Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Rydyn ni’n credu yng ngrym trawsnewidiol y celfyddydau i greu newid cadarnhaol. Mae ein cynyrchiadau, ein hybiau dysgu a’n rhaglen o theatr, cabaret a chelf yn tanio dychymyg pawb.

Fel canolfan gelfyddydau a dysgu genedlaethol, ein nod yw cyfrannu at ddiwylliant Cymru yn ei holl amrywiaeth, meithrin doniau a phobl ifanc Cymru mewn ystod o sgiliau’n ymwneud â’r celfyddydau, a chynnig llwyfan i’n hartistiaid cenedlaethol adrodd eu stori.

Fel gwlad ddwyieithog, rydyn ni’n dathlu ac yn hyrwyddo artistiaid Cymraeg, drwy gyflwyno a chynhyrchu perfformiadau yn ddwyieithog.

Fwy nag erioed, rydyn ni’n cydweithio gyda phobl ifanc, artistiaid, aelodau o’r gymuned, sefydliadau diwylliannol a’n cynulleidfaoedd i gyd-greu cartref i’r celfyddydau yng Nghymru sy’n llawn llawenydd ac sy’n berthnasol i bawb.

Cynhyrchu creadigol: Rydyn ni’n creu theatr, gwyliau, digwyddiadau a phrofiadau digidol sy’n difyrru, yn ysgogi, ac yn ysbrydoli ein cynulleidfaoedd gartref a’r tu hwnt. Yn rhan o’n cenhadaeth i feithrin doniau, rydyn ni hefyd yn cynnig llwyfan i artistiaid lleol er mwyn cefnogi eu taith yn y diwydiant.

Catrys Eleri

Hyd yma, rydyn ni wedi cynhyrchu/cyd-gynhyrchu 14 sioe yn llwyddiannus, ac rydyn ni wrthi’n datblygu cyfres gyfoethog o gynyrchiadau gydag amrywiaeth o artistiaid, awduron, cyfarwyddwyr a’n cymdeithion creadigol sydd oll â stori gref i’w hadrodd.

Rhaglen ddysgu: Rydyn ni’n credu bod gan ddiwylliant rym i godi dyheadau pobl sydd wedi profi mwy o heriau na’r mwyafrif, ac i greu profiadau sy’n cyfoethogi bywyd.

young people

Mae ein rhaglen ddysgu’n targedu pobl rhwng 11 a 25 oed, ac mae’n cynnwys profiadau dysgu digidol a gweithdai a chyrsiau sgiliau ymarferol, sydd wedi’u cyd-greu gyda phobl ifanc, ar gyfer pobl ifanc.

Rydyn ni’n sicrhau ein bod ni’n rhoi perchnogaeth ar y gofodau yma i’r genhedlaeth nesaf, a rhyddid i adrodd eu stori ac i fod yn greadigol yn y ffordd maen nhw’n ei dewis.

Ymgysylltu cymunedol: Mae cynulleidfaoedd a chymuned wrth galon yr hyn rydyn ni’n ei wneud; rydyn ni’n dod o hyd i ffyrdd newydd o ymgysylltu gyda’n cymuned leol a chenedlaethol, ond rydyn ni hefyd yn gwreiddio eu lleisiau amrywiol yn sylfaen ein rhaglen.

Dancers

Rydyn ni’n rhoi cyfle i gymunedau gynllunio a churadu eu digwyddiadau eu hunain yn ein gofodau cyhoeddus, ac i berfformio mewn digwyddiadau nodedig fel Gŵyl y Llais.

Rydyn ni’n rhoi llwyfan iddyn nhw gael adrodd straeon amdanyn nhw eu hunain, am eu hanes, ac am eu diwylliannau. Rydyn ni’n gweithio i sicrhau bod modd i unrhyw un a phawb gael mynediad at ein sioeau, drwy docynnau cymunedol sy’n rhoi tocynnau am ddim neu â chymhorthdal i oddeutu 1,000 o grwpiau cymunedol ac unigolion, a 6,500 o blant ysgol ac athrawon bob blwyddyn.

Rhaglen theatr: Mae Theatr Donald Gordon yn croesawu cynyrchiadau o ansawdd uchel ac sydd wedi ennill gwobrau yn syth o’r West End. Ar ôl syfrdanu dros saith miliwn o bobl ledled y byd, dychwelodd War Horse gan y National Theatre i’n llwyfan yn ddiweddar, a daeth 50 o grwpiau o ysgolion ledled Cymru i’w gweld.

Warhorse outside the theatre

Roedd cynhyrchiad RSC o Matilda yn boblogaidd iawn gyda dros 80,000 o bobl o bob oed. Mae ein cwmni preswyl, Opera Cenedlaethol Cymru, yn cyflwyno sawl tymor o waith rhagorol i dros 25,000 o brynwyr tocynnau y flwyddyn.

Cabaret: Mae ein rhaglen o gomedi, cabaret, drag, cerddoriaeth a gair llafar yn cyflwyno’r gwaith arbrofol a llwyddiannus gorau ym myd theatr a pherfformio cyfoes. Mae’r rhaglen yn croesawu perfformwyr o gymunedau lleol, dwyieithog ac LHDTQ+ gan gynnig llwyfan i bawb.

Drag act holding a tea pot

Gofodau cyhoeddus: Ynghyd â chroesawu ein cymuned leol i ddefnyddio ein gofod, i gynnal digwyddiadau, i gyfrannu at arddangosiadau ac i berfformio ar ein llwyfannau, rydyn ni hefyd yn curadu celf gyhoeddus gyffrous i ysbrydoli pawb.

Earth sculpture

Yn ddiweddar, arddangoson ni ddau gerflun godidog gan yr artist Luke Jerram, sef Museum of the Moon a Gaia yng nghyntedd y Lanfa.

Darganfyddwch yr holl ffyrdd y gallwch chi gefnogi ein gwaith.