Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae'r bob perfformiad a drefnwyd hyd at fis Mai 2021 wedi'i ganslo neu'i ohirio, ac rydyn ni'n gweithio'n galed gyda chynhyrchwyr i aildrefnu dyddiadau lle bo modd.

Mae ein llinellau ffôn bellach ar gau ond mae tîm llai yn gweithio o bell, drwy e-bost. Rydyn ni wedi cysylltu'n uniongyrchol â phobl sydd wedi archebu tocynnau, ac wedi rhoi ad-daliad lle bo'n berthnasol.  

Mae gwybodaeth bwysig am ein prosesau cyfredol ar gyfer sioeau sydd wedi'u canslo a'u gohirio i'w gweld isod. Mae rhagor o fanylion i'w gweld o dan y Cwestiynau Cyffredin hefyd.

AMSEROEDD AGOR AR-LEIN

Caewyd ein swyddfa docynnau 1 Awst 2020, ac ers hynny mae ein tîm llai yn monitro e-byst o bell, gan weithio gartref. Rydyn ni’n monitro ein sianeli cyfryngau cymdeithasol yn ystod oriau gwaith (9am-5pm, Llun-Gwe). Rydyn ni’n bwriadu ailddechrau ein gwasanaeth ffôn unwaith y bydd ein hadeilad yn ailagor. Unwaith y byddwn yn ailagor, fe wnawn ein gorau i ddatrys unrhyw faterion sydd heb eu datrys. 

Mae atebion i ymholiadau cyffredinol i'w gweld ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin ac yn ein Telerau ac Amodau.

Perfformiadau sydd wedi'u Canslo

Os bydd sioe yn cael ei chanslo, bydd modd i chi gael ad-daliad llawn am eich tocynnau a, lle bo'n berthnasol, unrhyw dalebau parcio, talebau diod yn ystod egwyl, archebion ar gyfer y Future Inn neu dalebau rhaglenni.

Fydd eich ad-daliad ddim yn cynnwys ffioedd gweinyddu na phostio nac unrhyw ffioedd sy'n gysylltiedig â Booking Protect. Dim ond i'r prynwr gwreiddiol y gallwn wneud ad-daliad a, lle bo'n bosib, bydd yr ad-daliad yn cael ei wneud drwy'r dull gwreiddiol o dalu. Gweler y tabl isod:

Dull Gwreiddiol o Dalu Dull Ad-dalu
Cerdyn Credyd / Debyd Cerdyn Credyd / Debyd Cyfatebol
T'aleb Rhodd Canolfan Mileniwm Cymru Taleb Credyd Canolfan Mileniwm Cymru
Taleb Credyd Canolfan Mileniwm Cymru Taleb Credyd Canolfan Mileniwm Cymru
Taleb Credyd Opera Cenedlaethol Cymru Taleb Credyd Opera Cenedlaethol Cymru
Siec / Anfoneb Cyfrif Banc drwy BACS
Arian parod Taleb Credyd Canolfan Mileniwm Cymru

Yn y lle cyntaf, bydd taliadau a wnaed gydag arian parod yn cael eu had-dalu ar ffurf taleb credyd, a gall eu had-dalu i gyfrif banc y prynwr drwy BACS ar gais, unwaith y darperir y manylion perthnasol.

Os ydych wedi cau eich cyfrif cerdyn credyd neu wedi newid eich banc ers prynu'ch tocynnau, cysylltwch â ni cyn i ni geisio rhoi ad-daliad i chi.

Perfformiadau sydd wedi'u Haildrefnu

Os bydd sioe yn cael ei gohirio, byddwn yn cysylltu â chwsmeriaid drwy e-bost i roi gwybod iddyn nhw am y dyddiadau newydd. Bydd cwsmeriaid yn cael eu trosglwyddo'n awtomatig i'r dyddiadau newydd a, lle bo modd, yn cael y diwrnod, yr amser a'r seddi cyfatebol a oedd ar eu harcheb wreiddiol.

Nodwch nad yw hyn bob amser yn bosib. Lle bo hyn yn wir, byddwn yn eich trosglwyddo i'r opsiwn tebycaf i'ch archeb wreiddiol sydd ar gael. Mae modd gweld manylion eich archeb newydd yn eich cyfrif ar-lein.

Os na fydd cwsmeriaid yn gallu mynd i'r perfformiad a aildrefnwyd, neu os na fyddan nhw'n dymuno gwneud hynny, bydd cyfle ganddyn nhw i gael ad-daliad am eu tocynnau i'w dull gwreiddiol o dalu.  

Gan ein bod ar gau ar hyn o bryd a'n bod yn gweithio gyda thîm llai, rydyn ni wedi gosod terfynau amser  ymateb ar gyfer pob cynhyrchiad, er mwyn ein galluogi ni i reoli'r broses ad-dalu'n effeithiol. Byddwn yn prosesu ceisiadau am ad-daliad yn fuan ar ôl y terfyn amser.

Mae'n bosib na fydd ceisiadau a dderbyniwn ar ôl hyn yn cael eu prosesu nes i'r Ganolfan ail agor yn 2021. Bydd unrhyw ad-daliadau sy'n weddill yn cael eu hadolygu a'u gweithredu cyn gynted ag y bo modd ar ôl i ni ail-agor.

Cyfnewid

Yn ystod mis Gorffennaf, byddwn yn gweithio drwy'r dyddiadau sydd wedi'i haildrefnu ac yn prosesu unrhyw geisiadau cyfnewid sydd wedi cael eu e-bostio aton ni o ganlyniad.

Fodd bynnag, o fis Awst ymlaen, a thra bod y Ganolfan yn dal ar gau oherwydd pandemig y Coronafeirws, ni fydd modd i ni gynnig ein gwasanaeth cyfnewid arferol.

Ailwerthu

Tra bod y Ganolfan yn dal ar gau oherwydd pandemig y Coronafeirws, ni fydd modd i ni gynnig gwasanaeth ailwerthu.  

Os nad oes modd i chi ddod i berfformiad am resymau ar wahân i'r ffaith bod y perfformiad wedi cael ei ganslo neu ei aildrefnu a'ch bod wedi prynu Booking Protect gyda'ch tocynnau, mae'n bosib y byddwch yn gallu hawlio ad-daliad drwy hynny. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn nhelerau ac amodau Booking Protect.

TAlEBAU RHODD A THALEBAU CREDYD

Mae modd prynu a defnyddio Taleb Rhodd a Thalebau Credyd Canolfan Mileniwm Cymru ar-lein. Maen nhw'n ddilys am 18 mis o'r dyddiad cyhoeddi a gellir eu defnyddio ar gyfer unrhyw sioe yn y dyfodol sydd ar werth.

Mae Talebau Credyd Opera Cenedlaethol Cymru yn ddilys tan 31 Rhagfyr 2021, a dim ond i brynu tocynnau ar gyfer perfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru a chynhyrchion cysylltiedig y gellir eu defnyddio.

I ddefnyddio Taleb Rhodd neu Daleb Credyd ar-lein, dewiswch eich sioe, ychwanegwch docynnau i'ch basged a phan fyddwch yn cyrraedd y sgrin dalu, rhowch rif unigryw'r daleb yn y blwch ar ochr dde uchaf y sgrin sy'n eich cyfarwyddo i nodi rhif y Daleb Rhodd. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein Polisi Talebau Rhodd.

Yn sgil pandemig y Coronafeirws, rydyn ni'n gweithredu gyda llai o staff, ac felly mae ein gallu i ymateb i ymholiadau yn gyfyngedig. Rydyn ni'n gwerthfawrogi'ch amynedd a'ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod yma.

MAE FFRINDIAU’N CAEL MWY

GOSTYNGIAD O 20% AR FWYD A DIOD