Drwy ymuno â chynllun Aelodaeth y Ganolfan, rydych yn cytuno i gadw at y Telerau ac Amodau Aelodaeth a nodir isod.

FFRIND

Unigol = £45 neu £42 (yn flynyddol) trwy Ddebyd Uniongyrchol

Ar y cyd = £60 neu £57 (yn flynyddol) trwy Ddebyd Uniongyrchol

Unigol = £45 neu £3.50 y mis (ar ôl eich blwyddyn gyntaf)
Ar y cyd = £60 neu £4.75 y mis (ar ol eich blwyddyn gyntaf)

 • Mynediad i’r seddi gorau yn ystod y cyfnod archebu â blaenoriaeth 
  Yn ystod y cyfnod archebu â blaenoriaeth, gall aelodau unigol brynu pedwar tocyn i bob sioe ac aelodau ar y cyd yn gallu prynu wyth tocyn i bob sioe. Perfformiadau Theatr Donald Gordon yn unig.
 • Gostyngiad o £10 ar bris tocynnau’r noson agoriadol ar gyfer nifer o sioeau mawr, yn ychwanegol â sawl cynnig arall dros y flwyddyn. Ar gael ar seddi penodol/mewn ardaloedd penodol os yw’n bosibl, heblaw am berfformiadau un-nos. Gall aelodau unigol brynu dau docyn ac aelodau ar y cyd brynu bedwar tocyn gwerth y pris gostyngol. Ac eithrio WNO.
 • Gostyngiad o 20% ym mariau, caffi a bwyty'r Ganolfan. Ni chanietier ddefnyddio'r gostyngiad o 20% ynghŷd ag unrhyw gynigion eraill.
 •  Diweddariadau e-bost rheolaidd ynglŷn â sioeau, digwyddidau a chynigion.
  Anfonir pob cyfathrebiad trwy e-bost

FFRIND+

Unigol = £150 neu £138 (yn flynyddol)  trwy Ddebyd Uniongyrchol

Ar y cyd = £250 or £228 (yn flynyddol)  trwy Ddebyd Uniongyrchol

Yn cynnwys yr holl fuddion sydd ar gael i aelodau Ffrind, yn ogystal â:

 • Gwahoddiad i ddigwyddiad blynyddol ecsgliwsif i aelodau Ffrind+.
  Mae’r digwyddiad blynyddol Ffrind+ yn agored i aelodau Ffrind+ yn unig a fel arfer bydd yn cael ei gynnal o amgylch ein cynyrchiadau teithiol neu ein cynyrchiadau tŷ ond gall hefyd gael ei gynnal yn ystod adeg lle y mae yna arddangosfa, ymgyrch codi arian neu dathliad cyffredinol o fewn y Ganolfan.
 • Mynediad i’n lolfa breifat i aelodau a gostyngiad o 20% ar ddiodydd
  Rhaid i aelodau archebu lle yn y Lolfa Aelodau cyn eu hymweliad.
  Oni bai ei fod wedi hysbysu fel arall, mae’r Lolfa Aelodau ar agor i aelodau fwynhau hyd at awr cyn i’r sioe cychwyn ac am yr egwyl cyfan.
  Mae hawl i aelodau unigol ddod â hyd at 3 gwestai, ac mae aelodau ar y cyd yn gallu dod â hyd at 5 gwestai gyda nhw, yn cynnwys nhw ei hun.
 • Ein rhaglenni tymhorol
  Mae rhaglenni yn cael eu cyhoeddi dwywaith neu teirgwaith y flwyddyn ac yn cael eu dosbarthu trwy’r post.

TELERAU AC AMODAU FFRIND A FFRIND+

Trwy ymuno â chynllun aelodaeth Canolfan Mileniwm Cymru, rydych chi’n cytuno i gadw at y Telerau ac Amodau’r Aelodaeth fel y gosodir isod.

Rydych chi hefyd yn rhoi caniatâd i Ganolfan Mileniwm Cymru gysylltu â chi dros y ffôn, post neu e-bost gyda gwybodaeth ynglŷn â sioeau a digwyddiadau sydd ar y gweill.

Os hoffech chi ar unrhyw adeg ddewis peidio â derbyn y fath wybodaeth, diweddarwch eich cyfrif ar wmc.org.uk yn yr adran ‘Fy Nghyfrif’ os gwelwch yn dda.

1. CYMHWYSEDD A BUDDION AELODAETH

1.1 CYFFREDINOL

1.1.1 Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn cadw’r hawl i newid neu amrywio y pris hysbysiedig ar gyfer aelodaeth Ffrind neu Ffrind+.
1.1.2 Does dim modd trosglwyddo Aelodaeth nag unrhyw fuddion.
1.1.3 Mae aelodau’n ymrwymo i gytundeb 12 mis.
1.1.4 Gall aelodaeth gael ei ganslo o fewn y cyfnod 14 diwrnod, dim ond os nad oes unrhyw fuddion wedi cael eu defnyddio o fewn y cyfnod.
1.1.5 Yn ystod y cyfnod archebu â blaenoriaeth, mae hawl gan aelodau unigol archebu uchafswm o bedwar tocyn a bydd aelodau ar y cyd yn gallu archebu uchafswm o wyth tocyn fesul perfformiad. Os oes yna gynnig tocynnau sy’n gymwys, gallant archebu yr un faint o docynnau o dan y pris gostynegol, yn ystod y cyfnod yma. Perfformiadau Theatr Donald Gordon yn unig.
1.1.6 Mae’r aelodaeth ar y cyd yn benodol ar gyfer dau oedolyn sy’n byw o dan yr un cyfeiriad. Bydd y ddau aelod yn derbyn cerdyn aelodaeth, yn gallu archebu tocynnau a chael mynediad i gynigion a gostyngiadau ar docynnau.
1.1.7 Dim ond un pecyn croeso fydd yn cael ei darparu i bob aelodaeth, yn cynnwys unigol ac ar y cyd.
1.1.8 Bydd cyfathrebiadau e-bost ynglŷn a sioeau sy’n mynd ar werth dim ond yn cael ei ddanfon i aelodau sy’n weithredol. Pan rydych chi’n prynu aelodaeth ar y cyd, bydd gan y ddau aelod opsiwn i dderbyn y cyfathrebiadau yma neu peidio.
1.1.9 Caniatewch hyd at 21 diwrnod i ni brosesu eich pecyn aelodaeth a cherdyn.
1.1.10 Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn cadw’r hawl i ddiddymu buddion ar unrhyw adeg a heb unrhyw rhybudd.
1.1.11 Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn cadw’r hawl i allu addasu cynlluniau aelodaeth heb rhybudd blaenorol.
1.1.12 Mae telerau ac amodau cyffredinol Canolfan Mileniwm Cymru yn gymwys.

1.2 CYMHWYSTER

1.2.1 Rhaid i chi fod dros 18 oed i allu wneud cais am aelodaeth neu adnewyddiad.
1.2.2 Rhaid i ymgeisiwyr a derbynwyr rhodd o aelodaeth ar y cyd fod yn ddau oedolyn sy’n byw o dan yr un cyfeiriad a byddant yn derbyn un cyfathrebiad fesul cartref.
1.2.3 Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn cadw’r hawl i wrthod cais am aelodaeth neu terfynu aelodaeth ar unrhyw adeg oherwydd rheswm o gamymddygiad neu ymddygiad annerbyniol ar gynsail Canolfan Mileniwm Cymru neu mewn digwyddiad sydd ynghlwm â Chanolfan Mileniwm Cymru. Gellir cymryd camau cyfreithiol hefyd.
1.2.4 Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn cadw’r hawl i wrthod cais am aelodaeth neu terfynu aelodaeth oherwydd gweithredoedd o gamymddygiad neu ymddygiad annerbyniol sy’n dod â gwarth i enw da Canolfan Mileniwm Cymru, yn cynnwys ar-lein. Gellir cymryd camau cyfreithiol hefyd.
1.2.5 Os bydd rhaid i Ganolfan Mileniwm Cymru terfynu aelodaeth oherwydd rheswm sy’n unol â adran 1.2.3.neu 1.2.4, ni roddir ad-daliad i’r aelod hwnnw am gost gweddill ei aelodaeth am unrhyw gyfnod sydd ar ôl.

1.3 BUDDION AELODAETH FFRIND

1.3.1 Archebu â blaenoriaeth ar gael pan y mae’n bosibl.
1.3.2 Yn ystod y cyfnod archebu â blaenoriaeth gall aelodau unigol archebu uchafswm o bedwar tocyn ac mae aelodau ar y cyd yn gallu archebu uchafswm o wyth tocyn y perfformiad. Os oes yna ostyngiad sy’n gymwys, gall aelodau unigol archebu dau tocyn ac mae aelodau ar y cyd yn gallu archebu pedwar y perfformiad o dan y pris gostynegol, yn ystod y cyfnod penodol. Tocynnau Theatr Donald Gordon yn unig.
1.3.3 Dydy’r gostyngiad o 20% yn Ffresh ddim yn gallu cael ei ddefnyddio ar y cyd ag unrhyw cynigion eraill.
1.3.4 Bydd Aelodau yn cael eu hysbysu trwy e-bost am fanylion sioe, tocynnau sy’n mynd ar werth, prisoedd tocynnau a hyd y cyfnod archebu â blaenoriaeth pryd ac wrth iddo gael ei gyhoeddi, a lle bynnag sy'n bosibl.

1.4 BUDDION AELODAETH FFRIND+ 
Yn cynnwys holl delerau ac amodau aelodaeth Ffrind yn ogystal â:

1.4.1 Rhaglen tymhorol yn cael eu darparu dwy neu teirgwaith y flwyddyn.
1.4.2 Bydd aelodau Ffrind+ yn cael eu hysbysu am eu digwyddiad blynyddol unwaith y mae’r dyddiad a manylion wedi’u cadarnhau. Fel arfer mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal o amgylch ein cynhyrchiadau teithiol neu cynhyrchiad tŷ ni, ond gall hefyd cael ei gynnal yn ystod adeg lle y mae yna arddangosfa, ymgyrch codi arian neu dathliad cyffredinol yn y Ganolfan.
1.4.3 Bydd aelodau Ffrind+ yn derbyn ein rhaglen tymhorol sy’n cael ei gyhoeddi dwy neu teirgwaith y flwyddyn. Mae pob cyhoeddiad yn edrych ymlaen at yr hyn sydd ar y gweill yng Nghanolfan Mileniwm Cymru; yn cynnwys mewnosodiadau gan partneriaid preswyl ac yn diolch i’n cefnogwyr.

LOLFA BREIFAT I AELODAU: 1.4.4 Rhaid i aelodau archebu lle yn ein lolfa breifat i aelodau oleiaf 24 awr cyn eu hymweliad, sy’n galluogi i ni rheoli niferoedd a staffio.
1.4.5 Rhaid i aelodau archebu lle yn Lolfa’r Aelodau wrth archebu tocynnau. Os oes angen i chi ein hysbysu ni’n hwyrach eich bod chi eisiau defnyddio’r lolfa breifat i Aelodau, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2063 6464.
1.4.6 Oni nodir yn wahanol, mae Lolfa’r Aelodau’n agor un awr cyn i’r sioe cychwyn a thrwy gydol yr egwyl.
1.4.7 Mae hawl gan aelodau unigol Ffrind+ ddod â hyd at 4 o westai ac mae gan aelodau ar y cyd Ffrind+ hawl i ddod â 6 o westai, yn cynnwys nhw ei hunan.
1.4.8 Rhaid i westeion fod yng nghwmni aelod Ffrind+ ar bob adeg.
1.4.9 Rhaid archebu lle yn ein lolfa breifat i aelodau oleiaf 24 awr cyn eu hymweliad a dim ond aelod Ffrind+ sy'n gallu ei ychwanegu.
1.4.10 Rydyn ni’n cadw’r hawl i ddiddymu mynediad i’r Lolfa Aelodau ar unrhyw adeg.
1.4.11 Os oes yna llai na 6 person yn defnyddio’r lolfa breifat i Aelodau, mae Canolfan Mileniwm Cymru yn cadw’r hawl i gau’r lolfa neu gofyn i chi archebu eich diodydd o flaen llaw a bydd y Lolfa wedyn yn ddi-staff.
1.4.12 Mae yna uchafswm i’r capasiti sydd gan y lolfan breifat i Aelodau, ac mae mynediad yn cael ei rhoi ar sail cyntaf i’r felin. Unwaith mae’r Lolfa Breifat i Aelodau wedi cyrraedd capasiti, ni fydd aelodau ychwanegol bellach yn gallu cael mynediad i'r lolfa.
1.4.13 Mae’r lolfa breifat i aelodau dim ond ar gael ar gyfer perfformiadau yn Theatr Donald Gordon, ac nid yw ar gael ar gyfer perfformiadau yn ein Stiwdio Weston na’n Gofodau Cyhoeddus, oni bai a gytunwyd yn wahanol.

1.5 CYMALAU BUDDION CYFFREDINOL

1.5.1 Mae buddion aelodaeth yn ddilys am flwyddyn (oni nodir yn wahanol).
1.5.2 Nodwch eich bod chi’n gallu newid eich manylion a’ch dewisiadau ar unrhyw adeg trwy fynd i’ch cyfrif ar-lein neu thrwy gysylltu â ni.
1.5.3 Nid oes modd trosglwyddo eich aelodaeth.
1.5.4 Cynigion aelodaeth ar gael ar docynnau’r ddau bris drutaf lle y mae’n bosibl, ag eithrio perfformiadau un-nos, oni bai ei fod wedi hysbysu fel arall.
1.5.5 Does dim modd defnyddio cynigion aelodaeth ar y cyd ag unrhyw gynigion a gostyngiadau eraill na chael eu hychwanegu at tocynnau sydd wedi’u harchebu’n flaenorol.
1.5.6 Mae tocynnau, gostyngiadau a chynigion arbennig i gyd yn amodol ar argaeledd.
1.5.7 Nid oes modd defnyddio’r gostyngiadau yma pan yn archebu tocynnau gydag asiantaethau tocynnau eraill.
1.5.8 Yn ystod y cyfnod cyfnod archebu â blaenoriaeth gall aelodau unigol brynu uchafswm o bedwar tocyn ac mae aelodau ar y cyd yn gallu prynu wyth tocyn y perfformiad. Mae’r uchafswm yma yn cynnwys unrhyw gynigion tocynnau. Os oes yna gynnig tocynnau sy’n gymwys, gall unigolion archebu dau docyn ac aelodau ar y cyd yn gallu archebu pedwar tocyn gwerth y pris gostynedig, o fewn y cyfnod yma. Perfformiadau Theatr Donald Gordon yn unig.
1.5.9 Gall tocynnau pellach gael eu prynu yn ystod y cyfnod gwerthiant y cyhoedd, yn amodol ar gyfyngiadau tocynnau.
1.5.10 Mae’r cyfnod archebu â blaenoriaeth fel arfer o leiaf dau ddiwrnod, ond os nad yw hynny’n bosibl bydd dyraniad ychwanegol o docynnau yn cael eu cadw ar gyfer aelodau am gyfnog cyfyngedig.
1.5.11 Dim ond i ddeiliad y cerdyn sydd wedi’i henwi y gellir rhoi gostyngiadau.
1.5.12 Mae aelodau yn gymwys i gael gostyngiad o 20% yn lolfa, caffi a bwyty’r Ganolfan. Ni chaniateir i’r gostyngiad yma gael ei ddefnyddio ar y cyd ag unrhyw gynigion eraill (e.e. Tri am bris dau neu prynwch un a chewch un am ddim).
1.5.13 Ni all gostyngiadau cael ei ddefnyddio wrth brynu gofroddion trwyddedig megis Crysau T a CDs.

1.6 YMAELODI AC ADEWYDDIADAU

Sut i ymaelodi
1.6.1 Gallwch wneud cais ar gyfer aelodaeth newydd ar-lein ar https://www.wmc.org.uk/cy/ymuno-a-rhoi/aelodaeth/ neu drwy ffonio: Ffrind/Ffrind+: 029 2063 6464.
1.6.2 Gallwch adnewyddu eich aelodaeth Ffrind a Ffrind+ ar-lein drwy fewngofnodi i’ch cyfrif aelodau ar-lein neu drwy ffonio: 029 2063 6464 a dewis opsiwn 2.

1.7 TALU

1.7.1 Gallwch dalu trwy debyd uniongyrchol, cerdyn credyd neu debyd.
1.7.2 Rhaid i daliadau debyd uniongyrchol cael eu sefydlu dros y ffôn: 029 2063 6464 gan ddewis opsiwn 2.
1.7.3 Nid yw debyd uniongyrchol misol neu flynyddol yn opsiwn ar gyfer blwyddyn gyntaf yr aelodaeth Ffrind neu Ffrind+. Gall aelodaeth blwyddyn gyntaf dim ond cael ei brynu gydag un taliad blynyddol gyda cherdyn credyd neu debyd.
1.7.4 Pan yn talu gyda debyd uniongyrchol, bydd eich taliadau yn cael eu cymryd o amgylch y 1af o bob mis. Rydyn ni’n cynnal taliadau aelodaeth mewn ôl-ddyledion, felly bydd eich taliad cyntaf mwy na thebyg yn uwch. Bydd hyn yn cael ei egluro adeg ei sefydlu.
1.7.5 Nodwch os gwelwch yn dda, ni fydd talebau elusen na ffyrdd eraill o dalu yn cael ei dderbyn ar gyfer tansgrifiadau aelodaeth yn unol â chanllawiau CThEM.

1.8 CANSLO AC AD-DALIADAU

1.8.1 Mae aelodaeth Canolfan Mileniwm Cymru yn ffordd o gyfrannu’n elusennol. Unwaith mae aelodaeth wedi cael ei dalu’n llawn a cherdyn wedi’i gyhoeddi, nid oes modd cynnig ad-daliad.
1.8.2. Mae hon yn aelodaeth am flwyddyn gyfan gyda rhwymedigaeth i orffen cyflawni’r amserlen taliadau.
1.8.3 Gall y rheiny sy’n talu trwy debyd uniongyrchol ganslo yn ystod y flwyddyn a bydd taliadau yn dod i ben wedi hynny.
1.8.4 Mae buddion aelodaeth yn ddilys pan mae’r aelodaeth yn weithredol ac yn anweithredol pan mae aelodaeth yn cael ei ganslo neu’n dod i ben.

1.9 CYNIGION RECRIWTIO AELODAETH A RHODDION CYFARCH

1.9.1 O bryd i'w gilydd, efallai y bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn darparu cynigion arbennig i hybu aelodaeth. Ni chaniateir ceisiadau trydydd person a nad os hawl ddefnyddio cynigion ar y cyd ag unrhyw gynigion na hyrwyddiadau eraill.
1.9.2 Weithiau, mae rhoddion cyfarch yn cael eu cynnig fel diolch i aelodau sydd yn adnewyddu. Mae’r rhoddion yma dim ond ar gael i aelodau sy’n adnewyddu ar wahoddiad personol tra bod stoc ar gael. Nid oes modd eu cyfnewid am werth ariannol.

1.10 GDPR

1.10.1 Bydd enwau a manylion cyswllt aelodau yn cael eu cadw mewn cronfa ddata er mwyn i ni allu danfon gwybodaeth a chynigion ynglyn â Chanolfan Mileniwm Cymru a fydd hefyd yn sôn am ddigwyddiadau codi arian ychwanegol.
1.10.2 Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn storio ac yn prosesu data personol yn unol ag unrhyw ddeddfwriaeth Diogelu Data perthnasol.
1.10.3 Mae gan aelodau yr hawl i benderfynu os ydyn nhw eisiau derbyn gwybodaeth pellach ynglŷn â´r perfformiadau neu ddigwyddiadau sydd wedi’u trefnu gan Ganolfan Mileniwm Cymru. Os ydych chi’n ail-ystyried ac yn dymuno peidio derbyn gohebiaeth ar unrhyw adeg yn ystod eich aelodaeth, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

1.11 CYMORTH RHODD

1.11.1 Mae aelodaeth yn cynnwys cyfran o fuddiant a chyfran o gyfraniad.
1.11.2 Rhaid i aelodau ein hysbysu os ydyn nhw’n gymwys am Gymorth Rhodd neu peidio. Bydd unrhyw gyfraniad gwirfoddoliedig sydd yn uwch na gwerth y buddion â gytunwyd yn gymwys am Gymorth Rhodd.

1.12 CERDYN AELODAETH A THROSGLWYDDIAD

1.12.1 Byddwn yn danfon eich pecyn aelodaeth i’r cyfeiriad rydych chi’n ei ddarparu wrth ymaelodi.
1.12.2 Byddwn yn dosbarthu'r cerdyn drwy ddosbarthiad safonol am ddim i gyfeiriadau'r DU gan y Post Brenhinol trwy wasanaeth ail ddosbarth.
1.12.3 Mae eich cerdyn aelodaeth yn prawf o’ch aelodaeth i Ganolfan Mileniwm Cymru. Bydd angen i chi ddangos eich cerdyn i dderbyn unrhyw fuddion ledled y Ganolfan.
1.12.4 Mae cardiau aelodaeth yn ddilys tan y dyddiad terfyn ac yn annhrosglwyddiadwy.
1.12.5 Mae cardiau aelodaeth a manylion cysylltiedig yn annhrosglwyddiadwy a dim ond perchennog(ion) y cerdyn sydd yn gallu ei ddefnyddio i archebu tocynnau neu derbyn gostyngiadau.
1.12.6 Mae cardiau aelodaeth ar y cyd yn cael eu darparu i bob aelod a bydd enw’r unigolion arnynt, felly bydd hawl gan y ddau aelod i archebu a derbyn gostyngiadau trwy’r cynllun aelodaeth.
1.12.7 Unwaith y mae aelodaeth wedi’i brynu, mae caniatad i'r aelod archebu tocynnau gan ddefnyddio cynigion am gyfnod o ddim mwy na deuddeg mis ar ôl dyddiad prynu aelodaeth (oni nodir fel arall).
Bydd eich cerdyn aelodaeth yn cael ei brosesu cyn gynted â phosibl, ond caniatewch hyd at 28 diwrnod i brosesu’r cerdyn.
1.12.8 Bydd cardiau aelodaeth coll yn cael eu disodli unwaith am ddim. Codir ffi weinyddu o £5.00 am unrhyw gardiau newydd ychwanegol.
1.12.9 Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn cadw’r hawl i wrthod ceisiadau am gardiau aelodaeth ychwanegol pan mae dau cerdyn newydd wedi cael ei darparu o fewn cyfnod o chwe mis.

2. AMRYWIAD AR Y TELERAU AC AMODAU HYN

Cafodd y Telerau ac Amodau yma eu hadnewyddu ar 8 Hydref 2019. Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn cadw’r hawl i addasu’r Telerau ac Amodau yma o bryd i'w gilydd. Bydd newidiadau o’r fath yn weithredol ar unwaith ar ôl iddynt gael eu hychwanegu i wefan Canolfan Mileniwm Cymru.

Darllennwch y telerau ac amodau yn ofalus cyn ymgeisio am aelodaeth, adnewyddu neu phrynu aelodaeth rhodd os gwelwch yn dda.

Dylech ddeall eich bod yn cytuno i fod ynghlwm â’r telerau ac amodau yma a’n Hysbysiad Preifatrwydd wrth ymaelodi ar-lein, dros y ffôn neu thrwy’r post. Dylai’r telerau ac amodau aelodaeth yma hefyd cael eu darllen ar y cyd â’r telerau ac amodau gwerthiant.

Nodwch: os ydych chi’n defnyddio aelodaeth a chafodd ei brynu i chi gan rywun arall, trwy eich gweithrediad chi rydych'n cytuno ac yn derbyn bod y telerau ac amodau yma’n gymwys rhyngom ni.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn elusen sydd wedi’i gofrestru gyda’r rhif elusen 1060458.