Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Peter Swinburn, Cadeirydd

Peter Swinburn

Yn wreiddiol o Benywaun yng Nghymoedd De Cymru, astudiodd Peter Economeg ym Mhrifysgol Cymru ac aeth ymlaen i weithio yn y diwydiant cwrw, gan ymuno â Coors yn ystod cyfnod prynu busnes Bass UK yn 2002.

Yn ystod ei gyfnod fel Prif Swyddog Gweithredol, arweiniodd y cwmni drwy gyfnod o dwf a newid sylweddol, gan leihau costau gweithredu yn sylweddol, gwella effeithlonrwydd ac ail-fuddsoddi mewn twf wedi'i arwain gan frand.

Ar yr un pryd, sefydlodd Molson Coors - cwmni a grëwyd yn 2005 drwy uno busnesau Molson o Ganada a Coors o'r UDA - gan uno diwylliannau a chymhwyso cynaliadwyedd a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae rhai o gerrig milltir yn ystod cyfnod Peter yn cynnwys ffurfio MillerCoors JV yn yr UDA, caffaeliad StarBev yn Ewrop a datblygu brandiau byd-eang cryf ac addawol.

Mae llwyddiant Peter fel dyn busnes rhyngwladol yn ymwneud â chreu a datblygu pensaernïaeth brand, ymateb cwsmeriaid, perfformiad manwerthu, cyfryngau cymdeithasol, rhwydweithio a gwerthiannau. Mae dau o blant Peter a Janet hefyd yn gyfarwydd iawn â'r celfyddydau a'r cyfryngau.

Mae eu mab Rhys wedi'i hyfforddi'n actor yn yr Old Vic, a'u merch Jessie yn newyddiadurwraig ymchwiliol ar raglen X-Ray y BBC.

Cyn ymuno fel ymddiriedolwr Canolfan Mileniwm Cymru, roedd Peter yn aelod o Fwrdd 'Canolfan Denver ar gyfer y Celfyddydau Perfformio' - un o ganolfannau diwylliannol mwyaf yn yr Unol Daleithiau ac mae'n parhau fel ymddiriedolwr ar amryw o sefydliadau corfforaethol a phreifat yn yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig.


Dr Carol Bell, Dirprwy Gadeirydd 

Daw Carol Bell o Felindre ger Abertawe, ond mae hi bellach yn rhannu ei hamser rhwng Llundain a Chaerdydd.

Astudiodd y Gwyddorau Naturiol yng Nghaergrawnt cyn ymuno â'r diwydiant nwy ac olew ac mae wedi bod yn rhan o'r diwydiant ers hynny (naill ai yn y diwydiant ei hun neu fel cynghorwr mewn bancio buddsoddol). Fel siaradwraig Gymraeg, mae Carol yn ddarlledwraig gyson ar faterion ynni a busnes eraill.

Gadawodd Carol y sector bancio buddsoddol ar ddiwedd 1999 i gwblhau doethuriaeth mewn archeoleg masnach hynafol am bedair blynedd. Yn ystod y cyfnod yma, cadwodd mewn cysylltiad â'r diwydiant buddsoddi gan ddod yn aelod o amrywiaeth o fyrddau a phwyllgorau buddsoddi.

Wedi iddi gwblhau ei gradd Doethuriaeth a chyhoeddi llyfr, dilynodd yrfa luosog yn cyfuno gwasanaethu ar fyrddau cwmnïau ac elusennau mewn sffêr addysg a diwylliannol.

Yng Nghymru, mae hi'n aelod o fwrdd Banc Datblygu Cymru, yn Is-Lywydd Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac yn aelod o Gyngor Prifysgol Caerdydd.

Hi hefyd yw'r ddynes gyntaf ar fwrdd Cymdeithas Bêl-droed Cymru, ac mae hi'n Gymrodyr Er Anrhydedd ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant.


Geraint Anderson

Mae Geraint yn dod yn wreiddiol o Abercynon, de Cymru ac wedi ennill gradd mewn busnes o Goleg Polytechnig Cymru, cyn ymgymryd â gyrfa yn y sectorau diwylliannol a thechnoleg fyd-eang.

Fe ddaeth Geraint wedyn yn CEO i Pirelli UK ac yna’r CEO o Pirelli Telecommunications ar draws y byd, wedi’i leoli yn Milan, yr Eidal. Ar ôl hynny, fe arweiniodd gwerthiant busnes technoleg Pirelli i Cisco systems yn 2000. Fe ddaeth yn CEO TT Electronics plc yn 2008 tan 2014.

Mae Geraint wedi bod ac yn Gyfarwyddwr anweithredol i nifer o fyrddau yn y DU, Volex plc, Premier Farnell a Fenner plc sydd oll yn fusnesau dosbarthu a chynhyrchu byd eang. Ei angerdd yw gwella perfformiad busnesau ac adeiladu timoedd da.

Wrth ddychwelyd i’r DU fe wnaeth sefydlu ei gartref ym Mhenarth, gydag amser nawr i ddilyn Rygbi Cymru’n agosach, chwarae golff a chadw’n heini.


Nicky Goulder

Nicky yw Prif Weithredwr Sefydlol Create, prif elusen y DU sy'n grymuso bywydau drwy'r celfyddydau creadigol. Mae Create, sy'n deillio o'r weledigaeth a gafodd ym mis Rhagfyr 2002, yn cynllunio ac yn cyflwyno prosiectau creadigol sy'n dod â phlant ac oedolion mwyaf difreintiedig a mwyaf agored i niwed y DU ynghyd, ac yn eu huwchsgilio a'u grymuso.

Cyn sefydlu'r elusen ym mis Gorffennaf 2003, Nicky oedd Prif Weithredwr Cerddorfa Sant Ioan, a oedd yn ddiwedd ar yrfa ym maes rheoli cerddorfaol a barhaodd am 11 o flynyddoedd. Cyn hynny, roedd yn Swyddog Marchnata Gweithredol yn KPMG.

Bu Nicky yn Gynghorydd gwirfoddol i Childline am bum mlynedd cyn dod yn Samariad ym mis Ionawr 2002; roedd ar dîm arwain YouthXpress yng Nghadeirlan Southwark rhwng 2007 a 2017; hi yw Is-gadeirydd Sefydliad Nyrsio'r Frenhines; ac mae'n gynghorydd i'r Pro Youth Philharmonia.

Mae ganddi BSc (Anrh) Dosbarth Cyntaf mewn Marchnata (gyda'r celfyddydau) a Diploma'r Sefydliad Marchnata Siartredig. Yn ystod 2013, cwblhaodd Dystysgrif mewn Hanes Celf yng Ngholeg Birkbeck, Prifysgol Llundain, a dyfarnwyd Rhagoriaeth iddi.

Cafodd Nicky ei chydnabod fel Menyw Fwyaf Dynamig y Flwyddyn yn 2013; derbyniodd Wobr Canmoliaeth Uchel Seren Prif Swyddog Gweithredol Newydd y Charity Times yn 2014; roedd yn un o'r 30 o enillwyr gwobrau #SocialCEO yn 2015; a daeth yn ail ar gyfer gwobr "Dylanwadwr" y Cyfeiriadur Newid Cymdeithasol yn 2017.

Caiff ei hysgogi gan ei dyhead am gymdeithas deg, ofalgar a chynhwysol lle gall pob unigolyn gyflawni ei botensial.


Ian Hargreaves CBE

Mae Ian Hargreaves yn Athro Emeritws yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae e’n aelod anweithredol o fwrdd y BBC, ac yn ymddiriedolwr gyda National Theatre Wales a’r Alacrity Foundation. Fe oedd un o sefydlwyr Caerdydd Greadigol.

Mae Ian wedi treulio rhan helaeth o’i yrfa yn gweithio ym myd newyddiaduraeth, ac roedd ei swyddi’n cynnwys:
Golygydd yr Independent; Golygydd y New Statesman; Cyfarwyddwr Newyddion a Materion Cyfoes y BBC a Dirprwy Olygydd y Financial Times. Arweiniodd hefyd dimoedd cyfathrebu mewn sefydliadau o’r sector breifat (BAA plc) a’r sector gyhoeddus (Y Swyddfa Dramor a Chymanwlad).

Mae’n awdur nifer o lyfrau ac adroddiadau sydd yn ffocysu ar newyddion, cyfryngau digidol, a’r economi greadigol.

Yn ogystal, mae ef wedi cynghori Llywodraethau’r DU a Chymru a sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd ar y materion yma. Fe’i hanrhydeddwyd gyda CBE yn 2012 am ei wasanaeth i addysg bellach a’r economi greadigol.

Mae Ian yn byw yn Leckwith gyda’i deulu.


Mererid Hopwood

Wedi ei magu yng Nghaerdydd a'i gwreiddiau yn Sir Benfro, mae Mererid wedi ymgartrefu ers blynyddoedd yng Nghaerfyrddin. Ar ôl astudio Ieithoedd Modern yn Aberystwyth, enillodd ddoethuriaeth o Goleg y Brifysgol Llundain.

Yna, bu'n darlithio ym Mhrifysgol Abertawe cyn arwain tîm Cyngor y Celfyddydau yn swyddfa'r Canolbarth a'r Gorllewin. Dychwelodd i fyd addysg, ac erbyn hyn mae'n Athro yng Nghyfadran Addysg a Chymunedau, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Enillodd Gadair, Coron a Medal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol a bu'n Fardd Plant Cymru yn 2005. Yn 2011 enillodd Wobr Glyndwr am ei chyfraniad i lenyddiaeth yng Nghymru. Cafodd gyfle i gyflwyno rhaglenni teledu a radio a chyhoeddi llyfrau i blant ac oedolion.

Mae'n aelod brwd o fwrdd Cymdeithas y Cymod a Gorsedd y Beirdd, yn gymrawd Llenyddiaeth Cymru a Chymdeithas Ddysgedig Cymru ac yn llywydd anrhydeddus i Gymdeithas Waldo.


MICHELLE PEARCE-BURKE

Yn wreiddiol o Ynys Guernsey mae Michelle, ond fe ddaeth i fyw yng Nghaerdydd yn 2015 i gyd-sefydlu ei busnes, Wealthify, Gwasanaeth Buddsoddi ar-lein, lle y mae hi ar hyn o bryd yn Prif Swyddog Buddsoddi.

Cyn iddi symud i Gaerdydd, fe astudiodd Meddygaeth ym Mhrifysgol Caeredin cyn dewis dilyn gyrfa yng ngwasanaethau ariannol a chymhwyso fel Rheolwr Cyfoeth Siarter.


Joanna Rees

Mae Jo yn gyfreithiwr ac yn bartner yng nghwmni Blake Morgan yng Nghaerdydd sy’n arbenigo ym maes adeiladwaith a seilwaith.

Yn wreiddiol o Borthcawl, graddiodd o Brifysgol Bryste a gweithio yn y Ddinas cyn cael ei denu yn ôl i Gymru.

Mae bellach yn byw gyda’i theulu a’i dau Airedale mawr yn y Fro. Mae Jo hefyd yn aelod o Gyngor Busnes Caerdydd ac mae’n siarad Cymraeg.


Rita Singh

Rita Singh yw cyfarwyddwraig Size of Wales, elusen newid hinsawdd sy’n amddiffyn fforestydd trofannol yr un maint â Chymru drwy raglen o addysg, gweithredu a chodi ymwybyddiaeth ynglŷn â newid hinsawdd drwy ymgyrchoedd ysbrydoledig.

Mae Rita yn beiriannydd gymwys gyda’i gradd gyntaf o Brifysgol Caerdydd, a Meistr mewn Athroniaeth o Brifysgol Caergrawnt.

Mae ganddi ugain mlynedd o brofiad o weithio yn y sector breifat, gyhoeddus a’r drydydd sector yn ymdrin â materion cynaliadwyedd gan ddod â chyfoeth o brofiad i ddatblygu a gweithredu polisïau.

Mae hyn yn cynnwys gweithio i gorff diwydiannol fel Cyfarwyddwr Amgylchedd gan gynrychioli buddiannau cynhyrchwyr a darparwyr ynghylch materion amgylchedd a newid hinsawdd.

Roedd Rita’n gweithio gyda thîm cynaliadwyedd Awdurdod Llundain Fawr ar nifer o faterion, gan gynnwys rhaglen Arweinwyr Llundain, sefydlu Community Energy Wales; a helpu pasio Deddf arloesol Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r ddeddf yma’n diffinio pedwar colofn cynaladwyedd am y tro cyntaf erioed – economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol.

Mae Rita’n eistedd ar fwrdd Masnach Deg Cymru a Common Cause Foundation, yn gynddisgybles Rhaglen Fusnes a Chynaliadwyedd Tywysog Cymru mae hefyd yn gymrawd y British American Project.