Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

O gasglu'ch bandiau garddwrn i ddod o hyd i eiddo coll. Cymerwch gipolwg ar ein cwestiynau cyffredin.

Pryd a ble mae'r ŵyl?

Bydd Gŵyl y Llais 2020 yn cael ei chynnal rhwng dydd Iau 29 Hydref a dydd Sul 1 Tachwedd ym Mae Caerdydd, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Bae Caerdydd, CF10 5AL.

Dysgwch ragor am y ddinas fywiog, aml-ddiwylliannol a phrysur yma ar ein blog.

Bydd digwyddiadau Gŵyl y Llais yn cael eu cynnal mewn gwahanol leoliadau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a Portland House, sydd ychydig funudau ar droed oddi wrth ei gilydd.

Mae rhagor o wybodaeth am Portland House ar gael yma.

Mae modd cyrraedd Bae Caerdydd yn hawdd ar y bws, trên, car, beic neu dacsi dŵr. Rhagor o wybodaeth am sut i gyrraedd.

Sut galla i gael fy mand garddwrn?

Wrth gyrraedd Gŵyl y Llais, bydd angen i chi amnewid eich e-docyn am fand garddwrn er mwyn cael mynediad at leoliadau'r ŵyl.

Bydd yr ardal casglu bandiau ar lawr gwaelod Canolfan Mileniwm Cymru, a bydd ar agor o 10am ymlaen.

Bydd yn rhaid i chi gasglu eich band garddwrn eich hunan, a bydd angen ei wisgo'n syth.

Does dim angen argraffu'ch tocyn – cadwch eich e-docyn yn ddiogel yn eich e-byst neu ei ychwanegu i Apple Wallet, a dangoswch y cod QR wrth gyrraedd.

Unwaith y mae cod QR wedi cael ei sganio a'i gyfnewid am fand garddwrn, bydd yn cael ei ddad-actifadu.

Noder: Dim ond yn ardal casglu bandiau Gŵyl y Llais yng Nghanolfan Mileniwm Cymru y gallwch chi wneud hyn – nid mewn lleoliadau eraill.

Beth mae fy mand garddwrn yn ei wneud?

Eich band garddwrn fydd eich tocyn i archwilio Gŵyl y Llais yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a Portland House, ond nid yw'n gwarantu mynediad i leoliadau nac i weld artistiaid penodol.

Unwaith y mae lleoliad yn llawn, byddwn yn gweithredu system giwio, felly dylech gyrraedd yn gynnar i unrhyw berfformiad rydych chi wirioneddol am ei weld.

Ble alla i aros yn ystod yr ŵyl?

Mae pob math o lety ar gael yng Nghaerdydd yn addas i bob cyllideb – o westai moethus i hostelau, llefydd rhad ac Airbnb. Edrychwch ar wefan Croeso Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth.

Rydyn ni hefyd yn cynnig bargeinion drwy westy Future Inns. Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn yr adran Llety.

Alla i wirfoddoli yn yr ŵyl?

Gallwch. I ddysgu rhagor am wirfoddoli yma, ewch i'r adran Gwirfoddolwyr ar ein gwefan.

Oes cyfyngiad oedran?

Oes, gŵyl i bobl dros 14 oed yw Gŵyl y Llais.

Mae'n rhaid i bobl o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. 

Bydd cyfyngiad oed 18+ ar gyfer digwyddiadau yn Naeargell Portland House, a bydd angen prawf o oed i gael mynediad.

Bydd Tocynnau Safonol Penwythnos a Dydd ar gyfer pobl o dan 18 oed yn cael eu prisio'n deg i adlewyrchu hyn.

Bydd y gofodau cyhoeddus ar lawr gwaelod Canolfan Mileniwm Cymru ar agor i bawb fel arfer, ac rydyn ni'n croesawu pobl o bob oed i ddod i mewn a phrofi rhai o weithgareddau'r ŵyl fydd am ddim.

Beth am hygyrchedd?

Mae Gŵyl y Llais yn hollol ymroddedig i sicrhau amgylchedd hygyrch ac i wella hygyrchedd i bawb yn ein digwyddiadau.

Mae modd cael mynediad i bob un o leoliadau Gŵyl y Llais mewn cadair olwyn, heblaw am Ddaeargell Portland House. Bydd Tocynnau Safonol Penwythnos a Dydd ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn cael eu prisio'n deg i adlewyrchu hyn.

Os ydych chi'n defnyddio cadair olwyn, rhowch wybod i ni wrth i chi archebu.

Mae tocynnau gŵyl ar gyfer gofalwyr, cymdeithion neu gynorthwywyr personol ar gael am ddim drwy Gynllun Hynt.

Mae modd mynd â chŵn cymorth i ddigwyddiadau Gŵyl y Llais. Fel arall, byddwn ni'n hapus i ofalu am eich ci wrth i chi fynd i berfformiad. Rhowch wybod pan fyddwch chi'n cyrraedd yr ardal casglu bandiau beth sydd orau gennych.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hygyrchedd, anfonwch e-bost aton ni drwy hygyrchedd@wmc.org.uk neu ffoniwch ni ar 029 2063 6464. Dysgu mwy am ein Cyfleusterau Hygyrch.

Ble alla i ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am bwy fydd yn chwarae a'r amserlen?

Er ein bod ni'n ceisio rhoi'r wybodaeth fwyaf cyfredol i chi, mae'n bosib y bydd unrhyw wybodaeth sydd ar ddeunydd wedi'i argraffu yn newid.

I weld y wybodaeth ddiweddaraf am artistiaid ac amseroedd, cliciwch yma, neu dilynwch ein sianeli Instagram, Twitter a Facebook.

Bydd amserlen ddigidol ar gael cyn i'r ŵyl agor, felly gallwch ddechrau archwilio'r artistiaid a chynllunio eich penwythnos yn yr ŵyl.

Bydd llyfrau canllaw swyddogol Gŵyl y Llais ar gael i'w prynu wrth gyrraedd Canolfan Mileniwm Cymru.

Fydd hi'n swnllyd?

Mae'n bosib y bydd rhai perfformiadau'n swnllyd. Dewch â'ch plygiau clustiau eich hun, neu siaradwch â'n Tîm Profiad Cwsmeriaid a all roi rhai i chi.

Sut mae cael achrediad y wasg ar gyfer yr ŵyl?

Os hoffech fynychu'r ŵyl er mwyn rhoi sylw iddi yn y wasg, cysylltwch â Thîm y Wasg drwy ywasg@wmc.org.uk

Yn anffodus, oherwydd nifer y ceisiadau rydyn ni'n eu cael, does dim modd i bawb gael mynediad i'r ŵyl ac mae proses drylwyr ar waith.

Alla i ddim dod o hyd i'r hyn rwy'n chwilio amdano

Os na allwch chi ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi yma, anfonwch e-bost aton ni gyda'ch cwestiwn, ac fe gysylltwn ni'n ôl gyda chi cyn gynted â phosib.

Anfonwch e-bost aton ni drwy festivalofvoice@wmc.org.uk.