Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Clonc gydag un o’n dysgwyr Cymraeg

Yma yn y Ganolfan, rydyn ni'n angerddol dros ddwyieithrwydd, ac yn cynnig gwersi Cymraeg ar lefelau gwahanol i’n staff.

Dyma ni’n dal i fyny efo Kirsty Alexander, Rheolwr Cysylltiadau Cwsmeriaid, sydd newydd gwblhau'r cwrs dwys diweddaraf.

Mae'r cwrs yn rhan o gynllun Cymraeg Gwaith gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Yn gyntaf, llongyfarchiadau i ti ar gyflawni’r cwrs. Beth yw dy stori di?

Rwy’n dod o Wlad yr Haf yn wreiddiol, ond wedi bod yn byw yng Nghaerdydd ers wyth neu naw mlynedd – des i yma ar gyfer y Brifysgol. Des i i weithio yma yn y Ganolfan yn syth o’r brifysgol, felly bron i chwe blynedd. Dechreuais fel cynorthwyydd ar y ddesg tocynnau. Rydw i wedi bod yn y rôl yma ers dwy flynedd.

Ers faint wyt ti’n dysgu Cymraeg?

Ers y flwyddyn ddiwethaf yn swyddogol, ond roeddwn yn dysgu ar fy mhen fy hun drwy Duolingo cyn hynny. Nes i wirfoddoli y llynedd yn Tafwyl pan oeddwn newydd ddechrau dysgu, ond rydw i wedi gwella dipyn ers hynny!

"Dwi’n teimlo bod hi’n bwysig i bawb gael mynediad i’r celfyddydau, a hynny yn eu hiaith nhw."

Kirsty 

Pam benderfynaist di ddysgu Cymraeg?

Yn fy swydd i, rydw i’n delio â chwsmeriaid bob dydd, ac roeddwn eisiau rhoi gwasanaeth yn iaith y cwsmer. Dwi’n teimlo bod hi’n bwysig i bawb gael mynediad i’r celfyddydau, a hynny yn eu hiaith nhw.

Hefyd, ar ôl gadael ysgol neu addysg bellach, mae’r cyfle i astudio a dysgu rhywbeth hollol newydd yn brin iawn. Rydw i’n mwynhau dysgu pethau newydd, felly roedd hwn yn gyfle gwych.
Hefyd, mae’n grêt gallu deall y clecs yn y swyddfa!

Sut oedd y cwrs?

Roedd e’n ddwys iawn! Roedden ni’n astudio am 4 awr yr wythnos a chawsom ni hefyd 3 wythnos lawn o Gymraeg bob dydd. Roedd llawer iawn o wybodaeth a phethau i ddysgu. Roedd y tiwtor yn hyfryd. Roeddwn i’n lwcus bod gen i ffrindiau yn dilyn y cwrs hefyd – ac roeddwn yn gallu ymarfer gyda nhw tu allan i’r dosbarth.

Beth yw’r pethau gorau am ddysgu Cymraeg?

Mae’n agor drysau i bethau newydd. Ac wrth gwrs, mae’n grêt gallu deall mwy o bethau sy’n digwydd o’m hamgylch. Dwi wedi bod i wylio cynhyrchiad Cymraeg, sef Nyrsys gan Theatr Genedlaethol Cymru, ac wedi gwylio rhaglenni fel Un Bore Mercher ar S4C ac roeddent yn wych.

"Dysgu Cymraeg mewn 3 gair..?

Hwyl. Pwysig. Cystadleuol (wel, os oeddech chi yn ein dosbarth ni beth bynnag!)"

Kirsty

Beth fyddet ti’n ei ddweud i unrhyw un sy’n meddwl am ddysgu Cymraeg?

Mae’n llawer o hwyl i ddysgu rhywbeth newydd, ac mae siaradwyr Cymraeg yn hapus i helpu. Cer amdani!