Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Ymunwch â'n tîm a chewch fod yn rhan o rywbeth arbennig.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn cynnig amrywiaeth eang o yrfaoedd a chyfleoedd. Rydyn ni’n estyn croeso i bobl ddod am gyfnod o brofiad gwaith ac rydym yn darparu prentisiaethau ac interniaethau.

Mae cyfleoedd o’r fath yn ein galluogi ni i ddarparu profiad cwsmer rhagorol i’n cynulleidfaoedd a’n hymwelwyr, a chyflawni ein gweledigaeth o danio’r dychymyg. Ein pobl sydd wrth galon y Ganolfan, yn bywiogi’r adeilad ac yn ysbrydoli eraill.

Yn 2016, llwyddom i ennill achrediad Buddsoddwyr Mewn Pobl, sy'n dangos ein bod yn gofalu am ein gweithwyr a'n bod ni'n eu harwain, eu rheoli a'u datblygu'n effeithiol.

Swyddi Gwag

Mae canllawiau ar gyfer gwblhau ffurflen gais i'w gweld fan hyn.

Oriau Swydd Wag Dyddiad Cau
*Nodwch fod y swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar sail dymhorol.

Os hoffech chi geisio am swydd, byddwn ni'n cadw eich cais ac yn cysylltu â chi cyn gynted a bydd swydd yn wag.

Nodwch ein bod yn recriwtio fel arfer o gwmpas mis Ebrill a Hydref.

Buddion Staff

Mae ein pecyn buddion hael yn rheswm gwych arall dros weithio i ni. Yn ogystal â chynllun gwyliau a phensiwn ardderchog, gall ein staff fanteisio ar docynnau theatr am ddim, gostyngiadau yn ein siopau adwerthu, cynllun rheoli perfformiad sy'n cynnig cyfleoedd dysgu a datblygu a chyfle i gael gwersi Cymraeg am ddim.


Cyfle Cyfartal

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, mae'r Ganolfan yn croesawu ceisiadau o bob ran o'r gymdeithas er mwyn adlewyrchu'r demograffeg leol ac ehangach yn fanwl gywir, a thrwy hynny ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth.

Adroddiad ar Fwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau – 2020

Ceisiadau Cymraeg

Rydyn ni'n croesawu ffurflenni cais yn Gymraeg. Os ydych chi'n ymgeisio am swydd yn y Ganolfan yn Gymraeg, ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi'i gyflwyno yn Saesneg.

Diogelu Data

Yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 2018, mae'r Ganolfan wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd a bydd y wybodaeth bersonol a dderbyniwyd gennych yn cael ei phrosesu'n gyfreithlon, yn cael ei thrin yn sensitif, a'i storio'n ddiogel.

Os ydych chi'n aflwyddianus, bydd eich cais yn cael ei ddinistrio ar ôl 6 mis. Os mai chi yw'r ymgeisydd llwyddiannus, gellir cymryd gwybodaeth berthnasol oddi wrth eich ffurflen gais a'i defnyddio fel rhan o'ch cofnod personol. Mae mwy o wybodaeth i'w chael yn ein polisi preifatrwydd.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynglyn â recriwtio ffoniwch aelod o'r tim Adnoddau Dynol ar 029 2063 4722.