Gellir defnyddio Tystysgrifau Rhodd a thalebau credyd i dalu am unrhyw docynnau, cost aelodaeth neu nwyddau a brynir ar-lein neu drwy ein swyddfa docynnau.

Gellir defnyddio ein tystysgrifau rhodd a thalebau credyd* i brynu tocynnau, aelodaeth neu nwyddau ar y wefan, drwy ddefnyddio'r rhif unigryw sydd wedi ei argraffu arnyn nhw wrth dalu.

Mae ein Swyddfa Docynnau ar gau ar hyn o bryd, ond pan fyddwn yn ailagor byddwch hefyd yn gallu defnyddio eich tystysgrifau rhodd wyneb yn wyneb neu dros y ffôn drwy ddyfynnu'r rhif unigryw sydd wedi'i neilltuo i bob tystysgrif rhodd.

Dim ond am 18 mis o'r dyddiad prynu y mae tystysgrifau rhodd yn ddilys. Ar ôl hyn, bydd unrhyw dystysgrif rhodd sydd heb ei defnyddio yn annilys. Gellir gwirio faint o amser sy'n weddill ar dystysgrif rhodd ar-lein yn Fy Nghyfrif/Tystysgrifau Rhodd trwy deipio'r cod unigryw i mewn.

Telerau ac amodau eraill:

  • Ni ellir dal Canolfan Mileniwm Cymru yn atebol am dystysgrifau rhodd neu dalebau credyd sy'n mynd ar goll, sy'n cael eu dwyn, eu difrodi na'u difwyno.
  • Ni allwn amnewid tystysgrifau rhodd neu dalebau credyd sy'n mynd ar goll neu sy'n cael eu dwyn.
  • Ni ellir cyfnewid tystysgrifau rhodd neu dalebau credyd am arian parod.
  • Ni ellir hawlio ad-daliad am dystysgrifau rhodd neu dalebau credyd.
  • Ni roddir newid, ond gellir defnyddio unrhyw falans sy'n weddill yn y dyfodol.
  • Ar ôl i'r dystysgrif rhodd neu'r daleb credyd ddod i ben, bydd unrhyw falans sy'n weddill yn cael ei ddidynnu.
  • Nid yw tystysgrifau rhodd neu dalebau credyd yn gwarantu bod tocynnau ar gael.
  • Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn cadw'r hawl i ddiwygio'r telerau a'r amodau yma o dro i dro os yw'n ystyried yn rhesymol bod angen gwneud hynny (e.e. i newid cwmpas y gwasanaeth tystysgrif rhodd, i hysbysu bod y gwasanaeth wedi'i dynnu'n ôl neu os bydd amgylchiadau y tu hwnt i'w rheolaeth yn codi). Rhoddir rhybudd rhesymol o newidiadau o'r fath lle bo hynny'n bosib. 
  • Drwy brynu a/neu ddefnyddio tystysgrif rhodd neu daleb credyd, rydych chi'n derbyn y telerau a'r amodau yma ac yn cytuno iddynt.

*Caiff talebau credyd eu cynhyrchu o geisiadau llwyddiannus i ailwerthu tocynnau neu gredyd yn sgil canslo sioe. Gellir eu defnyddio yn yr un modd â thystysgrifau rhodd. Dim ond i brynu tocynnau ar gyfer perfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru a chynnyrch cysylltiedig y gellir defnyddio talebau credyd Opera Cenedlaethol Cymru. Maen nhw'n ddilys tan 31 Rhagfyr 2021. Gellir gweld talebau credyd a roddwyd fel rhan o ad-daliad yn Fy Nghyfrif / Tystysgrifau Rhodd.