Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae'n bleser eich croesawu chi nôl, ac rydyn ni am i chi deimlo'n ddiogel ac yn hyderus, fel y gallwch ymlacio a mwynhau'r wefr o wylio theatr fyw unwaith eto.

Gofynnwn i chi barhau i gadw pellter cymdeithasol a gwisgo gorchudd wyneb bob amser, wrth ddychwelyd aton ni. Mae digonedd o orsafoedd diheintio dwylo ledled yr adeilad a thu allan yn ein bar Teras.

Mae gennym ni nifer o fesurau diogelwch ar waith er mwyn sicrhau bod ein safle yn Covid-ddiogel ac yn dilyn canllawiau diweddaraf y llywodraeth a chelfyddydau perfformio. Mae'r rhain yn cynnwys:

Amseru'ch Ymweliad

Byddwn yn gwasgaru amseroedd mynediad er mwyn osgoi ciwiau, felly byddwch yn cyrraedd ar amser penodol ar gyfer eich perfformiad / digwyddiad, a byddwch yn mewngofnodi wrth gyrraedd.

Mewngofnodi hanfodol

Wrth gyrraedd byddwn yn gofyn i chi am eich manylion at ddibenion olrhain a diogelu. *Mae'n rhaid i bob gwestai sydd dros 16 oed ddod â cherdyn adnabod gyda llun gyda nhw, at ddibenion olrhain a diogelu. Lawrlwythwch ap Olrhain a Diogelu'r GIG ymlaen llaw a mewngofnodwch wrth gyrraedd ein safle. Fe welwch y cod QR ar fynedfa'r adeilad, a gall ein tîm blaen tŷ roi'r cod i chi tra'ch bod chi'n aros i ddod i mewn i'r adeilad.

Gwisgo Gorchudd Wyneb

Mae'n ofynnol i bawb dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb bob amser, oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb.

Defnyddio E-Docynnau

Rydyn ni'n annog pawb i brynu e-docynnau ar-lein ymlaen llaw, neu i argraffu eu tocynnau gartref. Bydd hyn yn golygu y gallwch ddod i mewn i'r adeilad yn rhwydd, yn lleihau'r amser y byddwch yn ciwio ac yn lleihau eich cyswllt gyda'n tîm blaen tŷ

Archebu Heb Arian Parod

Gallwch archebu tocynnau ar-lein a thalu gyda'ch cerdyn unwaith fyddwch chi yn yr adeilad, er mwyn osgoi defnyddio arian parod - rydyn ni'n ceisio gweithredu fel canolfan heb arian parod. Fodd bynnag, os nad oes gennych chi gerdyn debyd neu gredyd, peidiwch â phoeni, gallwn ni eich helpu chi gyda hyn.

Symud o amgylch ein hadeilad

Sylwch fod trefn yr adeilad wedi newid rhywfaint, ac mewn ambell i ardal rydyn ni wedi cyflwyno system unffordd, ef mwyn lleihau cyswllt diangen ac er mwyn sicrhau pellter cymdeithasol.

Bellach byddwch yn dod i mewn ac yn gadael drwy wahanol ddrysau, a bydd ein staff wrth law i'ch tywys chi. Mae system oleuadau traffig ar waith yn ein toiledau er mwyn atal torf - mae goleuadau gwyrdd a coch yn dangos argaeledd y toiledau.

Cadw Pellter Cymdeithasol

Byddwn yn gofyn i bawb gadw pellter cymdeithasol bob amser, ac yn defnyddio system unffordd er mwyn lleihau cyswllt diangen yn ystod eich ymweliad.

Seddi gyda phellter cymdeithasol

Pan fydd ein theatr yn ailagor bydd y seddi'n dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, sydd yn ddarostyngedig i newid - edrychwch ar y dudalen hon cyn eich ymweliad.

Glanhau arbenigol, manylach ar waith ledled yr adeilad
Glanhau manylach

Er mwyn eich cadw chi'n ddiogel, byddwn yn glanhau cyn bob perfformiad ac yn diheintio tu fewn yr adeilad yn aml, gan gynnwys toiledau sy'n weithredol.

Caiff ein Theatr Donald Gordon ei lanhau'n aml gan gwmni glanhau arbenigol. Maent yn defnyddio technoleg tarth sydd yn rhoi haenen wrth-microbaidd ar bob arwyneb.

Gorsafoedd Hylif Diheintio Dwylo

Mae gorsafoedd diheintio dwylo wedi'u lleoli ledled ein hadeilad a thu allan yn ein bar Teras. Gofynnwn i chi ddefnyddio'r rhain wrth gyrraedd, yn ystod eich ymweliad ac wrth adael.

Os oes gennych chi anghenion hygyrchedd, gofynnwch i’n staff am hylif diheintio personol y gallwch chi ei ddefnyddio.

Logo diogelwch Covid ar gyfer canolfannau.

Diolch i chi am eich amynedd a'ch help wrth i ni weithredu'r mesurau diogelwch yma Rydyn ni'n gwneud ein gorau i sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn bleserus.