Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cyffredinol


Wrth ddefnyddio gwybodaeth o’r wefan hon mae’r Defnyddiwr yn cytuno i fod wedi’i ymrwymo gan y Telerau a’r Amodau Defnydd a nodir isod.


Mae’r wefan yn cynnwys hysbysiadau priodol a gwybodaeth hawlfraint ac mae’r Defnyddiwr yn cytuno i gadw a dilyn eu telerau.

Diogelwch


Mae’r Defnyddiwr yn cymryd arno’r cyfrifoldeb llawn am ddiogelwch ei system gyfrifiadurol gan gynnwys caledwedd meddalwedd a data wedi’i gadw ar ei system gyfrifiadurol gan gynnwys caledwedd meddalwedd a data wedi’i gadw gan drydydd partïon a allai gael mynediad i neu gysylltu mewn rhyw fodd arall i system gyfrifiadurol y Defnyddiwr. Mae’r Defnyddiwr yn cymryd arno’r cyfrifoldeb o sicrhau fod rhaglenni neu ddata arall a lawrlwythir neu derbyniwyd mewn rhyw fodd arall o’r wefan hon yn rhydd o feirysau, mwydon, ceffylau Trojan neu eitemau eraill o natur ddinistriol.


Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn cymryd camau rhesymol i sicrhau na chaiff trydydd partïon fynediad i ddata a drosglwyddir yn electronig i Ganolfan Mileniwm Cymru trwy’r wefan neu fel arall ac a gedwir gan Ganolfan Mileniwm Cymru yn unol ag anghenion Deddf Diogelu Data 1998. Mae’r Defnyddiwr yn derbyn y risg y gall data a drosglwyddir yn electronig i Ganolfan Mileniwm Cymru trwy’r wefan hon neu fel arall gael ei rhyngdori cyn iddo gyrraedd Canolfan Mileniwm Cymru neu fod trydydd partïon heb awdurdod Canolfan Mileniwm Cymru wedi cael mynediad iddo o storfa data Canolfan Mileniwm Cymru a gellir cam-fanteisio arno’n anghyfreithlon gan y fath drydydd partïon anawdurdodedig.


Nid yw Canolfan Mileniwm Cymru yn gosod cyflwyniad o ran ansawdd neu briodolrwydd diogelwch unrhyw wefan y gellid cael mynediad iddi drwy’r wefan hon ac nid yw’n derbyn atebolrwydd am gynnwys neu am unrhyw golled neu ddifrod a achoswyd neu honnwyd i fod wedi’i achosi gan ddefnydd neu ddibynnu ar wybodaeth a gynhwysir yn y fath wefannau neu nwyddau neu wasanaethau a brynwyd trwyddynt. Mae gwefannau cysylltiedig y ceir mynediad iddynt drwy’r wefan hon yn wefannau annibynnol ac nid yw Canolfan Mileniwm Cymru yn arfer unrhyw reolaeth arnynt boed hynny’n ariannol golygyddol neu fel arall ac ni chefnogir hwy gan Ganolfan Mileniwm Cymru mewn unrhyw fodd.

Gwallau


Gall gwybodaeth a gynhwysir ar y wefan hon gynnwys anghywirdebau technegol neu wallau teipograffyddol. Gellir newid neu ddiwygio gwybodaeth heb rybudd a dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r wybodaeth gan gynnwys ymholiadau parthed ei gyfoesedd a’i gywirdeb at y person neu’r personau a amodir yn yr Amodau Arbennig ar y tudalennau priodol sy’n berthnasol i’r nwyddau neu’r gwasanaethau y ceisid amdanynt.

Gwarant ac Atebolrwydd


Mae’r holl wybodaeth sydd ar gael o fewn y wefan hon wedi’i darparu fel y mae at ddibenion gwybodaeth yn unig a heb warant o unrhyw fath boed hynny’n ddiamwys neu wedi’i awgrymu ond heb ei gyfyngu i unrhyw warantau o ran peidio â thorri hawliau masnachol neu addasrwydd at bwrpas penodol.


Nid yw Canolfan Mileniwm Cymru yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb o gwbl am lygredd rhyngdoriad neu oedi unrhyw ddata neu unrhyw anghywirdebau neu wallau a allai ddigwydd ac mae unrhyw atebolrwydd am hynny wedi’i wahardd i gwmpas eithaf y Gyfraith.


Ni fydd Canolfan Mileniwm Cymru o dan unrhyw amgylchiadau yn atebol i’r Defnyddiwr am unrhyw ddifrod uniongyrchol anuniongyrchol canlyniadol arbennig neu unrhyw fath arall o ddifrod sut bynnag y digwydd hynny o ddefnyddio’r wefan hon neu unrhyw wefan sy’n gysylltiedig i’r wefan hon drwy gyswllt uwchdestun neu fel arall. Dyma fydd yr achos os achosir y fath ddifrod gan drosglwyddo feirysau, mwydon, ceffylau Trojan neu eitemau eraill o natur ddinistriol, data wedi’i lygru neu ddata anghydnaws o’r wefan hon (neu wefan gysylltiedig) i system gyfrifiadurol y Defnyddiwr neu ryngdoriad neu fynediad i ddata o unrhyw natur gan drydydd partïon. Mae “Data” yn cynnwys (heb gyfyngiad) data personol a gwybodaeth cerdyn credyd a cherdyn talu a drosglwyddir gan y Defnyddiwr yn electronig i’r Gorfforaeth neu fel arall. Bydd y fath ddifrod yn cynnwys (heb gyfyngiad) colli enillion, ymyriad i fusnes, colli rhaglen neu raglenni cyfan neu ran ohoni neu unrhyw ddata sut bynnag y’i cedwir boed wedi’i arbed ar system gyfrifiadurol neu fel arall.


Nid yw Canolfan Mileniwm Cymru yn derbyn unrhyw atebolrwydd o gwbl mewn cysylltiad â defnydd y Defnyddiwr o’r wefan hon boed hynny mewn contract camwedd, esgeulustra neu dorri Dyletswydd Statudol neu fel arall.
Ni fydd unrhyw beth yn y telerau hyn yn eithrio atebolrwydd Canolfan Mileniwm Cymru am farwolaeth neu anafiadau corfforol yn codi o esgeulustra Canolfan Mileniwm Cymru, ei gyflogai asiantau neu gontractwyr yn deillio o ddefnydd o’r wefan hon.


Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn cyhoeddi’r delweddau a’r wybodaeth ar y wefan hon yn ddidwyll ond nid yw’n derbyn atebolrwydd am eu cywirdeb neu’u gwedduster. Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn defnyddio pob ymdrech resymol i sicrhau y perchir holl eiddo deallusol a bod yr wybodaeth a’r delweddau yn gywir ac nad ydynt yn absennus nac yn fygythiol.

Hawlfraint


Mae’r wefan hon yn eiddo i Ganolfan Mileniwm Cymru ym mhob modd.


Mae’r holl hawliau eiddo deallusol gan gynnwys hawlfraint, hawliau cronfeydd data a hawliau cyhoeddiad cyntaf, patentau, nodau masnach cofrestredig, gallu, hawliau eiddo deallusol neu ddiwydiannol, gan gynnwys fformat, cyfarwyddiaeth celf, golwg a theimlad a chynnwys sy’n bodoli yn fyd eang yn aros gyda Chanolfan Mileniwm Cymru.


Ni ellir atgynhyrchu, cyhoeddi, dosbarthu, postio neu drosglwyddo unrhyw ddata neu gynnwys o’r wefan hon wedi’i ddiwygio neu’i gysylltu i wefan arall heb ganiatâd ysgrifenedig Canolfan Mileniwm Cymru. Mae unrhyw nod masnach logo arwydd neu arwyddlun Canolfan Mileniwm Cymru yn aros yn eiddo i Ganolfan Mileniwm Cymru bob amser ac ni roddir neu goblygir unrhyw drwydded neu hawl i’w defnyddio mewn unrhyw fodd.


Ni all Defnyddwyr addasu copïo, dosbarthu, trosglwyddo, arddangos, atgynhyrchu, cyhoeddi, trwyddedu neu greu gweithiau deilliadol neu werthu unrhyw wybodaeth sy’n dod o’r wefan hon. Gall Defnyddwyr lawrlwytho gwybodaeth neu ddelweddau at ddibenion eu gweld yn breifat anfasnachol yn unig oni cheir caniatad at ddibenion gwneud cynnig addas i’r nwyddau neu’r gwasanaethau sydd eu hangen.


Mae holl gynlluniau’r wefan, testun, meddalwedd graffeg codau ffynhonnell a hawliau cynllun a’r dewis o ddelweddau ac ati, ar y wefan neu sut y’u trefnir yn hawlfraint Canolfan Mileniwm Cymru. Rhoddir yr hawl i gopïo’n electronig ac argraffu copïau caled o rannau o’r wefan hon at ddibenion gwneud archeb gyda neu ddarparu gwybodaeth i Ganolfan Mileniwm Cymru yn unig. Gwaherddir unrhyw ddefnydd arall o ddeunydd ar y wefan hon (gan gynnwys atgynhyrchiad at ddibenion heblaw'r rhai a nodwyd uchod ac addasu, dosbarthu neu ail-gyhoeddi) yn gyfangwbl.


Mae’r hawlfraint a’r hawliau cyhoeddiad cyntaf gan gynnwys holl hawliau eiddo deallusol eraill mewn delweddau a arddangosir wedi’u breinio gan Canolfan Mileniwm Cymru neu’r perchennog hawlfraint cydnabyddedig.


Gwaherddir atgynhyrchu unrhyw ddelwedd yn gyfangwbl oni awdurdodir hynny’n ysgrifenedig gan Ganolfan Mileniwm Cymru.

Argaeledd y wefan


Cydnabyddir gan y Defnyddiwr nad yw’n dechnegol posibl i Ganolfan Mileniwm Cymru ddarparu gwasanaeth sy’n gwbl heb ddiffygion ac nid yw Canolfan Mileniwm Cymru yn rhoi gwarantau datganedig neu oblygedig o ran ansawdd na dibynadwyedd mynediad i’r wefan hon.


Ceidw Canolfan Mileniwm Cymru yr hawl i atal dros dro neu ddiddymu’r wefan hon neu wahardd mynediad iddi ar unwaith a heb rybudd am unrhyw reswm gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gynnal a chadw trwsio neu ddiwygio ar unrhyw adeg i’w ddisgresiwn absoliwt ei hun.

Gorfodi


Ni ystyrir methiant gan Ganolfan Mileniwm Cymru i orfodi unrhyw un o’r telerau neu’r amodau hyn neu o’r Amodau Gwerthu yn hepgoriad o’r hawl i orfodi’r fath delerau neu amodau.

Awdurdodaeth


Lleolir y wefan hon yng Nghaerdydd, Cymru a llywodraethir yr holl delerau ac amodau gan neu’u dehonglir yn unol â deddfau Cymru a Lloegr ac maent yn ddarostyngedig i awdurdodaeth Llysoedd Lloegr.

Cysylltu â ni


Yn achos unrhyw ymholiadau ynglyn â sut i ddefnyddio’r wefan hon, anfonwch e-bost .

Twyll


Os cewch wybod fod nwyddau neu wasanaethau wedi’u harchebu gan ddefnyddio’ch cerdyn talu gan rywun nas awdurdodwyd gennych, dylech:


(i) hysbysu’ch darparwr cerdyn talu, yr Heddlu a Chanolfan Mileniwm Cymru o’r pryniant anawdurdodedig cyn gynted ac y darganfyddwch hynny; a


(ii) cydweithredu gyda’ch darparwr cerdyn talu, yr Heddlu a Chanolfan Mileniwm Cymru mewn perthynas â’r defnydd anawdurdodedig.

Atebolrwydd a force majeure


Ni fyddwch chi na Chanolfan Mileniwm Cymru yn atebol i’r llall mewn perthynas â cholli difrodi neu oedi neu fethu â chyflenwi os bydd achos y fath golled yn deillio o unrhyw weithred gan lywodraeth neu awdurdod cymwys arall neu unrhyw gyfleustod cyhoeddus o wasanaeth post allanol neu gludwr neu Ddarparwr Gwasanaethau Rhyngrwyd llifogydd storm tymestl neu ddigwyddiad naturiol anghyffredin terfysg achos sifil neu o gynnwrf wladwriaeth dramor elyniaethus (boed i ddatganiad rhyfel ffurfiol fod wedi cael ei roi neu’i dderbyn ai peidio) tân ffrwydrad difrod maleisus gweithred gan Dduw neu ddigwyddiad force majeure arall na ellid ei osgoi neu’i liniaru trwy ddefnydd diwydrwydd dyladwy neu ragolwg.


Awdurdodaeth


Gwneir y cytundeb hwn yng Nghaerdydd Cymru a llywodraethir yr holl delerau ac amodau gan neu’u dehonglir yn unol â deddfau Cymru a Lloegr byddant yn ddarostyngedig i awdurdodaeth Llysoedd Lloegr.

Amrywiol


Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn darparu’r wefan hon a’i chynnwys fel y’i gwelir ac ni wna unrhyw sylwadau na gwarantau datganedig o unrhyw fath mewn perthynas â’r wefan neu’i chynnwys.


Mae prisiau ac argaeledd y nwyddau cynnyrch gwasanaethau a ddarperir trwy’r wefan yn ddarostyngedig i newid heb rybudd. Ceir manylion am bris ac argaeledd cyfredol yn yr Amodau Penodol priodol.


Nod Canolfan Mileniwm Cymru yw darparu nwyddau a gwasanaethau o ansawdd fasnachol sydd yn addas i’w pwrpas ac yn werth am arian. Mae’r telerau a’r amodau hyn yn dangos sut y bwriadwn wneud hyn ac nid ydynt yn effeithio ar eich hawliau statudol.


Byddwch yn amddiffyn hawlfraint Canolfan Mileniwm Cymru a’r holl hawliau eiddo deallusol eraill yn y nwyddau tra byddant yn eich gofal a’ch rheolaeth.


Os byddwch yn gwerthu neu drosglwyddo unrhyw nwyddau neu wasanaethau a brynwyd, byddwch yn hysbysu unrhyw berchennog dilynol o hawliau Canolfan Mileniwm Cymru yn y nwyddau neu’r gwasanaethau.


Ni fydd unrhyw amrywiad i delerau’r amodau hyn yn weithredol oni chytunwyd i hynny’n ysgrifenedig gan Brif Weithredwr Canolfan Mileniwm Cymru.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglyn â’r hysbysiadau hyn, anfonwch e-bost.