Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Rydyn ni creu profiadau ysbrydoledig sy’n cyfoethogi bywydau pobl ifanc yng Nghymru, ac yn rhoi’r cyfle iddynt adrodd eu storïau a bod yn greadigol.

Rydyn ni’n annog y genhedlaeth nesaf i ddefnyddio’i llais a datblygu sgiliau creadigol sy’n hollbwysig ar gyfer gwarchod ei lles personol, cymdeithasol ac economaidd yn y dyfodol.

Yr hyn a wnawn...

Annog chwilfrydedd

Rydyn ni’n rhoi cyfleoedd i bobl ifanc ddatblygu hyder creadigol a’u potensial, drwy eu galluogi i adrodd eu storïau mewn ffyrdd sy’n apelio iddyn nhw.

Ennyn hyder

Rydyn ni’n datblygu sgiliau bywyd drwy brofiadau creadigol sy’n ffocysu ar gyfathrebu, wytnwch a’r mwynhad sydd i’w gael o ddysgu.  

A young woman playing a keyboard while singing

Codi dyheadau

Gwyddwn fod gan ddiwylliant y pŵer i ysbrydoli, tanio uchelgais a datblygu hunangred. Mae ein gwaith yn cefnogi unigolion i ddatblygu meddylfryd positif.

Meithrin y dyfodol

Young woman speaking into a microphone

Rydyn ni’n rhoi cymorth i'r genhedlaeth nesaf o leisiau i greu, a hynny drwy sicrhau eu bod nhw ar flaen y llwyfan ac yn cyfrannu at Gymru sy’n adlewyrchu eu dyheadau. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy...

Greu gofod

Group of young people sat down in a radio studio

Galluogi pobl ifanc i weithio’n greadigol mewn gofodau corfforol a digidol y maen nhw’n eu perchnogi a gweithredu.

Dysgu drwy wneud

Rydyn ni’n sicrhau ein bod ni’n creu cynnwys a phrofiadau gyda phobl ifanc sy’n datblygu sgiliau creadigol ar y cyd â sgiliau bywyd.

Creu cysylltiadau

A group of three young girls dancing

Cydweithio ag ystod eang o bartneriaid, gan gysylltu profiadau dysgu i fywyd go iawn, a chefnogi pobl ifanc i wneud newidiadau cadarnhaol.

Rydyn ni eisoes wedi

  • Ymrwymo i flaenoriaethu rhoi cyfleoedd i’r bobl ifanc hynny sydd wedi’u heffeithio fwyaf gan galedi.
  • Rhoi cyd-gynhyrchu wrth galon ein rhaglen, gan roi’r cyfle i bobl ifanc leisio’u barn am y gwaith rydyn ni’n ei greu gyda’n gilydd.
  • Ymrwymo i ddatblygu gofodau ar ein safle sydd wedi’u dylunio, eu datblygu, eu perchnogi a’u rhedeg gan bobl ifanc.
  • Creu a datblygu Radio Platfform sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu sgiliau newydd ac yn rhoi platfform iddyn nhw ddefnyddio’u lleisiau.
  • Ymrwymo i ddatblygiad Radio Platfform yn y Porth, mewn partneriaeth â Sparc a Valleys Kids.
  • Cysylltu â Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol drwy eu Hacademi Arweinyddiaeth, a rhoi cyfleoedd i bobl ifanc ymwneud â’r fenter o adeiladu cenedl.
  • Datblygu partneriaethau gyda Valleys Kids, Sparc, Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru er mwyn rhannu gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau.