Mae Canolfan Mileniwm Cymru (y Ganolfan) yn credu bod diogelwch a lles ein cyflogeion a'r cyhoedd wedi'u cydgysylltu'n annatod â stiwardiaeth amgylcheddol.

Oherwydd hyn, mae polisi amgylcheddol y Ganolfan yn ymwneud ag iechyd a diogelwch yn ogystal â'r amgylchedd.

Mae ein polisi yn seiliedig ar egwyddorion gwelliant parhaus, cydymffurfiaeth â'r holl ddeddfau a rheoliadau perthnasol a dulliau atal llygredd.

Mae ein hymrwymiad i ddiogelwch, iechyd a stiwardiaeth amgylcheddol wedi'i ddiffinio yn y datganiad polisi a amlinellir isod.

DATGANIAD POLISI AMGYLCHEDDOL

Datganiad Stiwardiaeth

  • Mae'r Ganolfan yn ymrwymedig i gyflawni ein gwaith mewn ffordd gyfrifol, fel y gallwn ddiogelu cyflogeion, y cyhoedd a'r amgylchedd. Ni fyddwn yn defnyddio deunydd crai nac yn gwaredu gwastraff oni allwn wneud hynny mewn ffordd ddiogel sy'n dderbyniol yn amgylcheddol.

  • Bydd y Ganolfan yn ymdrechu i fodloni gofynion deddfau a rheoliadau amgylcheddol perthnasol sy'n ymwneud ag agweddau amgylcheddol ein holl weithgareddau busnes, neu ragori arnynt, yn ogystal â bod yn ymatebol i ymholiadau partïon eraill â diddordeb. Byddwn yn cyflawni hyn drwy ddatblygu rhaglenni fel system rheoli amgylcheddol sy'n bodloni gofynion ISO 14001:2004, diffinio'r gofynion hyn a rhoi gweithdrefnau ar waith i sicrhau a dangos cydymffurfiaeth.

  • Bydd y Ganolfan yn ymdrechu i sicrhau gwelliant parhaus a chylchol yn ein perfformiad amgylcheddol. Byddwn yn cyflawni hyn drwy fesur a monitro ein perfformiad a chwblhau adolygiadau rheolaidd i gynllunio ar gyfer gwella perfformiad.

  • Bydd y Ganolfan yn mabwysiadu dull ataliol o fynd i'r afael â phryderon amgylcheddol. Byddwn yn dylunio ac yn defnyddio technolegau a gweithdrefnau gweithredu, byddwn yn barod am argyfyngau, byddwn yn gweithio i leihau'r gollyngiadau i'r aer, tir a dŵr.

Ein Daliadau a'n Gwerthoedd

  • Rhaid darparu amgylchedd gwaith diogel ac iach i bob cyflogai - ynghyd â hyfforddiant priodol ar y disgwyliadau, sgiliau a thechnegau sy'n angenrheidiol i gyflawni eu gwaith mewn modd cyfrifol.

  • Rhaid cyflawni pob tasg gan ystyried ein hiechyd a'n diogelwch ein hunain, ein cyd-gyflogeion, contractwyr, ymwelwyr, cwsmeriaid a'r gymuned a'r amgylchedd rydym yn gweithredu ynddynt.

Mae cyflawni ein hymrwymiad amgylcheddol yn:

  • gyfrifoldeb unigol - mae ymddwyn yn unol â'r cyfrifoldeb hwn yn amod o gyflogaeth.

  • cyfrifoldeb rheoli - mae cyflawni hyn yn dda yn fesur pwysig o berfformiad rheolwyr.

Datblygir a chymeradwyir y datganiad polisi hwn gan Dîm Gweithredol y Ganolfan a chaiff ei gyfleu i'r holl gyflogeion pan gânt eu cyflogi, yn rheolaidd ac yn ôl yr angen i atgoffa cyflogeion o amodau'r polisi, ac unrhyw bryd y caiff y polisi ei ailystyried neu ei ddiweddaru.

Caiff y polisi ei adolygu yn rheolaidd gan y Tîm Rheoli Amgylcheddol drwy'r broses Adolygu Rheoli. Mae'r adolygiadau rheolaidd hyn yn gwerthuso'r polisi o ran natur, graddfa ac effaith amgylcheddol ein gweithgareddau a'n cynhyrchion.

Caiff aelodau'r cyhoedd a phartïon eraill â diddordeb weld y polisi ar gais.

Llofnodwyd ar ran Canolfan Mileniwm Cymru:
Mathew Milsom - Rheolwr Gyfarwyddwr
24/10/2016