Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae'n bleser eich croesawu chi nôl, ac rydyn ni am i chi deimlo'n ddiogel ac yn hyderus, er mwyn i chi ymlacio a mwynhau'r wefr o wylio theatr fyw unwaith eto.

Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, o ddydd Gwener 18 Chwefror nid oes angen i'r rheiny sy'n dod i weld perfformiad bellach ddangos Pas Covid y GIG na thystiolaeth prawf llif unffordd negyddol.

Ers 28 Chwefror, mae'r gyfraith ar wisgo gorchuddion wyneb wedi'i ddiddymu ar gyfer theatrau yng Nghymru, a nid oes angen masgiau bellach. Mae croeso i unigolion barhau i wisgo masgiau os oes rhaid neu'n teimlo'n fwy cyfforddus wrth wneud, ac rydym yn annog i bawb barchu'r dewis hyn.

Fe welwch chi ddigonedd o orsafoedd diheintio dwylo o amgylch yr adeilad - plîs defnyddiwch nhw'n rheolaidd.

Plîs peidiwch ag ymweld â ni os ydych chi...

  • Yn teimlo’n dost gydag unrhyw un o’r symptomau Covid-19
  • Wedi profi’n bositif ar gyfer Covid-19 yn y 10 diwrnod diwethaf
  • Wedi’ch adnabod yn gyswllt agos i achos positif a gofynnwyd i chi hunan-ynysu gan y cynllun Profi, Olrhain, Diogelu

Os na allwch chi fynychu perfformiad oherwydd un o’r rhesymau uchod, plîs cysylltwch â ni erbyn 10am ar ddiwrnod y perfformiad a byddwn yn cyfnewid eich tocynnau am berfformiad arall o'r un cynhyrchiad neu'n rhoi taleb credyd ichi fel y gallwch ddychwelyd pan fydd yn ddiogel i chi wneud hynny.

Mesurau diogelwch

Mae gennym ni nifer o fesurau diogelwch ar waith er mwyn sicrhau bod ein safle yn Covid-ddiogel ac yn dilyn canllawiau diweddaraf y llywodraeth a chelfyddydau perfformio. Mae'r rhain yn cynnwys:

Gwisgo Gorchudd Wyneb

Nid oes gofyniad cyfreithiol bellach ichi wisgo gorchudd wyneb yn ein theatr. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn dal i wisgo gorchuddion wyneb, hyd yn oed os nad oes rhaid ichi wneud hynny.

Pasau Covid y GIG

Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, o ddydd Gwener 18 Chwefror nid oes angen i'r rheiny sy'n dod i weld perfformiad bellach ddangos Pas Covid y GIG na thystiolaeth prawf llif unffordd negyddol. Plîs parhewch i wisgo'ch masg.

Defnyddio e-docynnau

Bydd eich tocynnau nawr fel arfer yn cael eu hebostio i chi fel e-docynnau, er mwyn i chi eu dangos ar eich ffôn symudol neu argraffu gartref. Bydd hyn yn golygu y gallwch ddod i mewn i'r adeilad yn rhwydd, yn lleihau'r amser y byddwch yn ciwio ac yn lleihau eich cyswllt gyda'n tîm blaen tŷ.

Archebu Heb Arian Parod

Gallwch archebu tocynnau ar-lein a thalu gyda'ch cerdyn drwy gydol yr adeilad. Os nad oes gennych chi gerdyn debyd neu gredyd, byddwn yn dal i dderbyn arian parod.

Symud o amgylch ein hadeilad

Sylwch fod trefn yr adeilad wedi newid rhywfaint. Mae ein desg docynnau wedi mynd. Wrth i chi ddod i mewn drwy'r drysau ffrynt, trowch i'r chwith a cherddwch ar hyd y cyntedd lle gwelwch ein man gwybodaeth newydd, ystafell gotiau, a staff ar gael i ymateb i unrhyw ymholiad.

Glanhau arbenigol, manylach ar waith ledled yr adeilad
Glanhau manylach

Er mwyn eich cadw chi'n ddiogel, byddwn yn glanhau cyn bob perfformiad ac yn diheintio tu fewn yr adeilad yn aml, gan gynnwys toiledau sy'n weithredol.

Caiff ein Theatr Donald Gordon ei lanhau'n aml gan gwmni glanhau arbenigol. Maent yn defnyddio technoleg tarth sydd yn rhoi haenen wrth-microbaidd ar bob arwyneb.

Gorsafoedd Hylif Diheintio Dwylo

Mae gorsafoedd diheintio dwylo wedi'u lleoli ledled ein hadeilad a thu allan yn ein bar Teras. Gofynnwn i chi ddefnyddio'r rhain wrth gyrraedd, yn ystod eich ymweliad ac wrth adael.

Os oes gennych chi anghenion hygyrchedd, gofynnwch i’n staff am hylif diheintio personol y gallwch chi ei ddefnyddio.

Unrhyw gwestiynau am y mesurau hyn? Cymerwch olwg ar ein cwestiynau cyffredin.

Diolch i chi am eich amynedd a'ch help wrth i ni weithredu'r mesurau diogelwch hyn. Rydyn ni'n gwneud ein gorau i sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn bleserus.