Drwy ymuno â chynllun Aelodaeth y Ganolfan, rydych yn cytuno i gadw at y Telerau ac Amodau Aelodaeth a nodir isod.

Rydych hefyd yn caniatáu i Ganolfan Mileniwm Cymru gysylltu â chi drwy e-bost a/neu drwy'r post gyda gwybodaeth am sioeau a digwyddiadau sydd i ddod.

Os hoffech optio allan o gael gwybodaeth o'r fath ar unrhyw bryd, rhowch wybod i'r Ganolfan Gyswllt er mwyn i'ch cofnod gael ei newid yn briodol.

Fel arall, gallwch newid eich dewisiadau drwy fewngofnodi i'ch cyfrif ar-lein.

Aelodaeth

 • Ceidw Canolfan Mileniwm Cymru yr hawl i wrthod neu derfynu aelodaeth ar unrhyw bryd.
 • Ceidw Canolfan Mileniwm Cymru yr hawl i newid neu amrywio'r pris aelodaeth a hysbysebir.
 • Nid yw aelodaeth a'i holl fuddiannau yn drosglwyddadwy.
 • Mae aelodau'n ymrwymo i gontract 12 mis.
 • Gellir canslo aelodaeth o fewn y cyfnod o 14 diwrnod, ond dim ond os na ddefnyddiwyd unrhyw fuddiannau. Gallwch weld ein Ffurflen Ganslo yma.
 • Aelodau unigol - dim ond deiliad y cyfrif a all brynu tocynnau yn ystod cyfnodau archebu â blaenoriaeth a manteisio ar gynigion a phrisiau gostyngedig.
 • Mae aelodaeth ar y cyd ar gyfer dau oedolyn sy'n byw yn yr un cyfeiriad. Bydd y ddau aelod yn cael cerdyn aelodaeth, yn gallu prynu tocynnau yn ystod y cyfnod archebu â blaenoriaeth ac yn gallu manteisio ar gynigion a phrisiau gostyngedig.
 • Dim ond un cyfrif ar-lein fesul aelodaeth (unigol ac ar y cyd) y gellir ei ddefnyddio i weld cynigion i aelodau ar-lein.
 • Dim ond un darn o ohebiaeth a gaiff ei anfon fesul aelodaeth. Mae hyn yn cynnwys gohebiaeth i roi gwybod bod tocynnau ar werth a hysbysiadau i adnewyddu aelodaeth.
 • Dylech ganiatáu hyd at 28 diwrnod i'ch aelodaeth gael ei phrosesu.
 • Ceidw Canolfan Mileniwm Cymru yr hawl i dynnu buddiannau yn ôl ar unrhyw bryd a heb rybudd ymlaen llaw.
 • Mae telerau ac amodau gwerthu cyffredinol Canolfan Mileniwm Cymru yn gymwys.

Cyfnodau Archebu â Blaenoriaeth

 • Yn ystod y Cyfnod Archebu â Blaenoriaeth, gall aelodau unigol archebu pedwar tocyn ar y mwyaf, a gall aelodau ar y cyd archebu wyth tocyn ar y mwyaf fesul perfformiad. Mae'r uchafswm hwn yn cynnwys unrhyw gynnig tocynnau. Os bydd cynnig tocynnau'n gymwys, gall aelodau unigol archebu dau docyn a gall aelodau ar y cyd archebu pedwar tocyn am y pris a gynigir yn ystod y cyfnod hwn.
 • Gellir archebu rhagor o docynnau yn ystod y cyfnod gwerthu i'r cyhoedd, yn amodol ar gyfyngiadau tocynnau arferol.
 • Mae'r Cyfnod Archebu â Blaenoriaeth yn para o leiaf ddau ddiwrnod fel arfer ond, os nad yw hyn yn bosibl, bydd dyraniad ychwanegol o docynnau yn cael eu cadw i aelodau am gyfnod cyfyngedig.

Cynigion Tocynnau

 • Gall aelodau unigol archebu dau docyn ar y mwyaf a gall aelodau ar y cyd archebu pedwar tocyn ar y mwyaf am y pris gostyngedig, os oes tocynnau ar gael.
 • Gellir archebu rhagor o docynnau am y pris llawn yn ôl lefel aelodaeth, y cyfnod archebu â blaenoriaeth a thelerau ac amodau gwerthu i'r cyhoedd.

Cynigion a Phrisiau Gostyngedig ar Fwyd a Diod

 • Mae gan aelodau yr hawl i gael gostyngiad o 20% oddi ar gyfanswm eu bil ym mwyty/bar y Ganolfan
 • Mae gan aelodau yr hawl i gael 20% oddi ar gost diodydd ym mariau theatr y Ganolfan.
 • Mae gan aelodau yr hawl i gael 'Dau am Bris Un' ar ddiodydd poeth, sy'n gymwys i siopau coffi'r Ganolfan - Caffi a Coffee Mania (fesul trafodyn, fesul aelod).

.