Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Peter Swinburn, Cadeirydd

Peter Swinburn

Yn wreiddiol o Benywaun yng Nghymoedd De Cymru, astudiodd Peter Economeg ym Mhrifysgol Cymru ac aeth ymlaen i weithio yn y diwydiant cwrw, gan ymuno â Coors yn ystod cyfnod prynu busnes Bass UK yn 2002.

Yn ystod ei gyfnod fel Prif Swyddog Gweithredol, arweiniodd y cwmni drwy gyfnod o dwf a newid sylweddol, gan leihau costau gweithredu yn sylweddol, gwella effeithlonrwydd ac ail-fuddsoddi mewn twf wedi'i arwain gan frand.

Ar yr un pryd, sefydlodd Molson Coors - cwmni a grëwyd yn 2005 drwy uno busnesau Molson o Ganada a Coors o'r UDA - gan uno diwylliannau a chymhwyso cynaliadwyedd a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae rhai o gerrig milltir yn ystod cyfnod Peter yn cynnwys ffurfio MillerCoors JV yn yr UDA, caffaeliad StarBev yn Ewrop a datblygu brandiau byd-eang cryf ac addawol.

Mae llwyddiant Peter fel dyn busnes rhyngwladol yn ymwneud â chreu a datblygu pensaernïaeth brand, ymateb cwsmeriaid, perfformiad manwerthu, cyfryngau cymdeithasol, rhwydweithio a gwerthiannau. Mae dau o blant Peter a Janet hefyd yn gyfarwydd iawn â'r celfyddydau a'r cyfryngau.

Mae eu mab Rhys wedi'i hyfforddi'n actor yn yr Old Vic, a'u merch Jessie yn newyddiadurwraig ymchwiliol ar raglen X-Ray y BBC.

Cyn ymuno fel ymddiriedolwr Canolfan Mileniwm Cymru, roedd Peter yn aelod o Fwrdd 'Canolfan Denver ar gyfer y Celfyddydau Perfformio' - un o ganolfannau diwylliannol mwyaf yn yr Unol Daleithiau ac mae'n parhau fel ymddiriedolwr ar amryw o sefydliadau corfforaethol a phreifat yn yr Unol Daleithiau a'r Deyrnas Unedig.


Dr Carol Bell, Dirprwy Gadeirydd 

Daw Carol Bell o Felindre ger Abertawe, ond mae hi bellach yn rhannu ei hamser rhwng Llundain a Chaerdydd.

Astudiodd y Gwyddorau Naturiol yng Nghaergrawnt cyn ymuno â'r diwydiant nwy ac olew ac mae wedi bod yn rhan o'r diwydiant ers hynny (naill ai yn y diwydiant ei hun neu fel cynghorwr mewn bancio buddsoddol). Fel siaradwraig Gymraeg, mae Carol yn ddarlledwraig gyson ar faterion ynni a busnes eraill.

Gadawodd Carol y sector bancio buddsoddol ar ddiwedd 1999 i gwblhau doethuriaeth mewn archeoleg masnach hynafol am bedair blynedd. Yn ystod y cyfnod yma, cadwodd mewn cysylltiad â'r diwydiant buddsoddi gan ddod yn aelod o amrywiaeth o fyrddau a phwyllgorau buddsoddi.

Wedi iddi gwblhau ei gradd Doethuriaeth a chyhoeddi llyfr, dilynodd yrfa luosog yn cyfuno gwasanaethu ar fyrddau cwmnïau ac elusennau mewn sffêr addysg a diwylliannol.

Yng Nghymru, mae hi'n aelod o fwrdd Banc Datblygu Cymru, yn Is-Lywydd Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac yn aelod o Gyngor Prifysgol Caerdydd.

Hi hefyd yw'r ddynes gyntaf ar fwrdd Cymdeithas Bêl-droed Cymru, ac mae hi'n Gymrodyr Er Anrhydedd ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant.


Geraint Anderson

Mae Geraint yn dod yn wreiddiol o Abercynon, de Cymru ac wedi ennill gradd mewn busnes o Goleg Polytechnig Cymru, cyn ymgymryd â gyrfa yn y sectorau diwylliannol a thechnoleg fyd-eang.

Fe ddaeth Geraint wedyn yn CEO i Pirelli UK ac yna’r CEO o Pirelli Telecommunications ar draws y byd, wedi’i leoli yn Milan, yr Eidal. Ar ôl hynny, fe arweiniodd gwerthiant busnes technoleg Pirelli i Cisco systems yn 2000. Fe ddaeth yn CEO TT Electronics plc yn 2008 tan 2014.

Mae Geraint wedi bod ac yn Gyfarwyddwr anweithredol i nifer o fyrddau yn y DU, Volex plc, Premier Farnell a Fenner plc sydd oll yn fusnesau dosbarthu a chynhyrchu byd eang. Ei angerdd yw gwella perfformiad busnesau ac adeiladu timoedd da.

Wrth ddychwelyd i’r DU fe wnaeth sefydlu ei gartref ym Mhenarth, gydag amser nawr i ddilyn Rygbi Cymru’n agosach, chwarae golff a chadw’n heini.


Nicky Goulder

Nicky yw Prif Weithredwr Sefydlol Create, prif elusen y DU sy'n grymuso bywydau drwy'r celfyddydau creadigol. Mae Create, sy'n deillio o'r weledigaeth a gafodd ym mis Rhagfyr 2002, yn cynllunio ac yn cyflwyno prosiectau creadigol sy'n dod â phlant ac oedolion mwyaf difreintiedig a mwyaf agored i niwed y DU ynghyd, ac yn eu huwchsgilio a'u grymuso.

Cyn sefydlu'r elusen ym mis Gorffennaf 2003, Nicky oedd Prif Weithredwr Cerddorfa Sant Ioan, a oedd yn ddiwedd ar yrfa ym maes rheoli cerddorfaol a barhaodd am 11 o flynyddoedd. Cyn hynny, roedd yn Swyddog Marchnata Gweithredol yn KPMG.

Bu Nicky yn Gynghorydd gwirfoddol i Childline am bum mlynedd cyn dod yn Samariad ym mis Ionawr 2002; roedd ar dîm arwain YouthXpress yng Nghadeirlan Southwark rhwng 2007 a 2017; hi yw Is-gadeirydd Sefydliad Nyrsio'r Frenhines; ac mae'n gynghorydd i'r Pro Youth Philharmonia.

Mae ganddi BSc (Anrh) Dosbarth Cyntaf mewn Marchnata (gyda'r celfyddydau) a Diploma'r Sefydliad Marchnata Siartredig. Yn ystod 2013, cwblhaodd Dystysgrif mewn Hanes Celf yng Ngholeg Birkbeck, Prifysgol Llundain, a dyfarnwyd Rhagoriaeth iddi.

Cafodd Nicky ei chydnabod fel Menyw Fwyaf Dynamig y Flwyddyn yn 2013; derbyniodd Wobr Canmoliaeth Uchel Seren Prif Swyddog Gweithredol Newydd y Charity Times yn 2014; roedd yn un o'r 30 o enillwyr gwobrau #SocialCEO yn 2015; a daeth yn ail ar gyfer gwobr "Dylanwadwr" y Cyfeiriadur Newid Cymdeithasol yn 2017.

Caiff ei hysgogi gan ei dyhead am gymdeithas deg, ofalgar a chynhwysol lle gall pob unigolyn gyflawni ei botensial.


AMIT KACHAWAHA

Yn wreiddiol o New Delhi, India, mae Amit Kachawaha wedi byw yn Llundain ers 2005. Mae’n Uwch Is-lywydd, Bancio Preifat gyda DBS Bank Ltd yn Llundain. Mae ei gyfrifoldebau yn cynnwys rheoli cyfoeth, cynghori ar fuddsoddi, a darparu datrysiadau credyd ar gyfer cleientiaid/teuluoedd y banc sydd ag asedau net uchel. Mae’n Rheolwr Cyfoeth siartredig o Sefydliad CISI, Llundain, DU.

Mae Amit wedi bod yn gweithio yn y diwydiant bancio a chyllid ers 1999. Fe fu'n gweithio'n flaenorol i sefydliadau ariannol mawr gan gynnwys Emirates NBD, Royal Bank of Canada, Citibank, ICICI Bank, Standard Chartered Bank ac Indiabulls.

Mae ganddo radd Feistr Rheoli Busnes (gydag arbenigedd ym maes marchnata) o gyfadran Astudiaethau Rheoli, India, a gradd cemeg o Brifysgol Delhi.

Yn ei amser hamdden mae Amit yn mwynhau chwarae badminton, sboncen a chriced. Mae’n mwynhau rhwydweithio ac yn mynychu llawer o ddigwyddiadau a seminarau er mwyn ehangu ac adeiladu ar ei rwydwaith.


Joanna Rees

Mae Jo yn gyfreithiwr ac yn bartner yng nghwmni Blake Morgan yng Nghaerdydd sy’n arbenigo ym maes adeiladwaith a seilwaith.

Yn wreiddiol o Borthcawl, graddiodd o Brifysgol Bryste a gweithio yn y Ddinas cyn cael ei denu yn ôl i Gymru.

Mae bellach yn byw gyda’i theulu a’i dau Airedale mawr yn y Fro. Mae Jo hefyd yn aelod o Gyngor Busnes Caerdydd ac mae’n siarad Cymraeg.


Rita Singh

Rita Singh yw cyfarwyddwraig Size of Wales, elusen newid hinsawdd sy’n amddiffyn fforestydd trofannol yr un maint â Chymru drwy raglen o addysg, gweithredu a chodi ymwybyddiaeth ynglŷn â newid hinsawdd drwy ymgyrchoedd ysbrydoledig.

Mae Rita yn beiriannydd gymwys gyda’i gradd gyntaf o Brifysgol Caerdydd, a Meistr mewn Athroniaeth o Brifysgol Caergrawnt.

Mae ganddi ugain mlynedd o brofiad o weithio yn y sector breifat, gyhoeddus a’r drydydd sector yn ymdrin â materion cynaliadwyedd gan ddod â chyfoeth o brofiad i ddatblygu a gweithredu polisïau.

Mae hyn yn cynnwys gweithio i gorff diwydiannol fel Cyfarwyddwr Amgylchedd gan gynrychioli buddiannau cynhyrchwyr a darparwyr ynghylch materion amgylchedd a newid hinsawdd.

Roedd Rita’n gweithio gyda thîm cynaliadwyedd Awdurdod Llundain Fawr ar nifer o faterion, gan gynnwys rhaglen Arweinwyr Llundain, sefydlu Community Energy Wales; a helpu pasio Deddf arloesol Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r ddeddf yma’n diffinio pedwar colofn cynaladwyedd am y tro cyntaf erioed – economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol.

Mae Rita’n eistedd ar fwrdd Masnach Deg Cymru a Common Cause Foundation, yn gynddisgybles Rhaglen Fusnes a Chynaliadwyedd Tywysog Cymru mae hefyd yn gymrawd y British American Project.