O barcio'ch car i dai bach hygyrch, rydyn ni am i'ch amser gyda ni fod mor ddidrafferth â phosibl.

Man parcio bathodyn glas

Mae 17 safle parcio dan do ar gael ar gyfer ymwelwyr anabl, i'w harchebu o flaen llaw. Mae'n bosib cyrraedd y maes parcio drwy'r fynedfa oddi ar Stryd Pierhead ar ochr yr adeilad. Mae tri slot amser ar gael i'w harchebu; 8yb-12 ganol dydd; 12.30yp-5yp; a 5.30yp nes amser cau.

Oherwydd galw mawr, bydd cost o £5 am bob safle pan fydd perfformiadau yn Theatr Donald GordonStiwdio Weston a Neuadd Hoddinott y BBC.

Mae'n rhaid i chi rag-archebu safle pan fyddwch chi'n archebu eich tocynnau ar-lein, neu gallwch ein ffonio ni ar 029 2063 6464. Rhaid defnyddio rhif eich bathodyn glas i archebu lle ac i ddod mewn i'r safle. Gweld lluniau o'r safleoedd parcio ceir hygyrch.

Nid yw'r maes parcio anabl yn addas ar gyfer bysiau mini. Fodd bynnag, mae 12 safle parcio bathodyn glas am ddim ar gael ar hyd Plas Bute ar gyfer cerbydau mwy.

Mae 92 safle parcio anabl arall ar gael, 6 ar bob lefel, ym maes parcio Q-Park Bae Caerdydd ar Stryd Pierhead.

Llefydd i gadeiriau olwyn

THEATR DONALD GORDON

Mae hyd at 22 o lefydd i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn yn y prif awditoriwm. Maen nhw yn y seddi blaen a'r seddi blaen uwch, y cylch a'r cylch uchaf.

Wrth archebu lle ar gyfer cadair olwyn rhowch wybod i'r swyddfa docynnau am unrhyw ofynion arbennig, gan gynnwys anghenion y cydymaith. Y graddiant i'r theatr yw 1:20.

Mae tai bach neillryw hygyrch wedi'u lleoli bob ochr i'r awditoriwm ac ar bob lefel hyd at lefel 5. Mae gan bob un gortyn larwm i'w dynnu mewn argyfwng.

STIWDIO WESTON

Un fynedfa gyhoeddus yn unig sydd i Stiwdio Weston. Fe'i lleolir ar Lefel 1 y De (i'r dde o'r ddesg docynnau) a gellir ei chyrraedd drwy ddringo'r grisiau neu ddefnyddio'r lifft i Lefel 1.

Ni ellir archebu seddi yn Stiwdio Weston. Mae yna le ar gyfer 4 defnyddiwr cadair olwyn â dau gydymaith yr un, ar y llawr gwastad o flaen y seddi esgynnol.

Mae'r fynedfa i'r stiwdio ar y llawr gwastad gydag un tŷ bach hygyrch neillryw gerllaw.

Mae gan yr holl dai bach cyhoeddus a'r cyfleusterau newid bictogramau cyffyrddol gyda Braille (Cymraeg a Saesneg) sy'n nodi gwybodaeth bwysig. Mae cyfleusterau newid babanod ar gael yn nhai bach y Lanfa, y tu ôl i risiau'r cyntedd de.

Tai Bach hygyrch

LLAWR GWAELOD

Ar y llawr daear mae tai bach neillryw hygyrch trosglwyddo o'r dde ac o'r chwith.

Y LEFELAU UCHAF

Mae tai bach trosglwyddo o'r dde wedi'u lleoli ar ochr chwith y ddesg docynnau (rhifau seddi 1-28), balconïau A, C, E a G a bocsys A a C.

Mae tai bach trosglwyddo o'r chwith wedi'u lleoli ar ochr dde'r ddesg docynnau (rhifau seddi 29-55), balconïau B, D, F a H a bocsys B a D.

Mae cyfleuster Lleoedd Newid hefyd wedi'i leoli ar y llawr gwaelod, sydd â theclyn codi a mainc newid i oedolion sy'n gallu cael ei haddasu.
http://changingplaces.uktoiletmap.org/toilet/view/793

Mae digon o le yn yr ardal newid i un oedolyn a hyd at ddau ofalwr, tŷ bach wedi'i osod yn ganolog fel bod digon o le bob ochr.

Dyma fap o leoliad y toiledau hygyrch

Mae ganddon ni lawer o gadeiriau olwyn i'w benthyg ar gais. Gallwch rag-archebu'r rhain drwy'r swyddfa docynnau (029 2063 6464), neu gofynnwch i aelod o staff wrth gyrraedd y Ganolfan, er na allwn ni warantu y bydd un ar gael.

Benthyg cadair olwyn

Mae dolenni sain ar gael ar bob cownter allweddol; y ddesg docynnau a gwybodaeth, drws y llwyfan, y safleoedd gwerthu nwyddau a Theatr Donald Gordon a Stiwdio Weston.

Mae'r rhain yn gydnaws â chymhorthion clyw sy'n gweithio gyda dolenni sain neu sydd â gosodiad T arnyn nhw.

CLUSTFFONAU I GODI'R SAIN

Os oes ganddoch chi declyn cymorth clyw ai peidio, mae ganddon ni glustffonau 'dwbl' dros y glust neu glustffon 'sengl' yn y glust ar gael. Mae modd casglu clustffonau o'r ystafell gotiau.

Dolenni sain

Mae dolenni sain ar gael ar bob cownter allweddol; y ddesg docynnau a gwybodaeth, drws y llwyfan, y safleoedd gwerthu nwyddau a Theatr Donald Gordon a Stiwdio Weston.

Mae'r rhain yn gydnaws â chymhorthion clyw sy'n gweithio gyda dolenni sain neu sydd â gosodiad T arnyn nhw.

Cymorth meddygol

Mae ganddon ni lawer o aelodau o staff sydd wedi cael hyfforddiant cymorth cyntaf. Os oes angen cymorth arnoch chi ar unrhyw adeg, gofynnwch i aelod o staff a fydd yn gallu galw'r aelod perthnasol.

Cŵn cymorth

Os ydych chi'n dod i weld perfformiad, cewch fynd â'ch ci gyda chi i mewn i'r theatr. Gallwch archebu tocyn ar gyfer un o'r seddi hygyrch yn nghefn y Cylch neu'r Seddi os hoffech chi ragor o le ar gyfer eich ci.

Fel arall, rydyn ni'n hapus i ofalu am eich ci er mwyn i chi gael mynd i weld y perfformiad. Dylech wneud cais am un o'r opsiynau yma wrth archebu tocynnau.

Digwyddiadur

I gael copi o'n llyfryn mewn print bras, Braille neu ar ffurf CD, ffoniwch ni ar 029 2063 6464.