Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae'r holl sioeau hyd at 17 Ionawr 2021 wedi cael eu canslo neu eu gohirio, ac rydyn ni'n gweithio'n galed gyda chynhyrchwyr i aildrefnu dyddiadau lle bo modd. Mae ein llinellau ffôn bellach ar gau ond mae tîm llai yn gweithio o bell, drwy e-bost. Rydyn ni wedi cysylltu'n uniongyrchol â phobl sydd wedi archebu tocynnau, ac wedi rhoi ad-daliad lle bo'n berthnasol.Mae rhagor o fanylion i'w gweld o dan y Cwestiynau Cyffredin hefyd.

Popeth sydd ei angen arnoch i gynllunio diwrnod i'w gofio i chi a'ch ffrindiau. Os mai trefnu noson allan gyda'r teulu neu ffrindiau ydych chi, neu’n cynllunio digwyddiad cymdeithasol i'r gwaith, neu'n trefnu trip ysgol neu ymweliad i drigolion y pentref; rydyn ni yma i'w gwneud hi mor hawdd â phosibl i chi archebu ymweliad i 10 neu fwy o bobl.

Drwy archebu tocynnau grŵp, byddwch hefyd yn gallu mwynhau'r buddion canlynol:

  • Gostyngiadau ar ddetholiad o sioeau o'n cynigion cyfredol
  • Gwybodaeth blaenoriaeth archebu
  • Dewisiadau talu hyblyg: archebwch nawr, talwch nes ymlaen (yn amodol ar delerau ac amodau)
  • Teithiau, lletygarwch, rhaglenni a hufen iâ i'w harchebu ymlaen llaw ar gyfer eich grŵp
  • Gostyngiadau i brydau bwyd cyn y sioe yn ein bwyty, ffresh

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'n tîm grwpiau o ddydd Llun i ddydd Gwener o 10am i 6pm drwy e-bostio: gwerthiant.grwpiau@wmc.org.uk*
*Rydym yn gweithredu gyda llai o staff ar hyn o bryd, felly mae’n bosib y byddwn yn cymryd mwy o amser i ymateb. 

Ein prif awgrymiadau

Dyma’n rhestr o bum peth i’w ystyried wrth drefnu archeb grŵp:

1. Gwybodaeth am digwyddiadau

O sioeau cerdd enwog y West End i gynyrchiadau llwyfan newydd sbon, Canolfan Mileniwm Cymru yw'r lle i ddod am brofiad o'r radd flaenaf. Edrychwch ar ein gostyngiadau grŵp diweddaraf, edrychwch ar ein digwyddiadur am y flwyddyn nesaf a lawrlwythwch rifyn diweddaraf ein e-newyddion neu porwch drwy raglen y tymor.

2. Archebu eich prydau a'ch danteithion i'r egwyl ymlaen llaw.

Os oes gennych barti o 10 neu fwy, mae cynigion gwych ar gael yn ein bwyty, ffresh. Felly, dewch i weld drama, dewch am fwyd ac ymlaciwch. Beth am bryd o fwyd yn ein hadeilad eiconig gyda golygfeydd gwych o Fae Caerdydd?

Fel trefnydd y grŵp gallwch chi archebu hufen iâ ymlaen llaw. Llenwch ein ffurflen archebu ymlaen llaw a'i hanfon dros e-bost at gwerthiant.grwpiau@wmc.org.uk.

3. Cofrestrwch ar gyfer cynllun Booking Protect

Rydyn ni nawr yn cynnig diogelwch ad-daliad ar gyfer eich tocynnau er mwyn i chi dderbyn ad-daliad llawn pe baech chi neu aelod o'ch grŵp methu mynychu oherwydd rhesymau salwch, tywydd neu fethiant mecanyddol. Darganfyddwch fwy am gynllun Booking Protect.

4. Mwy i'w weld yng Nghaerdydd

Os ydych chi'n bwriadu aros yn yr ardal am sbel, darllenwch ein canllaw ar y 10 prif beth i'w weld yng Nghaerdydd am ein hawgrymiadau am beth i'w wneud yn y brifddinas.

5. Gwybodaeth am hygyrchedd

Fydd dim angen i chi boeni y bydd rhai o aelodau'ch grŵp yn ei chael hi'n anodd mynd o amgylch y Ganolfan. Mae bysys yn gollwng pobl yn agos iawn, ac mae ganddon ni fynedfeydd un lefel a lifft i bob llawr. Darllenwch ein canllawiau hygyrchedd am ragor o wybodaeth a lawrlwythwch ein map o'r adeilad i weld pa ffordd i fynd.