau.

Os caiff y tocynnau i'w hailwerthu eu hailwerthu'n llwyddiannus gennym ni, cewch daleb gredyd am werth y tocyn llai ffi ailwerthu o 10% a gedwir gennym ni.

Os na chaiff y tocynnau eu hailwerthu gennym ni, ni roddir taleb gredyd i chi.

*Rhaid i chi gysylltu â ni i weld a yw'r tocynnau rydych wedi gofyn i ni eu hailwerthu wedi cael eu hailwerthu, gan na fyddwn ni'n cysylltu â chi.

Gostyngiadau

Lle bo'r rhain ar gael, bydd unrhyw gostyniadau yn dangos wrth ychwanegu seddi at eich basged.

Bydd unrhyw docynnau gyda gostyngiad lle bo gofyn i gwsmeriaid gynnig tystiolaeth er mwyn eu hawlio yn cael eu cadw yn y swyddfa docynnau er mwyn eu casglu ddiwrnod y performiad.

Gall y gostyngiadau yma gynnwys opsiynnau ar gyfer cwsmeriaid anabl, cwsmeriaid sydd dros 60 oed, myfyrwyr, plant o dan 16 oed a chwsmeriaid digyflog. Mae’r rhainyn amodol ar ddyraniad ac argaeledd.

Cynllun hygyrchedd

Mae ein cynllun hygyrchedd wedi cael ei amnewid gan gynllun hygyrchedd cenedlaethol Hynt. Mae’n bosib i chi ganfod yr holl wybodaeth yma neu drwy ffonio 01446 401 744.

Nid yw’n bosib bellach i ni dderbyn ceisiadau Hynt ein hun, gan eithrio asesiadau risg ar gyfer grwpiau.

Dal i chwilio am yr ateb i'ch cwestiwn?

Gweler ein tudalen o gwestiynau cyffredin.

E-bostiwch tocynnau@wmc.org.uk, dewch i'n gweld ni wrth y ddesg flaen, neu anfonwch neges aton ni drwy ein tudalen Facebook neu'n cyfrif Twitter.

Mae e-byst a sianeli cyfryngau cymdeithasol yn cael eu monitro yn ddyddiol rhwng 10yb - 6pm.

Os ydych chi’n cysylltu â ni trwy neges breifat, helpwch ni i ymateb yn gyflym i’ch ymholiad trwy ddarparu: rhif eich archeb, cod post a’r cyfeiriad e-bost sydd yn gystylltiedig â’ch cyfrif.

MAE FFRINDIAU’N CAEL MWY

GOSTYNGIAD O 20% AR FWYD A DIOD