Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Fel canolfan fawr sy’n denu 1.5 miliwn o ymwelwyr blynyddol ac sy'n gweithredu fel campws diwylliannol a chartref i sawl sefydliad arall, rydyn ni’n cydnabod bod ein gweithrediadau a'n gweithgareddau yn cael effaith ar yr amgylchedd.

Rydyn ni’n cydnabod yr argyfwng hinsawdd a'r angen i bob un ohonon ni weithredu. Rydyn ni’n cymryd ein cyfrifoldeb o ddifri ac yn gweithio i sicrhau ein bod yn gweithredu mewn ffordd gynaliadwy, gan leihau gwastraff a chadw at arferion gorau.

Gosod modiwlau solar ar ein to ar ochr dde'r adeilad
Gosod modiwlau solar ar ein to ar ochr dde'r adeilad
Gosod modiwlau solar ar ein to ar ochr dde'r adeilad
Gosod modiwlau solar ar ein to ar ochr dde'r adeilad

Dyma rai o'r pethau rydyn ni'n eu gwneud:

 • Rydyn ni wedi gosod paneli solar ar do ein hadeilad i leihau maint ein hôl troed carbon a dechrau cynaeafu dŵr glaw.

 • Rydyn ni’n falch o gael cefnogi Rhwydwaith Gwres Ardal Caerdydd Werddach ac mae ganddon ni uchelgais i gysylltu â’r rhwydwaith yn 2022.

 • Rydyn ni’n caffael ein trydan a'n nwy am bris gwell na gwerth y farchnad ac yn monitro ein defnydd yn ofalus drwy gydol y flwyddyn.
 • Rhaid i unrhyw offer newydd rydyn ni’n ei brynu fod â sgôr ynni well na'r offer blaenorol, sy'n golygu ein bod yn gwella ein defnydd o ynni yn barhaus.
 • Rydyn ni’n lleihau gwastraff drwy ddefnyddio cynwysyddion bioddiraddiadwy a drwy ailgylchu gwastraff bwyd cegin.
 • Rydyn ni’n agos at fod yn 100% ddi-blastig yn ein bariau a chaffis.
 • Gweinir ein holl ddiodydd bar mewn cwpanau plastig ailddefnyddadwy, a ellir hefyd eu hailgylchu'n llawn.
 • Rydyn ni wedi dechrau gweini diodydd mewn caniau lle mae'n bosib, oherwydd defnyddir llai o ynni i'w hailgylchu na gwydr.
 • Rydyn ni’n mynd ati’n barhaus i osod goleuadau newydd ynni effeithlon, fel LED, yn lle goleuadau hŷn.
 • Rydyn ni’n gosod rheolyddion gweithredol i gynnau a diffodd goleuadau er mwyn arbed ynni.
 • Yn ddiweddar, fe gawson ni System Rheoli’r Adeilad newydd, sy’n caniatáu i ni gael rheolaeth ragweithiol ar ynni.
 • Rydyn ni’n cynnig e-docynnau (tocynnau digidol) ar gyfer pob sioe a digwyddiad. Ers lansio e-docynnau, mae 45% o'n cynulleidfaoedd yn eu dewis yn lle tocynnau papur. Yn ystod pandemig y Coronafeirws, anfonwyd yr holl docynnau yn electronig. Mae'r fenter hon yn sicrhau ein bod yn lleihau'r defnydd o bapur a phostio.
 • Rydyn ni’n sicrhau bod yr arferion a’r prosesau sy’n cael eu defnyddio wrth greu ein gweithgarwch celfyddydol a chreadigol yn amgylcheddol gynaliadwy, gan gynnwys sicrhau bod yr ôl troed carbon lleiaf posib ganddynt. Byddwn yn cynnal archwiliad o'r ôl troed carbon sy’n cael ei greu gan ein Gweithgarwch celfyddydol a chreadigol drwy gydol 2021-22.

Polisi Amgylcheddol

Rydyn ni’n credu bod cysylltiad agos rhwng diogelwch a lles ein gweithwyr a'r cyhoedd, a stiwardiaeth amgylcheddol. O'r herwydd, mae ein polisi amgylcheddol yn cynnwys cyfeiriadau at ddiogelwch a iechyd yn ogystal â'r amgylchedd.

Mae ein polisi yn seiliedig ar egwyddorion gwella parhaus, cydymffurfio â'r holl ddeddfau a rheoliadau perthnasol, ac atal llygredd.

Darllenwch ein Polisi Amgylcheddol i ddysgu mwy am ein hymrwymiad i ddiogelwch, iechyd a stiwardiaeth amgylcheddol.

Rydyn ni’n chwilio o hyd am ffyrdd o wella ac yn gobeithio y bydd ganddon ni fwy i'w rannu gyda chi yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd nesaf.