Popeth sydd ei angen arnoch i gynllunio diwrnod i'w gofio i chi a'ch ffrindiau. Os mai trefnu noson allan gyda'r teulu neu ffrindiau ydych chi, neu’n cynllunio digwyddiad cymdeithasol i'r gwaith, neu'n trefnu trip ysgol neu ymweliad i drigolion y pentref; rydyn ni yma i'w gwneud hi mor hawdd â phosibl i chi archebu ymweliad i 10 neu fwy o bobl.

Drwy archebu tocynnau grŵp, byddwch hefyd yn gallu mwynhau'r buddion canlynol:

  • Gostyngiadau ar ddetholiad o sioeau o'n cynigion cyfredol
  • Gwybodaeth blaenoriaeth archebu
  • Dewisiadau talu hyblyg: archebwch nawr, talwch nes ymlaen (yn amodol ar delerau ac amodau)
  • DVDs, posteri a thaflenni am ddim i'ch helpu chi i hyrwyddo'r sioe i'ch grŵp
  • Teithiau, lletygarwch, rhaglenni a hufen iâ i'w harchebu ymlaen llaw ar gyfer eich grŵp
  • Gostyngiadau i brydau bwyd cyn y sioe yn ein bwyty, ffresh

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'n tîm grwpiau o ddydd Llun i ddydd Gwener o 10am i 6pm ar 029 2063 6464 (opsiwn 4) neu dros e-bost: gwerthiant.grwpiau@wmc.org.uk

Ein prif awgrymiadau

Dyma'n chwe prif awgrym am beth i'w wneud wrth i chi drefnu eich archeb grŵp:

1. Gwybodaeth am digwyddiadau

O sioeau cerdd enwog y West End i gynyrchiadau llwyfan newydd sbon, Canolfan Mileniwm Cymru yw'r lle i ddod am brofiad o'r radd flaenaf. Edrychwch ar ein gostyngiadau grŵp diweddaraf, edrychwch ar ein digwyddiadur am y flwyddyn nesaf a lawrlwythwch rifyn diweddaraf ein e-newyddion neu porwch drwy raglen y tymor.

2. Archebu eich prydau a'ch danteithion i'r egwyl ymlaen llaw.

Os oes gennych barti o 10 neu fwy, mae cynigion gwych ar gael yn ein bwyty, ffresh. Felly, dewch i weld drama, dewch am fwyd ac ymlaciwch. Beth am bryd o fwyd yn ein hadeilad eiconig gyda golygfeydd gwych o Fae Caerdydd?

Fel trefnydd y grŵp gallwch chi archebu hufen iâ ymlaen llaw. Llenwch ein ffurflen archebu ymlaen llaw a'i hanfon dros e-bost at gwerthiant.grwpiau@wmc.org.uk. Neu gallwch ei hanfon drwy'r post.

3. Cofrestrwch ar gyfer cynllun Booking Protect

Rydyn ni nawr yn cynnig diogelwch ad-daliad ar gyfer eich tocynnau er mwyn i chi dderbyn ad-daliad llawn pe baech chi neu aelod o'ch grŵp methu mynychu oherwydd rhesymau salwch, tywydd neu fethiant mecanyddol. Darganfyddwch fwy am gynllun Booking Protect.

4. Archebu posteri, taflenni a DVDs

Angen recriwtio mwy i'ch grŵp? Os bydd peth ar gael, byddwn ni'n falch o ddarparu posteri neu DVD i'ch helpu chi i berswadio mwy o bobl i ddod gyda chi. Ffoniwch ni ar 029 2063 6464 (opsiwn 4) i drafod eich opsiynau; pan fydd deunydd ar gael, byddwn yn anelu at ddarparu hyd at 2 boster, 1 DVD a 10 taflen fesul cynhyrchiad.

5. Mwy i'w weld yng Nghaerdydd

Os ydych chi'n bwriadu aros yn yr ardal am sbel, darllenwch ein canllaw ar y 10 prif beth i'w weld yng Nghaerdydd am ein hawgrymiadau am beth i'w wneud yn y brifddinas.

6. Gwybodaeth am hygyrchedd

Fydd dim angen i chi boeni y bydd rhai o aelodau'ch grŵp yn ei chael hi'n anodd mynd o amgylch y Ganolfan. Mae bysys yn gollwng pobl yn agos iawn, ac mae ganddon ni fynedfeydd un lefel a lifft i bob llawr. Darllenwch ein canllawiau hygyrchedd am ragor o wybodaeth a lawrlwythwch ein map o'r adeilad i weld pa ffordd i fynd.