Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Ymunwch â ni ar ein Teras dros yr haf; mwynhewch olygfeydd hyfryd, diodydd yn yr haul a gwledd o fwyd stryd blasus.

Bwyta ac Yfed yn Teras

Teras yw ein lleoliad bwyd a diod newydd yn yr awyr agored - ardal hyfryd i chi fwynhau bwyd a diod a golygfeydd hyfryd Bae Caerdydd.

Rydyn ni ar agor 11am - 8pm o dydd Llun i ddydd Gwener a12pm – 8pm ar ddydd Sadwrn a Sul – does dim angen archebu, tarwch heibio.  Bob mis byddwn yn cyflwyno math newydd o fwyd stryd gan rai o fasnachwyr bwyd annibynnol gorau Caerdydd. Mae rhywbeth at ddant pawb!

Mae ein byrddau wedi'u trefnu ar gyfer grwpiau o bedwar ar hyn o bryd (yn cynnwys pobl o wahanol aelwydydd) er mwyn sicrhau bod modd cadw pellter cymdeithasol.

Cyrraedd Teras

Pan fyddwch yn cyrraedd, byddwn yn gofyn i chi adael eich manylion at ddibenion diogelu ac olrhain. *Mae'n rhaid i bob aelod o'ch grŵp sydd dros 16 oed ddod â cherdyn adnabod gyda llun, at ddibenion diogelu ac olrhain.

Yna, ewch at eich bwrdd. Gallwch brynu bwyd stryd ar eich ffordd, ac unwaith y byddwch chi'n eistedd gallwch dynnu eich gorchudd wyneb / mwgwd, ymlacio ac archebu diodydd!

Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin i ddarganfod rhagor am sut rydyn ni'n eich cadw chi'n ddiogel, sut i archebu diodydd, ein cyfleusterau a mwy.

Os oes gennych chi unrhyw symptomau COVID19, gofynnwn i chi aros gartre a chanslo'ch bwrdd, os gwelwch yn dda.

Pa fesurau diogelwch y Coronafeirws sydd gennych ar waith?

Mae mesurau Profi, Olrhain, Diogelu y GIG ar waith wrth archebu bwrdd.

Mae'n rhaid i chi wisgo mwgwd tan eich bod yn eistedd.

Nifer cyfyngedig o fyrddau sydd ar gael, er mwyn sicrhau pellter cymdeithasol.

Dim ond pedwar person fesul bwrdd.

Byddwch yn archebu ac yn talu'n ddi-gyffwrdd am ddiodydd drwy eich ffôn symudol o'ch bwrdd.

Mae gofyn i westeion aros ar eu heistedd lle bynnag bo modd.

Mae ein staff yn gwisgo cyfarpar diogelu personol priodol bob amser.

Mae tîm diogelwch a system teledu cylch cyfyng ar y safle 24/7, i'ch cadw'n ddiogel.

Mae ein staff yn golchi eu dwylo'n rheolaidd.

Mae hylif diheintio ar gael ar bob bwrdd.

Mae arwyddion clir ar gyfer cadw pellter cymdeithasol ledled y safle.

Mae mwy o fesurau glanhau ar waith ar y safle.

Oes angen i mi wisgo mwgwd?

Oes, mae gofyn i bob un o'n gwesteion wisgo gorchudd wyneb/mwgwd wrth ymweld â'r Teras, ond gallwch dynnu eich gorchudd wyneb/mwgwd unwaith y byddwch wedi eistedd wrth eich bwrdd.

Sut ydw i'n archebu bwyd a diod?

Er mwyn archebu diodydd, sganiwch god QR gyda'ch ffôn, archebwch ac arhoswch - daw eich diodydd i'ch bwrdd yn fuan. Os nad ydych chi'n gallu sganio cod QR, gofynnwch i aelod o staff i'ch helpu chi gyda'ch archeb. Gallwch brynu bwyd stryd drwy fynd at y gwerthwyr bwyd pryd bynnag y hoffech.

Oes toiledau neu gyfleusterau newid ar gael?

Oes, mae ein toiledau a chyfleusterau newid wedi'u lleoli tu fewn i'r prif adeilad, ac mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith yno. Maent yn cael eu glanhau'n aml, ac wedi'u monitro gan staff.

Bwyd Stryd Teras

Mae bwyd stryd i fynd ar gael i'r cyhoedd hefyd, drwy rwydwaith o lwybrau, wedi'u dylunio i gadw pellter cymdeithasol oddi wrth ein cwsmeriaid sy'n eistedd wrth fyrddau Teras. 

Darganfyddwch fwy am ein partneriaid, Street Food Warehouse a'r masnachwyr bwyd sydd gyda ni yn Teras Bwyd Stryd.

O Fai i Fehefin 2021 byddwn yn cyflwyno'r canlynol:

Queen Pepida

Bydd Queen Pepiada yn gweini arepas – bwyd arbennig o Feneswela. Gyda phob cegaid byddwch yn teimlo gam yn nes at draethau braf El Caribe! Daw’r arepas gyda chynhwysion yn cynnwys cig eidion, caws wedi’i gratio ac afocado. Mae cogyddion Pepiada wrth eu boddau’n gweld eu cwsmeriaid yn blasu eu arepa cyntaf, ac yn cael blas ar fwyd a diwylliant De America. Gydag opsiynau sy’n rhydd o glwten ac opsiynau figanaidd a llysieuol ar gael, gall bawb fwynhau gwledd o Dde America'r haf yma yn Nheras Bwyd Stryd.

Artisan Desserts

Mae pwdinau Artisan Desserts yn tynnu dŵr at ddannedd pawb. Gydag arlwy o bwdinau blasus, yn cynnwys waffl a chrempog gyda’ch hoff gynhwysion clasurol – o Kinder Bueno i Banoffee. Beth am damaid bach Ffrengig...? Siocled gwyn, cneuen coco a mafon, wedi’u lapio mewn crempog denau draddodiadol. Beth bynnag yw’ch dewis, mae gwledd o ddanteithion yn aros amdanoch.

Greek Flavours

Blas o wlad Groeg yw Greek Flavours, gyda phrydiau clasurol yn cynnwys souvlaki, gyros, moussaka a llawer mwy. Mae Greek Flavours wedi’i enwi’n hoff le bwyta yn Abertawe, ac maent bellach ar daith i Fae Caerdydd. Mae Alex, sylfaenydd Greek Flavours, yn grediniol bod pobl wrth eu boddau â’i fwyd gan ei fod yn dwyn i gof gwyliau haf y gorffennol. Does dim angen i chi deithio i Wlad Groeg yr haf yma, dewch draw aton ni a mwynhau pryd gan Greek Flavours yn lle!

3 Amigos

Olé! Gwisgwch eich sombrero dychmygol, a dewch am dro gyda’r 3 Amigo i Fecsico. Gyda bwydlen Fecsicanaidd epig, mae gwledd yn aros amdanoch. O quesadillas wedi’u gwneud o jackfruit i Dacos Porc a Tequila (ie, tequila!) bydd rhywbeth at ddant pawb.

Bar Teras

Byddwn yn gwerthu ystod eang o ddiodydd blasus, gan gynnwys Glamorgan Welsh lager a seidr mewn caniau, Camden Hells a Corona o'r gasgen, Martinis granadila ac espresso, yn ogystal â detholiad o winoedd, jins a diodydd ysgafn.

Bydd gyda ni hefyd sudd cynaliadwy gan Flawsome, dŵr llonydd a phefriog mewn caniau wedi'u hailgylchu gan Can O Water a llawer o ddiodydd poeth wedi'u gweini mewn cwpanau y gellir eu compostio.

Rydyn yn gweithredu polisi Challenge 25 ym mhob un o'n bariau, bob amser.