Ein nod yw sicrhau bod y celfyddydau yn agored i bob person ifanc yng Nghymru er mwyn iddyn nhw ehangu eu gorwelion.

Rydyn ni’n gwneud hyn drwy greu profiadau dysgu digidol, gweithdai sgiliau ymarferol a chyrsiau, gan bartneru â gwyliau cenedlaethol dan lyw pobl ifanc a chynnig cyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan mewn cynyrchiadau theatr byd enwog.

Ers agor yn 2004, rydyn ni wedi profi effaith drawsnewidiol y celfyddydau, yn enwedig ar bobl ifanc.

Credwn fod pob plentyn yn haeddu’r cyfle i brofi’r celfyddydau, y pleser a ddaw yn ei sgil a’r ffordd y maen nhw’n cyfoethogi bywydau.

Gall y celfyddydau feithrin creadigrwydd a chydweithrediad gan annog cyfathrebu a’r gallu i feddwl yn feirniadol; sgiliau hanfodol i fwynhau bywyd.

Mae hefyd angen y sgiliau yma ym mhob swydd, ym mhob sefydliad. Yn ystod ein 15 mlynedd, mae mwy na 70,000 o bobl wedi cymryd rhan yn ein rhaglen dysgu ac ymgysylltu.

Ein Gweledigaeth

Mae pocedi o dlodi plant yng Nghymru, gyda lefelau isel o lwyddiant addysgol, bylchau mewn sgiliau perthnasol eraill ac iechyd meddwl gwael.

Felly, rydyn ni’n canolbwyntio ein gwaith ar gymunedau sy’n wynebu heriau o gael mynediad i’r celfyddydau, gan sicrhau bod pŵer trawsnewidiol celf, diwylliant a chreadigrwydd ar gael i’r bobl fwyaf bregus yng Nghymru.

Mae pob un o’n rhaglenni dysgu â gwreiddiau mewn gweithredu’n ymarferol; rydyn ni’n datblygu gwybodaeth, sgiliau, agweddau a gallu drwy ddysgu ymarferol.

Mae ein gweithgareddau yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc fynegi llais a datblygu eu hunangred. Rydyn ni’n bartneriaid â sefydliadau cenedlaethol sy’n arbenigwyr yn eu meysydd er mwyn cyd-greu rhaglenni dysgu cryfion a chyfleoedd perthnasol i fynychwyr.

Ein Rhaglen 

Mae gennym ni dri maes craidd o ddysgu drwy greadigrwydd:

Caru’r theatr?

Byddwch yn ffrind i ni am lwyth o fuddion arbennig