Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Rydyn ni’n Gynhyrchydd Creadigol. Yn ogystal â chyflwyno a churadu’r gwaith teithiol gorau, rydyn ni’n creu ein cynyrchiadau, gwyliau a digwyddiadau ein hunain, gyda’r nôd o adlonni, ysgogi ac ysbrydoli cynulleidfaoedd adref a thramor.

Rydyn ni’n blaenoriaethu gwaith sy’n...

Dathlu’r llais fel offeryn

Creu theatr gyda cherddoriaeth yw ein ffocws; theatr gerdd, dramâu gyda chaneuon, theatr gig neu stori lle mae’r sgôr yn hollbwysig i’r cynhyrchiad.

Rhoi llwyfan i ystod eang o leisiau

Fatoumata Diawara

Rydyn ni’n cynhyrchu gwaith cyfoes ac arloesol sy’n adlonni ac yn herio ein cynulleidfaoedd, gan rannu storïau newydd a rhoi llwyfan i leisiau newydd, gan gynnwys y rheiny sy’n cael eu tangynrychioli. Rydyn ni’n dathlu Cymru heddiw yn ei holl amrywiaeth.

Hybu Cymru

Mae ein gwaith yn hyrwyddo doniau Cymreig ac yn rhannu storïau sydd wedi’u gwreiddio yng Nghymru, er mwyn cyffwrdd â chynulleidfaoedd adref a thramor.

Hudolus

RED

Credwn mewn gwaith sydd â’r pŵer i ehangu gorwelion, creu emosiwn a thanio’r dychymyg. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy...

Gyrhaeddiad

Mae ein gwaith yn cysylltu Cymru â’r byd. Rydyn ni’n datblygu partneriaethau sy’n gwella’n gwaith gan gynyddu hirhoedledd ein cynyrchiadau drwy deithio, a chynyddu ein proffil.

Talent

Mae ein gwaith yn rhoi cyfleoedd i ymarferwyr creadigol ac artistiaid Cymreig, gan annog eu datblygiad hwy.

Cyfle

Rydyn ni’n darparu hyfforddiant ymarferol yn gysylltiedig â’n cynyrchiadau, sy’n datblygu sgiliau a llwybrau gyrfa clir i bobl ifanc yng Nghymru.

Arbrofi a Thyfu

Carys Eleri

Rydyn ni’n creu amgylchfyd ymchwilio a datblygu sy’n sicrhau’r  amser, gofod a chefnogaeth i alluogi methiant ac arbrofi, ac yn rhoi cyfle i syniadau da i ddatblygu’n llwyddiannus.

HYD YN HYN RYDYM WEDI LLWYDDO I GYNHYRCHU/CYD-GYNHYRCHU...

Roald Dahl’s City of the Unexpected - y digwyddiad celfyddydol mwyaf erioed i ddigwydd yng Nghaerdydd - daeth 250,000 o bobl i strydoedd y ddinas i ddathlu canrif ers geni Roald Dahl. Cyd-gynhyrchiad â National Theatre Wales.

Man to Man - ail-ddehongliad o sioe un-fenyw Manfred Karge, a dderbyniodd bum seren ac a berfformiwyd yn yng ngŵyl fawreddog Next Wave, Academi Gerddoriaeth Brooklyn yn Efrog Newydd.

The Last Mermaid - dehongliad cerddorol o’r stori dylwyth teg clasurol, a ysgrifennwyd gan Charlotte Church ar gyfer ein Gŵyl y Llais cyntaf yn 2016.

Land of Our Fathers - comedi tywyll am lowyr sydd wedi’u dal mewn pwll glo, a deithiodd ledled y DU.

La Voix Humaine - cyd-gynhyrchiad ag Opera Cenedlaethol Cymru a dderbyniodd ganmoliaeth uchel ac adolygiadau pum-seren yn y wasg, ac a deithiodd i ŵyl fawreddog Aldeburgh.

Only the Brave - ein sioe gerdd gyntaf ar raddfa fawr. Cyd-gynhyrchiad â  Soho Theatre a adroddodd stori’r glaniadau D-Day, gyda cherddoriaeth gan y Cymro Matthew Brind. Llwyddiant ysgubol gydag adolygwyr a chynulleidfaoedd fel ei gilydd.

Tiger Bay y Sioe Gerdd - sioe gerdd arall ar raddfa fawr, y tro yma wedi’i gynhyrchu ar y cyd â Cape Town Opera, am ddociau amlddiwylliannol Caerdydd ac Ardalydd Bute. Fe’i perfformiwyd i gynulleidfa o 26,000 dros gyfnod o bythefnos yn y Theatr Donald Gordon.

Lovecraft (Not theSex Shop in Cardiff) - sioe un-fenyw cabaret a cyd-gynhyrchwyd, ysgrifennwyd a berfformiwyd gan Carys Eleri. Derbyniodd adolygiadau ardderchog, enillodd wobr Cabaret Gorau yng Ngŵyl Ymylol Adelaide a theithiodd ledled Cymru - gyda pherfformiadau yn Gymraeg a Saesneg - a dderbyniodd ganmoliaeth uchel.

Cave - cyd-gynhyrchiad â Camille O’Sullivan ar gyfer Gŵyl y Llais 2018, a berfformiwyd yn Llundain, Auckland, Adelaide, Brighton, Caeredin a’r Almaen.

Double Vision - cyd-gynhyrchiad cerddorol gyda chwmni theatr o Gaerdydd, Gagglebabble, yn seiliedig ar sgript goll gan Hitchcock, ar gyfer Gŵyl y Llais 2018.

Highway One - sioe gerdd gan Katell Keineg a dderbyniodd pum seren. Cyd-gynhyrchiad â August 012 ar gyfer Gŵyl y Llais 2018. Stori dynes o Gaerdydd sy’n teithio am ymgynghoriad â’r Oracl yn Delphi, ac yn cyfarfod Maria Callas a Pasolini ar hyd y ffordd.

The Mirror Crack’d - addasiad o nofel Agatha Christie gan Rachel Wagstaff. Fe’i perfformiwyd i dros 28,000 o bobl, yn cynnwys pythefnos o rediad yn New Theatre, Caerdydd, lle torrwyd record gwerthiant tocynnau ar gyfer drama. Roedd hwn yn gyd-gynhyrchiad â Wiltshire Creatives.

RED - cyd-gynhyrchiad gydaLikely Story yn 2019. Sioe gerdd Nadoligaidd hudolus, yn seiliedig ar y stori dylwyth teg glasurol, yr Hugan Fach Goch.

The Beauty Parade - mae The Beauty Parade, sy’n gydweithrediad unigryw rhwng artistiaid Byddar a rhai sy’n clywed, yn cyfuno cerddoriaeth fyw, caneuon atgofus ac iaith weledol i adrodd un o hanesion mwyaf rhyfeddol yr 20fed ganrif.

Leisiau Dros Newid - arddangosfa aml-gyfrwng dan arweiniad y gymuned yw Lleisiau Dros Newid, sy’n cyfleu bywydau, gobeithion a breuddwydion ein cynulleidfaoedd a’n cymunedau ar adeg unigryw a hanesyddol.

Gŵyl ar-lein am ddim oedd Gŵyl 2021 wedi’i chyd-gynhyrchu gan BBC Cymru Wales a phedair o hoff wyliau Cymru – Gŵyl y Llais, FOCUS Wales, Lleisiau Eraill Aberteifi a Gŵyl Gomedi Aberystwyth. Roedd yr ŵyl yn llawn dop â cherddoriaeth a chomedi cofiadwy ac fe gofleidiodd amrywiaeth a deialog.

Sylfaen ein hamserlen gynhyrchu yw Gŵyl y Llais, sydd bellach yn flynyddol ; gŵyl gelfyddydau ryngwladol sy’n arddangos y llais yn ei holl ogoniant, ac yn cyflwyno doniau disglair o bedwar ban byd i gynulleidfaoedd.

Mae gennym ni wledd o gynyrchiadau a chyd-gynyrchiadau ar raddfa ganolig a mawr mewn datblygiad i rannu gyda chynulleidfaoedd dros y bum mlynedd nesaf.

Cadwch lygad barcud am gyhoeddiadau.

Tiger Bay Y Sioe Gerdd

Dociau Caerdydd ar droad yr ugeinfed ganrif, lle mae tlodi enbyd ochr yn ochr â chyfoeth eithriadol a’r diwydiant glo sy'n teyrnasu.

The Mirror Crack'd

Ein drama wefreiddiol newydd yn seiliedig ar y clasur o nofel ddirgel Miss Marple gan Agatha Christie, The Mirror Crack'd from Side to Side.

Dinas yr Annisgwyl

Strafagansa byw ansbaridigaethus drwy strydoedd Caerdydd i ddathlu bywyd a gwaith Roald Dahl.

Gŵyl y Llais

Mae gŵyl gelfyddydol ryngwladol Caerdydd yn dod ag artistiaid a chynulleidfaoedd at ei gilydd am gerddoriaeth fyw anhygoel, perfformiadau ysgogol a sgyrsiau ysbrydoledig.

Only the Brave

Sioe gerdd am laniadau D-Day, straeon y dynion a'r menywod a'u dewrder yn wyneb yr Ail Ryfel Byd.

Man to Man

Ein cynhyrchiad mewnol cyntaf, gyda fersiwn newydd o ddrama Manfred Karge am oroesiad un fenyw yn yr Almaen Natsiaidd

Tom Mumford as the Centaur

Highway One

Co-production with August 012 about a surreal journey to Delphi with a grieving woman, mythical Centaur, Italian film-maker and a mystic.

Lovecraft

Cer i grafu...sori ...garu!

Sioe wyddoniaeth, comedi, cerddoriaeth un ddynes Carys Eleri am gymhlethdodau cariad.

RED

RED oedd ein sioe Nadolig ar gyfer 2019 a berfformiwyd yn ein Stiwdio Weston. Roedd hi’n gyd-gynhyrchiad gyda’r cwmni arobryn Likely Story ...

The Beauty Parade

The Beauty Parade

Wedi’i gyd-gynhyrchu â’r gwneuthurwr theatr arloesol, Kaite O’Reilly, cyflwynodd The Beauty Parade stori ryfeddol ysbiwyr benywaidd, arwrol yr Ail Ryfel Byd.

Gŵyl 2021

Daeth pedair o hoff wyliau Cymru – Gŵyl y Llais, FOCUS Wales, Lleisiau Eraill Aberteifi a Gŵyl Gomedi Aberystwyth – ynghyd yn ystod y cyfnod clo i greu Gŵyl 2021.

Night photography with a long exposure by Dee Bryan

Lleisiau Dros Newid

Arddangosfa aml-gyfrwng dan arweiniad y gymuned yw Lleisiau Dros Newid, sy’n cyfleu bywydau, gobeithion a breuddwydion ein cynulleidfaoedd...

The Beauty Parade

Sabotwyr a llofruddion distaw tu ôl i linell y gelyn