Ymunwch â'n tîm a chewch fod yn rhan o rywbeth arbennig.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn eich gwahodd i archwilio'r amrywiaeth o yrfaoedd boddhaus, profiad gwaith a chyfleoedd ar gyfer interniaeth a phrentisiaeth sy'n ein galluogi i ddarparu profiad cwsmer rhagorol i'n cynulleidfaoedd a'n hymwelwyr, a chyflawni ein gweledigaeth.

Ein pobl sy'n gwneud y Ganolfan yn lle arbennig, ac yn bywiogi'r adeilad.

Yn 2016, llwyddwyd i gyflawni achrediad arian Buddsoddwyr Mewn pobl, sy'n dangos ein bod yn gofalu am y bobl sy'n gweithio i ni a'n bod ni'n eu harwain, eu rheoli a'u datblygu'n effeithiol.

Swyddi Gwag

Mae canllawiau ar gyfer gwblhau ffurflen gais i'w gweld fan hyn.

Oriau Swydd Wag Dyddiad Cau
Oriau Sero *Technegydd Achlysurol

Disgrifiad Swydd
N/A

Ffurflen Gais
37 awr yr wythnos sy’n cynnwys diwrnodau hyfforddi Prentis Technegol

Disgrifiad Swydd
19/07/19

Ffurflen Gais
39 Awr yr Wythnos
(Cyfnod penodol o 2 blwyddyn)
Swyddog Arlwyo

Disgrifiad Swydd
29/07/19

Ffurflen Gais
39 Awr yr Wythnos hyd at 45
(Cyfnod penodol o 3 blwyddyn)
Rheolwr/Wraig Arlwyo Bwyd a Diod

Disgrifiad Swydd
29/07/19

Ffurflen Gais
Oriau Blynyddol - Llawn Amser Prif Gogydd

Disgrifiad Swydd
29/07/19

Ffurflen Gais
39 Awr yr Wythnos Swyddog Datblygu Prosiectau Grant

Disgrifiad Swydd
15/07/19

Ffurflen Gais

Rhan Amser, Tymor Penodol o 13 mis (3 diwrnod yr wythnos)
Cydymaith Datblygu Artistiaid

Disgrifiad Swydd
07/08/2019

Ffurflen Gais

Oriau Sero
Barista

Disgrifiad Swydd
N/A

Ffurflen Gais

Oriau Sero
Gweinydd Bar

Disgrifiad Swydd
N/A

Ffurflen Gais

Oriau Sero
Gweinydd

Disgrifiad Swydd
N/A

Ffurflen Gais


*Nodwch fod y swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar sail dymhorol.

Os hoffech chi geisio am swydd, byddwn ni'n cadw eich cais ac yn cysylltu â chi cyn gynted a bydd swydd yn wag.

Nodwch ein bod yn recriwtio fel arfer o gwmpas mis Ebrill a Hydref.

Buddion Staff

Mae ein pecyn buddion hael yn rheswm gwych arall dros weithio i ni. Yn ogystal â chynllun gwyliau a phensiwn ardderchog, gall ein staff fanteisio ar docynnau theatr am ddim, gostyngiadau yn ein siopau adwerthu, cynllun rheoli perfformiad sy'n cynnig cyfleoedd dysgu a datblygu a chyfle i gael gwersi Cymraeg am ddim.


Cyfle Cyfartal

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, mae'r Ganolfan yn croesawu ceisiadau o bob ran o'r gymdeithas er mwyn adlewyrchu'r demograffeg leol ac ehangach yn fanwl gywir, a thrwy hynny ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth.

Adroddiad ar Fwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau – 2019

Ceisiadau Cymraeg

Rydyn ni'n croesawu ffurflenni cais yn Gymraeg. Os ydych chi'n ymgeisio am swydd yn y Ganolfan yn Gymraeg, ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi'i gyflwyno yn Saesneg.

Diogelu Data

Yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018, mae'r Ganolfan wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd a bydd y wybodaeth bersonol a dderbyniwyd gennych yn cael ei phrosesu'n gyfreithlon, yn cael ei thrin yn sensitif, a'i storio'n ddiogel.

Os ydych chi'n aflwyddianus, bydd eich cais yn cael ei ddinistrio ar ôl 6 mis. Os mai chi yw'r ymgeisydd llwyddiannus, gellir cymryd gwybodaeth berthnasol oddi wrth eich ffurflen gais a'i defnyddio fel rhan o'ch cofnod personol. Mae mwy o wybodaeth i'w chael yn ein Polisi preifatrwydd.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynglyn â recriwtio ffoniwch aelod o'r tim HR ar 029 2063 4722 neu ebostiwch cefnogaethpd@wmc.org.uk