Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Fel sefydliad, fe benderfynon ni, er mwyn aros yn berthnasol ac yn ddefnyddiol i bobl ifanc, bod angen i ni wneud lle iddyn nhw a sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed yma.

Arweiniodd hyn at greu ein cyngor ieuenctid, sef y Criw Ieuenctid, a fydd yn helpu i lywio sawl agwedd ar ein sefydliad a sicrhau ein bod ni’n lle cynhwysol i bobl ifanc.

Bydd y Criw Ieuenctid yn cwrdd yn rheolaidd i rannu pryderon am gyfleusterau, cyfranogiad, cydnawsedd, cynhwysiant, hygyrchedd ac amrywiaeth, a byddan nhw’n gweithio’n gyda’n staff a hwyluswyr y cyngor ieuenctid i gyflawni hyn.

Bydd carfan gyntaf 2021 yn gweithio’n agos gyda ni, Sita Thomas – un o’n Cymdeithion Creadigol, cyn-gadeirydd Cyngor Ieuenctid Caerdydd – Fahadi Mukulu a Rhiannon White o Theatr Commonwealth.

"Mae’n amser cyffrous i ni fod yn gweithio gyda grŵp mor ddawnus o bobl ifanc, a fydd yn ein helpu i wneud penderfyniadau allweddol am y gwaith rydyn ni’n ei wneud gyda phobl ifanc."

Jason Camilleri, Uwch Gynhyrchydd - Celfyddydau a Chreadigol

CYFLWYNO’R CRIW IEUENCTID

Penderfynodd y Criw Ieuenctid lansio eu hunain gyda ffilm fer yn cynnwys darn gair llafar grymus a ysgrifennwyd gan Tia Camilleri, gafodd ei berfformio ganddyn nhw gyda’i gilydd fel criw. Cyfarwyddwyd y ffilm gan Sita Thomas, Fahadi Mukulu a Safyan Iqbal, a chafodd ei ffilmio y tu mewn a’r tu allan i’r adeilad.

Dewch i gwrdd â naw aelod ein Criw Ieuenctid a fydd yn cynnig sgiliau newydd a phâr o lygaid ffres ar gyfer y gwaith rydyn ni’n ei wneud yma gyda phobl ifanc...

Cara Walker
Cara Walker

Helo, fy enw i yw Cara Walker ac rwy’n rhan o’r Criw Ieuenctid. Fel menyw ifanc du a hil gymysg yng Nghymru, rwy’n cael fy effeithio’n uniongyrchol gan anghyfiawnder bob dydd; ond mae hyn ond yn fy ysgogi i greu newid yn fy nghymuned ac ar raddfa ehangach yn y pendraw.

Mae’r CriwIeuenctidyn le perffaith i greu newid: gan ddechrau gyda phobl ifanc.

Drwy’r Criw rwy’n bwriadu adeiladau gofodau ar gyfer y bobl sy’n cael eu heffeithio’n negyddol fwyaf gan anghydraddoldeb, fel pobl ifanc, cwiar a phobl groenliw.

Bydd hyn, yn ogystal â’m cariad at athroniaeth a’m diddordeb mewn gwleidyddiaeth, yn gyrru llwyddiannau ein bwrdd tra’n creu newid positif yng Nghymru.

Eva Maynard
Eva Maynard

Eva ydw i, dw i'n 13 mlwydd oed ac wrth fy modd efo pobi, darllen a chwaraeon, yn ogystal â dysgu am a gwneud safiad am gyfiawnder cymdeithasol.

Ymunais â’r cyngor ieuenctid oherwydd credaf y dylai pobl ifanc gael eu cynrychioli fwy yn y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud ar eu rhan, yn enwedig y penderfyniadau sy’n ein heffeithio. Gobeithiaf gynnig fy llais, a chymryd rhan mewn mwy o brosiectau a chyfarfod pobl newydd.

Dw I hefyd yn meddwl y gall y cyngor ieuenctid gefnogi ein cymuned amrywiol o bob hil, rhywedd ac oedran drwy ddathlu ein gwahaniaethau ynghyd.

Fahadi Mukulu
Fahadi Mukulu

Fahadi ydw i, cyd-hwylusydd y Criw Ieuenctid – sef y llais swyddogol ar gyfer pobl ifanc yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Fel cyn-gadeirydd Cyngor Ieuenctid Caerdydd, rwy’n gwybod pa mor bwysig yw rhoi ffordd i bobl ifanc sydd wedi’u tangynrychioli fynegi eu safbwyntiau, gan eu cefnogi nhw i gyflawni newid go iawn.

Gyda’r grŵp yma, ein nod yw ailadeiladu’r Ganolfan yn sefydliad lle mae lleisiau ifanc wedi’u gwreiddio yn ei holl benderfyniadau.Rydyn ni am greu sefydliad sy’n ymatebol i anghenion a dymuniadau pobl ifanc yn y gymuned leol ac yn ehangach, drwy herio’r status quo a hyrwyddo newid ystyrlon

Lili Walford
Lili Watford

Shwmae, fy enw i yw Lili, dw i'n 15 mlwydd oed ac rwyf yn rhan o fwrdd ieuenctid Canolfan Mileniwm Cymru. Fy angerdd yw chwarae'r ffidil, canu a drama. 

Rwyf wrth fy modd yn treulio amser gyda fy ffrindiau lawr y traeth. Ymunais â'r bwrdd ieuenctid oherwydd credaf fod y defnydd o'r Gymraeg yn y celfyddydau yn brin, a dylid ei ddefnyddio mwy fel rhan o berfformiadau dwyieithog. Credaf hefyd y dylid hysbysu pobl ifanc fwy am yr iaith, a dyle mwy o berfformiadau cael eu hysgrifennu yn yr iaith Gymraeg.

Rwy’n falch fy mod wedi ymuno â bwrdd ieuenctid Canolfan Mileniwm Cymru gan fy mod eisoes wedi cwrdd â phobl newydd ac wedi magu hyder wrth rannu syniadau. 

Fy nod i yn bersonol yw i hysbysu oedolion a phobl ifanc am yr celfyddydau drwy gyfrwng y Gymraeg a cheisio dysgu cwsmeriaid Canolfan Mileniwm Cymru am bwysigrwydd yr iaith yn y celfyddydau.

Megan Jenkins
Megan Jenkins

Meg ydw i, dw i'n 19 mlwydd oed ac yn mwynhau darllen a chelf. Dw i'n bwriadu astudio darlunio yn y brifysgol.

Ymunais â’r Cyngor Ieuenctid er mwyn cael cyfrannu at benderfyniadau a fydd yn effeithio ar bobl ifanc sy’n ymweld â’r ganolfan. Dw i'n gyffrous am glywed barn pobl eraill a chydweithio i geisio creu newid.

Molly Garland
Molly Garland

Molly ydw i, dw i'n 19 mlwydd oed ac yn angerddol am ffilmio, golygu fideo a cherddoriaeth. Ymunais â’r bwrdd ieuenctid oherwydd credaf fod hawl gan bobl ifanc i lais, ac mae angen rhoi gwrandawid arnyn nhw. 

Mewn cymdeithas sy’n tyfu’n gyson, teimlaf fod hi’n bwysig dweud eich dweud ynglŷn ag anghyfiawnderau cymdeithasol pwysig a gwneud yr hyn allwn ni i helpu eraill. 

Gobeithiaf, drwy’r cyngor ieuenctid, gobeithiaf gynnig fy nealltwriaeth o beth yw bod yn berson ifanc yng nghymdeithas y byd sydd ohoni, ac archwilio a chreu cymuned well a fwy amrywiol i fwynhau Caerdydd a’r ganolfan.

Ryan Stead
Ryan Stead

Helo, fy enw i yw Ryan Stead – actor a gweithiwr llawrydd creadigol 25 oed o Gwm Rhondda ydw i.

Rwy’n angerddol dros sicrhau bod gwaith, creadigrwydd a lleisiau dosbarth gweithiol ac artistiaid o leoliadau wedi’u tangynrychioli yng Nghymru yn cael eu clywed.

Ymunais i â’r Criw Ieuenctid i gynnig llais ac i edrych ar ddarganfod ffyrdd newydd o weithio o safbwynt artist ar ddechrau ei yrfa.

Rwy’n gobeithio cefnogi syniadau mewn trafodaethau, datblygiadau, a chreu gofodau, cyfleusterau a rhaglenni newydd, er mwyn sicrhau bod Canolfan Mileniwm Cymru yn hygyrch i bawb.

Safyan Iqbal
Safyan Iqbal

Haia, Saf ydw i, rwy’n 24 oed ac wrth fy modd yn gwrando ar gerddoriaeth a phodlediadau, creu ffilmiau a golygu, a dw i hefyd yn actor.

Ymunais i â’r Criw Ieuenctid gan fy mod i’n credu bod diffyg cynrychiolaeth o bobl ifanc – rydyn ni’n fedrus ac yn gallu cyflawni newid.

Ym mhob cymuned, boed hi’n un amrywiol neu’n gymuned Asiaidd, mae cynrychiolaeth pobl ifanc yn hanfodol. Rydyn ni’n gryfach gyda’n gilydd a bydd ein cyd-ewyllys yn gwneud i newid ddigwydd.

Mae gan bobl ifanc neges gref i’w rhannu, ac mae hyn yn rhoi cyfle i ni ddangos y gallwn ni wneud hynny. Rydyn ni yma i ddangos nad oes cyfyngiadau, ac rydyn ni’n barod i dorri drwy’r rhwystrau.

Santino Sayers-Gillan
Santino Sayers-Gillan

Santino ydw i, dw i'n 20 mlwydd oed ac yn astudio cyfryngau creadigol ar hyn o bryd, gyda’r gobaith o weithio yn y sector ffilm a theledu.

Dw I'n angerddol am greu darnau o waith celf digidol rhyfeddol fy hunan, creu ffilmiau byrion od ac unrhyw beth sy'n ymwneud â moduro.

Ymunais â’r Cyngor Ieuenctid oherwydd dw i'n meddwl y gallai Canolfan Mileniwm Cymru fod yn ofod cymunedol arbennig i bobl ifanc ledled Cymru a baswn i wrth fy modd yn helpu’r ganolfan gyflawni ei llawn botensial   

Rydw i'n cwiar ac yn niwroamrywiol, a gobeithiaf sicrhau gwrandawiad i leisiau LGBTQ+ a niwroamrywiol pobl i ifanc, tra’n sicrhau bo'r ganolfan mor hygyrch a chroesawgar â phosib i bawb.

Sita Thomas
Sita Thomas

Helo, Sita ydw i, fi yw cyd-hwylusydd y Criw Ieuenctid ac rwy’n Gydymaith Creadigol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Rwy’n angerddol dros gefnogi pobl ifanc i wneud y newid maen nhw’n barod ac yn awyddus i’w wneud, ac i gefnogi pobl ifanc i fod yn greadigol a mwynhau’r celfyddydau yng Nghymru.

Bydden i wedi bod wrth fy modd yn cael cyfle i fod yn rhan o Griw Ieuenctid fel hyn pan oeddwn i’n ifanc yn tyfu i fyny yn Sir Benfro.

Dw i’n methu aros i gael gweithio gyda’n grŵp i ysbrydoli’r sefydliad cyfan, ac i yrru newid cymdeithasol a diwylliannol, drwy rym y bobl ifanc yma, eu lleisiau, eu safbwyntiau, a’u mynegiant creadigol.

Tia Camilleri
Tia Camilleri

Helo, Tia ydw i, myfyriwr 17 oed sydd â diddordeb mewn gwleidyddiaeth a materion cyfoes. Dw i’n gobeithio mynd i mewn i’r diwydiant cyfryngau lle galla i fod yn llais ar gyfer pobl ifanc duon/hil gymysg dosbarth gweithiol.

Heblaw am fy niddordebau gwleidyddol, dw i’n mwynhau gwnïo ac ysgrifennu creadigol – yn benodol barddoniaeth a’r gair llafar. Dw i’n angerddol dros newid er gwell, a dyna’n union pam ymunais i â’r Criw Ieuenctid.

Dw i’n credu bod llais pobl ifanc yn cael ei ddiystyru’n rhy aml, pan mewn gwirionedd mae’n hanfodol ac angen ei glywed. Mae’r bwrdd ieuenctid yn llwyfan i sicrhau hynny.

Dw i’n gobeithio gwneud rhagor o bobl yn ymwybodol o’r Ganolfan a’i phrosiectau anhygoel, a’i gwneud yn fwy hygyrch i bawb.