O brynu e-docynnau i ddod o hyd i eiddo coll. Cymerwch olwg ar ein cwestiynau cyffredin...

Coronafeirws

Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi cau ar unwaith hyd nes ceir rhybudd pellach o ganlyniad i'r pandemig coronafeirws.

Ar hyn o bryd, rydyn ni’n cysylltu â deiliaid tocynnau ar gyfer perfformiadau a drefnwyd dros yr wythnosau nesaf i egluro a yw'r sioe wedi'i chanslo neu ohirio, a threfnu ad-daliadau neu gyfnewidiadau yn unol â hynny.

Byddwn yn cysylltu ag archebwyr ar gyfer perfformiadau yn y dyfodol mewn da bryd, ac yn postio diweddariadau ar ein gwefan ac ar gyfryngau cymdeithasol.

Diolch am eich amynedd a'ch cefnogaeth barhaus yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Darllenwch ein blog am y wybodaeth theatr ddiweddaraf.

Mae gen i docynnau i weld sioe. A fydda i'n derbyn ad-daliad?
Byddwch. Byddwch yn derbyn ad-daliad llawn. Bydd hwn yn cael ei brosesu'n awtomatig. Ni fydd angen i chi gysylltu â ni.

Sut mae rhoi gwybod i chi am eiddo coll? 

Ffoniwch ni ar 029 2063 6464 a rhowch wybod beth rydych chi wedi ei golli a lle. Byddwn yn cysylltu'n ôl gyda chi gydag unrhyw wybodaeth fydd ganddon ni.

Dydw i heb dderbyn fy nhocynnau eto. Pryd fyddan nhw’n cyrraedd?

Disgwylir i docynnau gael eu dosbarthu ymhen 10 diwrnod o osod yr archeb.

Dydw i heb dderbyn cadarnhad ar e-bost eto, beth alla i ei wneud?

Os mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein, gallwch ail anfon y tocynnau i chi’ch hunan.

Mae gen i docynnau ar gyfer perfformiad, ond galla i ddim mynychu bellach. Beth alla i ei wneud?

Ewch i dudalen ein Swyddfa Docynnau os gwelwch yn dda am wybodaeth bellach am ad-daliadau, ail-werthu a chyfnewid tocynnau.

Sut ydw i’n defnyddio e-docynnau?

Pan fyddwch yn archebu ar gyfer sioe yn ein Theatr Donald Gordon gallwch ddewis derbyn e-docynnau. Byddwn yn e-bostio’r rhain atoch unwaith byddwch wedi gosod eich archeb.

Pan fyddwch yn cyrraedd y Ganolfan ar gyfer y sioe, ni fydd angen ymuno â chiw i gasglu tocynnau, y cyfan fydd angen i chi ei wneud yw dangos eich e-docynnau ar eich ffôn neu dabled i dywyswyr, cyn mynd i eistedd yn eich sedd.

Os nag ydw i'n gallu mynychu perfformiad, ydy'n bosib i mi hawlio ad-daliad?

Pan rydych chi'n archebu tocynnau mae opsiwn ar gael i ychwanegu diogelwch ad-daliad, drwy ddarparwr trydydd parti, Booking Protect. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ychwanegu Booking Protect i'ch basged pan fyddwch yn gosod eich archeb.

Am wybodaeth bellach am Booking Protect a pryd maent yn cynnig ad-daliad llawn, cliciwch yma. Oni bai eich bod chi wedi prynu Booking Protect, ni fydd ad-daliadau yn cael eu cynnig, ac eithrio pan fydd perfformiad yn cael ei ganslo.

Oes yna le i gadw cotiau?

Oes, mae'r ystafell gotiau wrth y ddesg docynnau, ac er ei bod am ddim rydyn ni'n gofyn am gyfraniad o £2. Mae'r ystafell ar agor cyn ac ar ôl pob sioe.

Rydyn ni'n cynnal chwiliadau o fagiau pobl ar hap unwaith y bydd y theatr ar agor, ac os bydd unrhyw fag yn rhy fawr, byddwn yn gofyn i chi ei gadw yn yr ystafell gotiau.

Oes canllaw gwisg i rywun sy'n dod weld sioe?

Does dim rheolau ganddon ni o ran beth i'w wisgo. Rydyn ni'n croesawu pawb drwy ein drysau ac rydyn ni am i'n cynulleidfaoedd deimlo'n gyfforddus. Serch hynny, weithiau bydd rhai perfformiadau yn gosod eu rheolau gwisg penodol, ond fe fyddwn ni'n rhoi gwybod i chi am hyn ymlaen llaw.

Pryd dylwn i gyrraedd ar gyfer perfformiad?

Dylech geisio cyrraedd o leiaf 30 munud cyn dechrau'r perfformiad er mwyn caniatáu digon o amser i brynu rhaglen ac archebu diod ar gyfer yr egwyl efallai. Ceisiwch gasglu eich tocynnau o'r swyddfa docynnau cyn gynted â phosibl er mwyn osgoi ciw. Fel arfer bydd drysau'r theatr yn agor ryw 20-30 munud cyn i'r sioe ddechrau, a bydd cyhoeddiad i roi gwybod i chi pan fydd y drysau'n agor.

Beth ddylwn i ei wneud os bydda i'n hwyr?

Rydyn ni'n deall weithiau ei bod hi'n anodd cyrraedd ar amser. Pan fyddwch yn cyrraedd, rhowch wybod i aelod o staff a fydd yn gallu'ch cynghori chi pryd i fynd mewn i'r theatr.

Mae gan bob sioe bwyntiau penodol i hwyrddyfodiaid, ac rydyn ni'n ceisio cael pobl sy'n hwyr i'w seddi pan fydd y gynulleidfa yn cymeradwyo. Serch hynny, fe ddylech chi fod yn ymwybodol o'r ffaith nad yw rhai sioeau'n caniatáu hwyrddyfodiaid. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn eich cyfeirio at un o'r bariau lle gallwch wylio ffrwd byw o'r perfformiad.

Os gallwn ni sicrhau mynediad i chi i'r theatr yn ystod pwynt penodol, cofiwch bydd y theatr yn dywyll iawn, ac fe fydd tywysydd yn eich tywys i'ch sêt gyda fflachlamp.

Oes modd i mi dynnu lluniau a fideos?

Nac oes; oni bai ein bod yn cyhoeddi fel arall, mae polisi'r Ganolfan yn datgan na chaniateir ffotograffiaeth na ffilmio yn y theatr unwaith y bydd sioe wedi dechrau fel arwydd o barch i'r perfformwyr. Wedi dweud hynny, rydyn ni'n annog pob cwsmer i dynnu hunlun cyn y sioe a'n tagio ni @yGanolfan neu @the Centre.

Os ydych chi am dynnu lluniau neu fideos proffesiynol i'w darlledu neu at ddibenion eraill, rhaid i chi ofyn am ganiatâd ymlaen llaw gan swyddfa'r wasg drwy press@wmc.org.uk.

Ble alla i brynu rhaglen neu nwydday'r sioe?

Bydd rhaglenni ac unrhyw nwyddau o'r sioe ar gael ar y llawr gwaelod wrth i chi ddod drwy'r drysau, ac mae gwerthwyr rhaglenni hefyd wrth ymyl pob bar cyn y sioe. Gallwch brynu rhaglenni i'r rhan fwyaf o sioeau ymlaen llaw; ychwanegwch hyn at eich basged wrth i chi archebu.

Ble mae'r tai bach?

O'r llawr gwaelod i fyny at Lefel 2, mae tai bach i ddynion a menywod ar bob ochr i'r adeilad.

Mae'r tai bach yn gallu bod yn brysur cyn sioe ac yn ystod yr egwyl, ond efallai bydd tai bach ar lefelau eraill yn dawelach, felly mae'n werth mynd i weld.

Mae tai bach hygyrch ar bob lefel ac ar bob ochr i'r adeilad hefyd.

Pa gyfleusterau a gwasanaethau rydych chi'n eu darparu ar gyfer teuluoedd?

Mae ganddon ni gyfleusterau newid clytiau yn nhai bach y menywod ac yn y tai bach hygyrch ar y llawr gwaelod. Hefyd, mae ganddon ni nifer cyfyngedig o glustogau i'w rhoi ar y seddi, at eich defnydd am ddim. Mae'r rhain i'w cael o'r ystafell gotiau, ond weithiau does dim digon ar gael ar gyfer rhai sioeau teulu, felly efallai yr hoffech chi ddod â'ch clustogau eich hunan.

Mae modd cadw bygis plant yn yr ystafell gotiau, ac yn aml byddwn yn neilltuo ardal i barcio bygis yn ystod sioeau i blant. Rydyn ni hefyd yn cynnig cyfleusterau twymo poteli babanod yn y Caffi ar y llawr gwaelod.

Sut dylwn i ymddwyn yn ystod y perfformiad?

Rydyn ni am i bawb allu mwynhau'r perfformiad, felly dylech barchu'r bobl o'ch cwmpas chi yn y theatr. Mae'r modd y disgwylir i'r gynulleidfa ymddwyn hefyd yn dibynnu ar y sioe ei hunan.

Mae siarad, canu, mwmian a chlapio yn gallu amharu ar fwynhad pobl eraill os byddwch yn gwneud hyn ar adegau amhriodol. Dim ond rhwng pob act neu set y dylai pobl glapio fel arfer. Mae rhai sioeau cerdd yn cynnwys darnau encore, a dyma'r adeg pan fydd pobl yn gallu clapio a chyd-ganu gan fod y perfformiad go iawn wedi gorffen.

Yn ystod y sioe, dylid osgoi mynd a dod o'ch seddi oni bai ei bod hi'n argyfwng. Gall ein tywyswyr eich helpu gydag unrhyw gwestiynau neu broblemau allai fod gennych.

Alla i fwyta yn y theatr?

Er ein bod yn caniatáu rhai eitemau o fwyd a diodydd ysgafn yn y theatr, gall bwyta yn ystod y sioe amharu ar eraill, felly rydyn ni'n gofyn i chi wneud hyn cyn neu ar ôl y sioe.

Digwyddiadau arbennig ac unigryw

Ymaelodwch heddiw am lwyth o fuddion gwych