Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae'n bleser eich croesawu chi nôl, ac rydyn ni am i chi deimlo'n ddiogel ac yn hyderus, er mwyn i chi ymlacio a mwynhau'r wefr o wylio theatr fyw unwaith eto.

Nawr ein bod ni ar agor eto, gofynnwn i chi barhau i wisgo masgiau tra'n cerdded o gwmpas tu fewn. Anogir i chi wisgo masg yn ystod perfformiadau ond gellir eu tynnu tra'n bwyta neu'n yfed pan yn eistedd yn ein bariau a chaffis.

Er nad oes gorfodaeth bellach i gadw pellter cymdeithasol, rydyn yn gofyn i chi barchu gofod personol y rheiny o'ch cwmpas.

Fe welwch chi ddigonedd o orsafoedd diheintio dwylo o amgylch yr adeilad.

Plîs peidiwch ag ymweld â ni os ydych chi...

  • Yn teimlo’n dost gydag unrhyw un o’r symptomau Covid-19
  • Wedi profi’n bositif ar gyfer Covid-19 yn y 10 diwrnod diwethaf
  • Wedi’ch adnabod yn gyswllt agos i achos positif a gofynnwyd i chi hunan-ynysu gan y cynllun Profi, Olrhain, Diogelu

Os na allwch chi fynychu perfformiad oherwydd un o’r rhesymau uchod, plîs cysylltwch â ni drwy gwesgwrs neu ebost erbyn 10am ar ddiwrnod y perfformiad a byddwn yn ad-dalu, credydu neu gyfnewid eich tocynnau er mwyn i chi ddychwelyd pan mae’n ddiogel i wneud hynny.

Mesurau Diogelwch

Mae gennym ni nifer o fesurau diogelwch ar waith er mwyn sicrhau bod ein safle yn Covid-ddiogel ac yn dilyn canllawiau diweddaraf y llywodraeth a chelfyddydau perfformio. Mae'r rhain yn cynnwys:

Mewngofnodi hanfodol

Os ydych chi'n ymweld heb fynychu digwyddiad penodol, efallai byddwn yn gofyn am eich manylion at ddibenion olrhain a diogelu. Ni fydd angen i gwsmeriaid sydd wedi archebu tocynnau weithredu ymhellach.

Gwisgo Gorchudd Wyneb

Heblaw bod gennych chi eithriad meddygol, gofynnwn fod pawb dros 11 mlwydd oed yn gwisgo masg wyneb tra'n symud o gwmpas ein hadeilad. Mae hyn yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Anogir i chi wisgo masg yn ystod perfformiadau ond gellir eu tynnu tra'n bwyta neu'n yfed pan yn eistedd yn ein bariau a chaffis.

Defnyddio E-Docynnau

Rydyn ni'n annog pawb i brynu e-docynnau ar-lein ymlaen llaw, neu i argraffu eu tocynnau gartref. Bydd hyn yn golygu y gallwch ddod i mewn i'r adeilad yn rhwydd, yn lleihau'r amser y byddwch yn ciwio ac yn lleihau eich cyswllt gyda'n tîm blaen tŷ.

Archebu Heb Arian Parod

Gallwch archebu tocynnau ar-lein a thalu gyda'ch cerdyn unwaith fyddwch chi yn yr adeilad, er mwyn osgoi defnyddio arian parod - rydyn ni'n ceisio gweithredu fel canolfan heb arian parod. Fodd bynnag, os nad oes gennych chi gerdyn debyd neu gredyd, peidiwch â phoeni, gallwn ni eich helpu chi gyda hyn.

Symud o amgylch ein hadeilad

Sylwch fod trefn yr adeilad wedi newid rhywfaint. Mae ein desg docynnau wedi mynd. Wrth i chi ddod i mewn drwy'r drysau ffrynt, trowch i'r chwith a cherddwch ar hyd y cyntedd lle gwelwch ein man gwybodaeth newydd, ystafell gotiau, a staff ar gael i ymateb i unrhyw ymholiad.

Cadw Pellter Cymdeithasol

Wrth i ni ailagor, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru byddwn yn cyflwyno'r rhan fwyaf o sioeau heb ymbellhau cymdeithasol o 9 Medi 2021.

Mi fydd seddi gyda phellter cymdeithasol ar gael mewn rhai o'n sioeau. Gwiriwch fanylion y sioeau unigol i weld os oes seddi ar bellter ar gael.

Byddwn dal yn gofyn i bawb ystyried eraill bob amser, a byddwn yn defnyddio system unffordd i leihau cyswllt cymdeithasol yn ystod eich ymweliad.

Glanhau arbenigol, manylach ar waith ledled yr adeilad
Glanhau manylach

Er mwyn eich cadw chi'n ddiogel, byddwn yn glanhau cyn bob perfformiad ac yn diheintio tu fewn yr adeilad yn aml, gan gynnwys toiledau sy'n weithredol.

Caiff ein Theatr Donald Gordon ei lanhau'n aml gan gwmni glanhau arbenigol. Maent yn defnyddio technoleg tarth sydd yn rhoi haenen wrth-microbaidd ar bob arwyneb.

Gorsafoedd Hylif Diheintio Dwylo

Mae gorsafoedd diheintio dwylo wedi'u lleoli ledled ein hadeilad a thu allan yn ein bar Teras. Gofynnwn i chi ddefnyddio'r rhain wrth gyrraedd, yn ystod eich ymweliad ac wrth adael.

Os oes gennych chi anghenion hygyrchedd, gofynnwch i’n staff am hylif diheintio personol y gallwch chi ei ddefnyddio.

Cwestiynau cyffredin am y Coronafeirws

A YW EICH BARIAU A'CH CAFFIS AR AGOR?

Tra ein bod ni wrthi'n ailagor, bydd ein hardal bar a bwyd stryd, Teras, dim ond ar agor yn ystod perfformiadau tan 3 Hydref 2021. Bydd ein bariau theatr ar agor unwaith eto yn ystod perfformiadau.

Sut galla i weld gweddill a dyddiad terfyn fy nhystysgrif rhodd neu daleb credyd?

Gellir gweld Tystysgrifau Rhodd a Thalebau Credyd yn Eich Cyfrif. Mae talebau'n ddilys ar gyfer 18 mis a gellir eu defnyddio ar unrhyw ddigwyddiad yn y Ganolfan yn y dyfodol. Nid yw'r dyddiad terfyn yn cyfateb i ddyddiad y perfformiad yr hoffech ei fynychu.

Ble alla i weld gwybodaeth am ddyddiadau'r sioeau a aildrefnwyd?

Gellir gweld yr holl wybodaeth ddiweddaraf am sioeau a digwyddiadau sydd wedi'u gohirio a'u haildrefnu yn ein blog, sy'n cael ei ddiweddaru'n rheolaidd.

Mae gen i docynnau ar gyfer digwyddiad sydd wedi cael ei aildrefnu. A fyddwch chi'n cyhoeddi tocynnau newydd?

Bydd rhaid i bob cwsmer ail-lawrlwytho eu e-docynnau newydd cyn y perfformiad. Gellir gwneud hynny yn Eich Cyfrif. Cynghorir i chi wneud hyn yn agos at ddyddiad y perfformiad, rhag ofn am unrhyw newidiadau pellach. Gwiriwch ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol ar gyfer unrhyw diweddaraidau.

A fydda i'n cael ad-daliad ar gyfer fy nhalebau parcio, diodydd a/neu raglen?

Byddwch. Bydd pob archeb ar gyfer digwyddiadau a ganslwyd yn cael eu had-dalu'n llawn, er mae'n bosib y caiff y rhain eu prosesu fel trafodion ar wahân.

Archebais docynnau drwy drydydd parti (e.e. Disney Tickets, Ticketmaster). Beth ddylwn i ei wneud?

Dylai pob cwmni fod wedi cysylltu â'u harchebwyr yn barod ond os nad ydych wedi clywed ganddyn nhw am berfformiad penodol, bydd angen i chi gysylltu â nhw'n uniongyrchol.

Dydw i fethu gweld ateb i'm cwestiwn ar y dudalen hon

Gallwch weld mwy o wybodaeth ar ein tudalen cwestiynau cyffredin, neu drwy ein gwe-sgwrs drwy glicio'r botwm oren sy'n dweud 'Allwn Ni Helpu?' yng nghornel eich sgrîn.

Diolch i chi am eich amynedd a'ch help wrth i ni weithredu'r mesurau diogelwch hyn, ac am barhau i wisgo masg yn ystod eich ymweliad. Rydyn ni'n gwneud ein gorau i sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel ac yn bleserus.