Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

O brynu e-docynnau i ddyddiadau newydd ar gyfer perfformiadau a sut i'n cefnogi ni tra bod ein hadeilad ar gau. Cymerwch gipolwg ar ein cwestiynau cyffredin...

CORONAFEIRWS - Y DIWEDDARAF

Mae Canolfan Mileniwm Cymru ar gau tan o leiaf Ionawr 2021 o ganlyniad i'r pandemig coronafeirws.

Ar hyn o bryd, rydyn ni’n cysylltu â deiliaid tocynnau ar gyfer perfformiadau a drefnwyd ar gyfer 2020 i egluro a yw'r sioe wedi'i chanslo neu ohirio, a threfnu ad-daliadau neu gyfnewidiadau yn unol â hynny.

Darllenwch ein blog i gael y wybodaeth ddiweddaraf am sioeau a digwyddiadau.

Byddwn yn cysylltu ag archebwyr ar gyfer perfformiadau yn y dyfodol mewn da bryd, ac yn postio diweddariadau ar ein gwefan ac ar gyfryngau cymdeithasol. 

Diolch am eich amynedd a'ch cefnogaeth barhaus yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Rydw i am gefnogi Canolfan Mileniwm Cymru, beth alla i ei wneud?

Sut gallwch chi helpu:

  • Cyfrannwch y cyfan neu ran o gost eich tocyn os yw'ch perfformiad wedi'i ganslo. Byddai hyn hefyd yn gymwys ar gyfer Rhodd Cymorth.
  • Prynwch daleb rhodd i'w defnyddio ar gyfer perfformiadau yn y dyfodol pan fyddwn yn ail-agor. Mae talebau'n ddilys am 18 mis.
  • Adnewyddwch eich aelodaeth neu ymunwch â'n cynlluniau aelodaeth Ffrind a Partner. Nid yn unig byddwch yn ein helpu ni, ond byddwch hefyd yn cael blaenoriaeth i archebu tocynnau'r sioeau sy'n mynd ar werth tra byddwn ar gau, ac yn gallu mwynhau'r holl fanteision drwy gydol y flwyddyn pan fyddwn ni'n ailagor.
  • Prynwch docyn ar gyfer sioe sy'n digwydd yn nes ymlaen. Ewch i'n tudalen Digwyddiadur i gael rhagor o wybodaeth.
  • Bydden ni'n ddiolchgar am unrhyw rodd, waeth pa mor fawr neu fach.
A YW EICH BARRAU A'CH CHAFFIS AR AGOR?

Mae ein barrau a'n caffis ar gau ar hyn o bryd. Mae’r costau gweithredol o agor yr adeilad (staffio, glanhau, diogelwch ayyb) yn rhy uchel i agor cyfleusterau bach fel barrau a chaffis yn unig. Fe gollon ni 85% o’n hincwm wrth gau ein drysau, felly rhaid i ni fod yn gall ac aros tan y gallwn ailagor màs critigol o gyfleusterau.

Pam nad yw Canolfan Mileniwm Cymru yn ailagor, fel mae theatrau eraill?

Mae theatrau yn Lloegr yn ailagor, ond yng Nghymru mae canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru yn dweud bod rhaid i theatrau aros ar gau.

Bydd ein gofodau theatr ar gau tan i hyn a dau beth arall newid, sef bod canllawiau pellter cymdeithasol Llywodraeth Cymru yn newid digon i ganiatáu cynulleidfaoedd digonol (hynny yw, màs critigol), a than i ni gael cadarnhad cymorth ariannol argyfwng digonol.

Tan i’r tri beth yna ddigwydd, mae’n wirioneddol flin gennym ond rhaid i ni aros ar gau.

MAE GEN I DALEB SY'N DOD I BEN TRA EICH BOD AR GAU. BETH YDW I'N EI WNEUD?

Mae'r holl dalebau cyfredol wedi'u hymestyn i fod yn ddilys am 18 mis a gellir eu defnyddio mewn unrhyw ddigwyddiad yn y Ganolfan yn y dyfodol felly nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Nid oes gan y dyddiad dod i ben unrhyw gydberthynas â dyddiad y perfformiad yr hoffech ei fynychu.

Oes modd prynu tocynnau tra bod yr adeilad ar gau?

Cewch archebu eich tocynnau dros y ffôn, ar-lein, neu drwy ymweld â ni yn y Ganolfan, gan ddefnyddio eich rhif cyfeirio Hynt unigryw wrth archebu. Os ydych wedi archebu tocynnau gyda ni ac mae rhif cod bar Hynt cymwys yn gysylltiedig â’ch cyfrif, rydyn ni wedi trefnu hyn ar eich cyfer.

Ble gallaf ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am sioeau a dyddiadau newydd?

Gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am sioeau sydd wedi’u haildrefnu yn ein blog. Rydyn ni’n diweddaru’r blog yn rheolaidd.

Roedd gen i docynnau ar gyfer digwyddiad sydd wedi'i ganslo. Beth ddylwn i ei wneud?

Does dim angen i chi wneud dim byd, byddwn yn cysylltu'n uniongyrchol â phobl sydd wedi archebu tocynnau, a bydd ad-daliad yn cael ei wneud i'r cerdyn gwreiddiol. 

Mae gen i docynnau ar gyfer digwyddiad sydd wedi cael ei aildrefnu. Beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych yn hapus gyda'r dyddiad newydd, bydd eich tocynnau'n cael eu trosglwyddo'n awtomatig a does dim angen i chi wneud dim byd.

Mae gen i docynnau ar gyfer digwyddiad sydd wedi cael ei aildrefnu. A fyddwch chi'n cyhoeddi tocynnau newydd?

Mae eich hen docynnau yn dal yn ddilys, ond os hoffech gael fersiynau gyda'r dyddiadau newydd, gallwch ailanfon eich e-docynnau i'ch dyfais symudol neu'ch cyfeiriad e-bost yma. Ni allwn bostio tocynnau drwy'r post yn ystod y cyfnod pan rydyn ni ar gau.

Nid wyf wedi derbyn ad-daliad eto?

Mae ad-daliadau am ddigwyddiadau a ganslwyd yn cael eu had-dalu'n awtomatig i ddeiliad y cerdyn gwreiddiol. Gwiriwch eich cyfriflen banc cyn cysylltu â ni. Mewn achosion lle nad oedd manylion y cerdyn ar gael, rydych wedi cael taleb credyd sy'n ddilys am 18 mis o'r dyddiad cyhoeddi. 

Nid yw'r cyfrif gwreiddiol yr archebais drwyddo yn weithredol bellach. Beth ddylwn i ei wneud?

Os yw'r cyfrif wedi'i gau yn llwyr, cysylltwch â ni drwy e-bost gyda'ch rhif archeb a bydd modd i ni drefnu ad-daliad drwy ddull arall. Os yw'r cyfrif yn dal i fod yn weithredol, ac mai dim ond y cerdyn sy'n newydd, bydd yr ad-daliad yn dal i allu cael ei brosesu'n llwyddiannus i'r cyfrif. 

A fydda i'n cael ad-daliad ar gyfer fy nhalebau parcio, diodydd a/neu raglen?

Byddwch. Bydd yr holl archebion am ddigwyddiadau a ganslwyd yn cael eu had-dalu'n llawn, er mae'n bosib y caiff y rhain eu prosesu fel trafodion ar wahân. 

Fe wnes i archebu tocynnau drwy drydydd parti fel Disney Tickets/Ticketmaster. Beth ddylwn i ei wneud?

Bydd yr holl asiantau'n cysylltu ag archebwyr tocynnau cyn gynted ag y bo modd, ond os nad ydych wedi clywed ganddyn nhw am berfformiad penodol, bydd angen i chi gysylltu â nhw'n uniongyrchol. 

Digwyddiadau arbennig ac unigryw

Ymaelodwch heddiw am lwyth o fuddion gwych