Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

SAWL PERSON SYDD EI ANGEN MEWN GRŴP ER MWYN CAEL GOSTYNGIAD?

Rhaid i'ch grŵp gynnwys o leiaf 10 o bobl, er mwyn cael gostyngiad ar docyn y perfformiad. Ewch i'r dudalen Cynigion i Grwpiau ar ein gwefan am ragor o fanylion.

ALLWN NI EISTEDD GYDA'N GILYDD?

Wrth archebu'ch tocynnau, rhowch wybod i ni sut hoffech chi drefnu eich seddi, e.e. seddi penodol, neu mewn un rhes hir, a phan fydd hi'n bosibl fe wnawn ein gorau i fodloni eich cais. Bydd eich anfoneb yn cynnwys manylion ardal, rhesi a rhifau eich seddi. Ewch i'r cynllun seddi ar ein gwefan i weld ble mae eich seddi.

PRYD MAE'R DYDDIAD TALU?

Mae gan bob perfformiad ddyddiad talu arbennig a bydd yr ymgynghorydd grwpiau yn rhoi'r dyddiad yma i chi wrth i chi archebu eich tocynnau.

Bydd y wybodaeth yma ar eich anfoneb hefyd ar gyfer eich cofnodion. Rydyn ni'n ceisio trefnu dyddiad talu gyda'r cynhyrchwyr sydd mor agos â phosibl at y perfformiad er mwyn rhoi digon o amser i chi gael yr arian gan aelodau'ch grŵp.

SUT GALLA I DALU?


Rydyn ni'n cynnig nifer o ffyrdd hwylus i chi dalu:

  • Gallwn dderbyn un siec fesul archeb*. Rhaid gwneud y siec yma'n daladwy i "Canolfan Mileniwm Cymru (Masnachu) Cyf" a'i dychwelyd at: Yr Adran Gwerthiant Grwpiau, Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Bae Caerdydd, CF10 5AL. Ysgrifennwch rif eich archeb ar gefn y siec os gwelwch yn dda. Bydd y rhif yma ar eich anfoneb.
  • Rydyn ni hefyd yn derbyn Taliadau BACS i: Rhif Cyfrif Lloyds TSB: 16624760 Cod Didoli: 30-67-64 (dyfynnwch eich Rhif Archeb)

*Nodwch os gwelwch yn dda: unwaith i ni dderbyn siec, anfonir y tocynnau yn y post o fewn 21 diwrnod wedi i'r taliad glirio.

RYDW I WEDI COLLI FY ANFONEB, BETH DDYLWN I EI WNEUD?

Cysylltwch â ni trwy e-bost ar gwerthiant.grwpiau@wmc.org.uk  gyda'ch enw llawn, cyfeiriad, cod post a rhif yr archeb neu anfoneb (os yw'n bosibl) fel y gallwn ni ddod o hyd i'ch archeb.

ALLA I GADW TOCYNNAU DRWY'R WEFAN?

Ddim ar hyn o bryd, ond mae hyn yn rhywbeth rydyn ni'n ceisio ei ddatblygu yn y dyfodol agos. Er hyn, gallwch brynu tocynnau grŵp a bydd y gostyngiadau (os yn berthnasol) yn cael eu hychwanegu wrth i chi roi'r tocynnau yn eich basged.

BETH DDYLWN I EI WNEUD OS NAD YDY AELOD GRŴP YN GALLU DOD I'R CYNHYRCHIAD AR ÔL ARCHEBU?

Rydyn ni'n deall yn iawn y gall trefnu grŵp fod yn gymhleth, felly rydyn ni'n rhoi cyfnod cadw i chi er mwyn i chi gasglu'r arian a dim ond talu am y tocynnau sydd eu hangen arnoch chi.

Unwaith i chi dalu am eich tocynnau, ni ellir eu had-dalu ond gallwn geisio eu hailwerthu ar eich rhan os ydych chi'n rhoi gwybod i ni. Cewch weld manylion llawn yn ein telerau ac amodau.

BETH YW'R BUDDION I DREFNYDD GRŴP?

Os gallwch chi berswadio 19 neu fwy o bobl i ymuno â chi ar drip i'r theatr, byddwch yn cael eich tocyn eich hunan i weld y sioe am ddim*, yn ogystal â thaleb am de neu goffi am ddim a hufen iâ yn yr egwyl fel gwobr am eich gwaith caled.

I fwynhau eich te neu goffi, ewch i Caffi ar y llawr gwaelod ar bwys siop Portmeirion.

I dderbyn eich hufen iâ am ddim yn yr egwyl, ewch i un o'r bariau ar lefel 2, 4 a 5 neu rhowch eich taleb i un o'r aelodau staff sy'n gwerthu hufen iâ yn y theatr. 
*os bydd rhai ar gael

SUT GALLA I DDERBYN Y CYLCHLYTHYR NEU'R E-NEWYDDION GRWPIAU DIWEDDARAF?


Os byddwch yn cofrestru fel trefnydd grŵp fe wnawn ni eich ychwanegu at y rhestr; cysylltwch â'n tîm grwpiau o ddydd Llun i ddydd Gwener o 10am i 6pm dros e-bost: gwerthiant.grwpiau@wmc.org.uk

OES BUDDIANNAU I YRWYR BYSIAU?

Oes, mae'r cynigion canlynol ar gael i yrwyr bysiau yn y Ganolfan:

  • Paned o de neu goffi yn ein Bar Caffi
  • Tocyn am ddim i weld y sioe (os bydd rhai ar gael ar y diwrnod)

Rhowch wybod i'r cwmni bysiau y gallan nhw gysylltu â'n tîm grwpiau yn uniongyrchol dros e-bost: gwerthiant.grwpiau@wmc.org.uk i glywed sut i fanteisio ar y buddion yma gyda ni.