Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae Tu Ôl i'r Platfform yn canolbwyntio ar ddatblygu a meithrin gwaith a sgiliau'r diwydiant creadigol, drwy ryngweithio â gweithwyr proffesiynol a thrwy brofiad ymarferol yn y diwydiannau creadigol.

Datblygu Sgiliau

Mae'r rhaglen yma a gynhelir ddwywaith y flwyddyn i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymarferol ar gyfer swyddi allweddol y tu ôl i'r llwyfan yn y diwydiannau creadigol.

Nod Datblygu Sgiliau yw rhoi cyfle i bobl ifanc ddod yn rhan o agweddau y tu ôl i'r llwyfan o gynhyrchiad neu gig yn y Ganolfan neu'r tu hwnt.

Teithiau Dysgu Digidol

Gan ddefnyddio Ap Google Expeditions, rydyn ni wedi bod yn datblygu teithiau dysgu rhithwir – profiadau dysgu rhyngweithiol a gaiff eu cyfarwyddo gan y dysgwr.

Caiff y rhain eu hatodi â chynlluniau gwersi trylwyr i athrawon er mwyn eu cynorthwyo â dysgu digidol ac i'w galluogi i archwilio'r rolau a'r prosesau sy'n rhan o greu sioe, yn ôl yn y dosbarth.

Hanesion Tiger Bay

Mae ein prosiect digidol ar gyfer adrodd straeon yn cynnwys ap cerdded dwyieithog rhyngweithiol, sydd wedi'i gysylltu â chyfres o blaciau glas sydd wedi'u gwasgaru o gwmpas Tiger Bay, gan ddefnyddio technoleg ddiweddaraf iBeacon.

Nod y prosiect yw diogelu'r chwedlau a ffordd o fyw'r hen Tiger Bay a Thre-biwt, drwy gasglu a chofnodi straeon a hanesion gan bobl leol.

Mae'r rhain ar gael ar wefan Hanesion Tiger Bay, ar fap rhyngweithiol ac ar fwrdd cyffwrdd yn y Ganolfan.

Prosiectau:

Breakin’ the Bay

Cynhelir ein gŵyl ddwyflynyddol yn y Bae ers 2000, ac mae'n arddangos goreuon y byd hip-hop a chelfyddydau dinesig lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae'r digwyddiad yma, a gynhelir dros benwythnos, yn cyflwyno brwydrau dawnsio stryd o ansawdd uchel, ochr yn ochr ag arddangosiadau, graffiti byw, DJs, perfformiadau MC, seiffro, bît-bocsio a sglefrio.

Mae hefyd ystod o weithdai a sesiynau yn ymwneud â dawns, cynhyrchu, ailgymysgu, sglefrfyrddio ac arddangosiad sglefrfyrddio hanner pibell proffesiynol.

Yn ystod Gŵyl y Llais 2018, roedd Breakin' the Bay yn rhan ganolog o'r digwyddiad gan arddangos talent anhygoel fel: Four Owls, Free Wize Men a DJ Jaffa, Levi, Asha Jane a Wonky Tree.

GŵylGrai

Gŵyl gelfyddydau ieuenctid i Gymru yw GŵylGrai, sy'n hwyliog, arloesol ac yn ddigon i'ch rhyfeddu. Caiff ei chynllunio a'i rhaglennu gan bobl ifanc i bobl ifanc.

Mae GŵylGrai yn arddangos y gorau o gelfyddydau ieuenctid heddiw, ac yn ei thrydedd flwyddyn ym mis Ebrill 2019 bydd hi'n cael ei chynnal yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru, Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru, Casnewydd Fyw, Venue Cymru ac A2 Clymu yn bartneriaid i'r ŵyl.

Prosiect Ysgolion Hyrwyddo Cwmni Brenhinol Shakespeare

Yn 2018, byddwn ni'n gweithio gyda Chwmni Brenhinol Shakespeare fel partner rhanbarthol yn eu rhaglen ar draws gwledydd Prydain.

Drwy gydweithio gyda thair ysgol yn Nhrelái/Caerau, byddwn ni'n cefnogi mwy o blant o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf i gymryd rhan yn y prosiect ac i elwa ar arbenigedd Cwmni Brenhinol Shakespeare.

Bydd disgyblion a staff dysgu yn Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd, Ysgol Gynradd Herbert Thompson ac Ysgol Gynradd Millbank yn dysgu ac yn rhannu'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i greu eu fersiynau eu hunain o Matilda.

Partneriaethau:

Mae partneriaethau wrth galon popeth rydyn ni'n ei wneud i gyflawni ein cenhadaeth ddysgu ac ymgysylltu, er mwyn gwella bywydau pobl ifanc drwy roi mynediad iddynt at y celfyddydau.

Yn 2018, fe lansion ni ein partneriaeth strategol fawr gyntaf yn y Cymoedd, ac rydyn ni'n parhau i weithio gydag ystod o bartneriaid allweddol ar draws ein rhaglenni platfform craidd sy'n cynnwys y celfyddydau, addysg, y trydydd sector, iechyd, gofal cymdeithasol a'r diwydiannau creadigol.

Cryfach gyda'n Gilydd gyda Phlant y Cymoedd

Rydyn ni wedi bod yn gweithio ar y cyd â Phlant y Cymoedd yng Nghwm Rhondda i ddatblygu partneriaeth greadigol a strategol dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae Sparc yn gweithio'n agos gyda'r tîm Dysgu Creadigol fel rhan o'r bartneriaeth yma, er lles pobl ifanc yr ardal.

Y Rhwydwaith Maethu

Fel rhan o'n rhaglen Platfform Perfformio, rydyn ni'n gweithio'n agos gyda'r Rhwydwaith Maethu ar gyfres o weithdai celfyddydau perfformio, sydd â'r nod o ddatblygu hyder, gwytnwch a lles y bobl ifanc sy'n cymryd rhan.

Drwy archwilio amryw o genres ym maes y celfyddydau perfformio mewn amgylchedd diogel a chyfforddus, ein nod yw i'r bobl ifanc sy'n cymryd rhan ddatblygu sgiliau bywyd grymus. Mae gweithgareddau'n cynnwys cynnal digwyddiad rhannu ar gyfer eu teuluoedd maethu.

Academi Cyfryngau Caerdydd

Ar ôl cydweithio ar amryw brosiectau dros y rhai blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wrth ein boddau o fod yn gweithio gyda MAC, sefydliad gwirfoddol i bobl ifanc sydd wedi ennill gwobrau, ar brosiect theatr agored o'r enw Yn y Bae, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd prosiect ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 26 oed yn canolbwyntio ar gael gwared â'r rhwystrau rhag byw bywyd drwy'r celfyddydau.

Gwneir hyn drwy roi cyfle i bobl ifanc gymryd rhan mewn gweithdai wythnosol a mentora parhaus, er mwyn datblygu sgiliau celfyddydol a chefn llwyfan ac i weithio tuag at berfformiad cydweithredol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ac at gyflogadwyedd posib yn y dyfodol ym maes y celfyddydau.