Does dim angen tocyn arnoch chi i ymweld â ni, rydyn ni ar agor saith diwrnod yr wythnos; i gael cinio, i gynnal cyfarfod neu i wylio'r byd yn mynd heibio.

Amseroedd agor

Dydd Llun - Dydd Sul: 9am – 6pm*

  • Ar ddiwrnodau perfformiad rydyn ni ar agor tan i'r bariau y tu mewn gau.

Amseroedd agor y swyddfa docynnau

Y swyddfa docynnau: Llun –  Gwener: 9am – 6pm, Sadwrn: 10am - 6pm, Sul: 10am - 5pm
Llinellau ffôn: Llun – Sadwrn: 10am – 6pm, Sul: Ar gau

Ar ddiwrnodau pan fo perfformiadau bydd ein swyddfa docynnau ar agor tan ddiwedd y perfformiad hwyraf.

FAQ

Mae’n bosibl bydd y wybodaeth isod yn ateb rhai o’ch cwestiynau yn y cyfamser.

DERBYN TOCYNNAU

Fel arfer, mae tocynnau yn cyrraedd o fewn 21 diwrnod gwaith ar ôl archebu. Os nad yw eich tocyn wedi cyrraedd, mae modd i ni eu hail-brintio ar eich cyfer ar ddiwrnod y perfformiad.

Ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 029 2063 6464 am ragor o wybodaeth neu er mwyn ein hysbysu ni am docyn sydd ar goll neu heb gyrraedd eto.

AD-DALU AC AIL-WERTHU TOCYNNAU

Gan eithrio digwyddiadau sydd wedi’u canslo, ni fyddwn yn ad-dalu tocynnau. Fodd bynnag, rydyn ni’n derbyn tocynnau i’w ail-werthu, yn ddibynnol ar ffi o 10%.

Trefnir bod y tocynnau hyn ar gael i’w gwerthu ar eich rhan drwy Swyddfa Docynnau’r Ganolfan, ond ni allwn warantu y byddwn yn dod o hyd i brynwr newydd. Galwch ein Swyddfa Docynnau ar 029 2063 6464 i ofyn am ail-werthiad.

CYFNEWID TOCYNNAU

Yn ddibynnol ar argaeledd ac yn ôl ein disgresiwn, mae’n bosibl i ni gyfnewid tocynnau am berfformiad arall o’r un cynhyrchiad am hyd at 24 awr cyn y perfformiad y prynwyd y tocynnau ar ei gyfer yn wreiddiol.

Codir ffi trafod, ac mae pob cyfnewidiad yn ddibynnol ar argaeledd. Ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 029 2063 6464 er mwyn gofyn am gyfnewid tocynnau.

GOSTYNGIADAU

Lle bo'r rhain ar gael, bydd unrhyw gostyniadau yn dangos wrth ychwanegu seddi at eich basged.

Bydd unrhyw docynnau gyda gostyngiad lle bo gofyn i gwsmeriaid gynnig tystiolaeth er mwyn eu hawlio yn cael eu cadw yn y Swyddfa Docynnau er mwyn eu casglu ddiwrnod y performiad.

Gall y gostyngiadau yma gynnwys opsiynnau ar gyfer cwsmeriaid anabl, cwsmeriaid sydd dros 60 oed, myfyrwyr, plant o dan 16 oed a chwsmeriaid digyflog.  Mae’r rhainyn amodol ar ddyraniad ac argaeledd.

CYNLLUN HYGYRCHEDD

Mae Cynllun Hygyrchedd y Ganolfan nawr wedi’i newid i’r cynllun hygyrchedd cenedlaethol sef Hynt. Mae’n bosib i chi ganfod yr holl wybodaeth yma neu drwy ffonio 01446 401 744.

Nid yw Canolfan Mileniwm Cymru’n derbyn ceisiadau ar gyfer ei Chynllun Hygyrchedd bellach, gan eithrio asesiadau risg ar gyfer grwpiau.

Dal i chwilio am yr ateb i'ch cwestiwn?

Ffoniwch ni drwy 029 2063 6464, dewch i'n gweld ni wrth y ddesg flaen, neu anfonwch neges aton ni drwy ein tudalen Facebook neu ein cyfrif Twitter.

Mae e-byst a sianeli cyfryngau cymdeithasol yn cael eu monitro yn ddyddiol rhwng 10yb - 6pm.

Helpwch ni i ymateb i’ch ymholiad mor gyflym â phosib wrth gynnig eich rhif archeb, eich cyfeiriad e-bost, neu’r cyfeiriad a chod post a ddefnyddiwyd i fwcio’r tocynnau o fewn eich neges uniongyrchol.