Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Os ydych chi'n unigolyn neu'n sefydliad, dyma sut i gael gafael ar docyn am ddim i ofalwr neu gymar.

YMUNWCH Â HYNT

Mae Hynt yn gynllun hygyrchedd cenedlaethol sy’n gweithio gyda rhwydwaith o theatrau a chanolfannau celfyddydol ledled Cymru.

Fel aelod o rwydwaith Hynt, mae gan ddeiliaid cerdyn Hynt hawl i docyn am ddim ar gyfer cymar, gofalwr neu gynorthwy-ydd personol. 

Mae Hynt wedi’i reoli mewn partneriaeth â Creu Cymru a Diverse Cymru; gallwch wneud cais i ymaelodi ar wefan Hynt.

ARCHEBU TOCYNNAU GYDA CHERDYN HYNT

Cewch archebu eich tocynnau dros y ffôn, ar-lein, neu drwy ymweld â ni yn y Ganolfan, gan ddefnyddio eich rhif cyfeirio Hynt unigryw wrth archebu.

Os ydych wedi archebu tocynnau gyda ni ac mae rhif cod bar Hynt cymwys yn gysylltiedig â’ch cyfrif, rydyn ni wedi trefnu hyn ar eich cyfer.

Dyma’r cyfan sydd ei angen i chi ei wneud: mewngofnodwch i’ch cyfrif gyda’r cyfeiriad e-bost sydd wedi’i gofrestru cyn dethol y cynhyrchiad yr hoffech ei weld o‘r dudalen Digwyddiadur.  Os nad oes gennych gyfrif Canolfan Mileniwm Cymru arlein yn barod, gallwch greu un yma. Nodwch os gwelwch yn dda y gall gymryd hyd at 24 awr i Hynt ymddangos ar eich cyfrif.

Gall gofalwr, cymar, cynorthwy-ydd personol neu drefnydd grŵp archebu ar ran deiliad Cerdyn Hynt, ond mae’n rhaid i’r tocynnau gael eu rhyddhau i ddeiliaid y cerdyn, a rhaid iddynt ddangos Cerdyn Hynt ffotograffig dilys bob tro.

Bydd y nifer o docynnau Hynt sydd ar gael i chi yn cyfateb â’r nifer a gytunwyd gyda Hynt yn ystod y broses o wneud cais i fod yn rhan o’r cynllun. Sicrhewch os gwelwch yn dda eich bod wedi dewis y nifer cywir o docynnau ar gyfer pob aelod o’ch grŵp.

CYNLLUN MYNEDIAD I SEFYDLIADAU

Cynllun mynediad yw Hynt sydd wedi'i gynllunio'n benodol i gefnogwyr anabl unigol, ac nid yw'n cwmpasu archebion gan sefydliad fel cartref gofal preswyl neu hosbis. Os ydych yn gyfrifol am ofal a lles grwpiau o bobl anabl na fydden nhw'n gallu ymweld fel arall, bydd angen i chi wneud cais yn uniongyrchol i ni gan gwblhau asesiad risg. Mae'r meini prawf ar gyfer seddi am ddim yn seiliedig ar asesiadau risg gan arweinydd y grŵp.

Bydd eich ffurflen gais yn cael ei hasesu a byddwn ni'n rhoi gwybod i chi cyn pen 28 diwrnod a yw eich cais yn llwyddiannus. Os ydych chi'n gymwys, byddwch chi'n cael rhif archebu cwsmer i'w ddefnyddio ar gyfer eich holl archebion yn y dyfodol.

Cwblhewch ffurflen gais y cynllun hygyrchedd a'i he-bostio at hygyrchedd@wmc.org.uk neu anfonwch y ffurflen atom:  Cynllun Hygyrchedd, Gwasanaethau Tocynnau, Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, CF10 5AL.

Mae Diverse Cymru, Celfyddydau Anabledd Cymru, Cyngor Cymru i'r Deillion a Sefydliad y Deillion Caerdydd a'r Fro a'r Cymoedd yn cefnogi cynllun y Ganolfan.

Digwyddiadau arbennig ac unigryw

Ymaelodwch heddiw am lwyth o fuddion gwych