Skip to Navigation | Skip to Content |

Canolfan Mileniwm Cymru yn cychwyn chwilio am actor i arwain Tiger Bay the Musical

Wrth i Ganolfan Mileniwm Cymru gychwyn ar y gwaith o greu ei phrif gynhyrchiad llwyfan nesaf, maent wedi cyhoeddi clyweliadau i gastio talent ifanc leol ar gyfer y sioe gerdd newydd aruthrol hon.  

Maent wedi dechrau ar y gwaith o chwilio am ferch 10-14 oed a fydd yn chwarae rhan Ianto – bachgen amddifad, sydd mewn gwirionedd yn ferch, yn breuddwydio am fywyd gwell.  Mae'r rôl yn ganolog i'r stori wrth iddi archwilio perthnasau rhwng cenhedloedd a dosbarth cymdeithasol yn gynnar yn y 1900au pan oedd y bae yn un o borthladdoedd prysuraf a mwyaf amlddiwylliannol yn y byd. 

Bydd y clyweliadau ar ddydd Iau 22 Rhagfyr yng Nghanolfan Gymunedol Butetown, yng nghalon yr ardal ble mae'r sioe gerdd newydd hon wedi ei lleoli.  Gydag uchelgais i ysbrydoli ein cenedl a chreu argraff ar y byd, mae'r Ganolfan yn croesawu pobl ifanc gobeithiol o bob cefndir i glyweliad ar gyfer yr hyn a fydd ei chynhyrchiad mwyaf hyd yma.  Bydd disgwyl iddynt ganu, dawnsio ac actio, ond nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol, gan chwilio'n eang i gynnwys rhai sydd heb fod yn ymwneud â'r theatr na'r celfyddydau yn y gorffennol.  

Bydd Tiger Bay the Musical yn dod â hanes diwylliannol cyfoethog yr ardal hon yn fyw – gan rannu straeon ac edrych ar sut yr helpodd lunio dyfodol ein Prifddinas.   Gyda John Owen-Jones yn chwarae rhan Ardalydd Bute, bydd perfformiad cyntaf Tiger Bay the Musical yng Nghaerdydd yn Nhachwedd 2017 wedi perfformiadau rhagolwg yn Artscape Opera House yn Cape Town.  Mae'r sioe gerdd yn cael ei chynhyrchu mewn cydweithrediad gyda Cape Town Opera – gan gynnal perthynas hir sefydlog gyda De Affrica sy'n bodoli diolch i un o roddwyr gwreiddiol y Ganolfan – y gŵr busnes o Dde Affrica, Syr Donald Gordon. Mae'r cyfle ar gyfer actores obeithiol yn cynnwys cyfnod yn Cape Town ar gyfer yr ymarferion a pherfformiadau yn Ebrill a Mai 2017. 

Meddai Padraig Cusack, Cynhyrchydd Gweithredol Canolfan Mileniwm Cymru: “Mae cynhyrchu sioe gerdd ar raddfa fawr sy'n adrodd stori rhan bwysig o hanes Caerdydd yn gyffrous iawn.  Mae cynnwys pobl ifanc o'r gymuned yn rhan o'r cynhyrchiad yn arwyddocaol a, gobeithiwn, yn fanteisiol iawn.” 

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn agor ei drysau ac yn annog y genhedlaeth gerddorol nesaf i gymryd rhan, dysgu sgil newydd a bod yn rhan o ddigwyddiad cerddorol arwyddocaol. Rydym yn chwilio am rywun penderfynol sydd ag awydd i ymrafael yn yr her o chwarae Ianto, merch gydag ysbryd diatal. Ni fydd angen profiad blaenorol, ond bydd ymgeiswyr angen y dewrder a gallu i feddiannu llwyfan mawr.”

Mae gan hyn y potensial i newid bywyd rhywun ac rwy'n gobeithio y bydd llawer o bobl ifanc yn cipio ar y cyfle am glyweliad. Rydym yn edrych ymlaen at weld pa dalent sydd ar gael yn Butetown a thu hwnt wrth i ni gychwyn ein taith i greu Tiger Bay the Musical.”

Cynhelir clyweliadau agored yng Nghanolfan Gymunedol Butetown, Sgwâr Loudoun, Caerdydd ar ddydd Iau 22 Rhagfyr o 10am, gyda galwad yn ôl yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar fore dydd Gwener 23 Rhagfyr.

Bydd angen i'r actor fod ar gael bob dydd Sul yn ystod y tymor ar gyfer gweithdai grŵp a gynhelir yng Nghaerdydd o 11am – 2pm o 15 Ionawr 2017 tan 26 Mawrth 2017. Yna byddant yn mynd ymlaen i ymarfer a pherfformio yn Cape Town, De Affrica o 2 Ebrill i 27 Mai 2017.
 
I archebu amser ar gyfer clyweliad neu i gael gwybod mwy am beth fydd angen, cysylltwch â waterboys@wmc.org.uk

-DIWEDD-

 

Holi ac Ateb

Pwy yw Ianto?

Mae Ianto yn fachgen amddifad sydd mewn gwirionedd yn ferch, yn breuddwydio am fywyd gwell. Mae'n un o griw o Fechgyn y Dŵr sy'n byw mewn hen dwnnel glo segur yn agos i'r dociau ym Mae Teigr. Mae Bechgyn y Dŵr yn treulio eu dyddiau yn helpu'r docwyr (a elwir yn Ddynion Asyn) yn gyfnewid am fwyd a diogelwch rhag nifer o'r peryglon a wynebant. Yn arbennig felly gan yr Harbwrfeistr sydd eisiau clirio plant digartref o'r dociau a'u hanfon i Havannah, ysgol i'r tlodion nad yw plant yn aml yn ei goroesi'n fyw. Gobaith Bechgyn y Dŵr yw cael cyswllt gyda'u rhieni, os ydynt yn fyw neu'n farw, a chael cipolwg ar eu dyfodol. Ond i wneud hynny, rhaid i un ohonynt ddwyn y peiriant tremio crisial sy'n perthyn i Ardalydd dirgel Bute sy'n byw yn bell i fyny yn y Castell. Ianto sy'n ddigon anffodus i gael ei ddewis.

Ynghylch Tiger Bay the Musical

Mae Tiger Bay yn daith gerddorol i dafarndai anniwair a strydoedd cefn yr hen Butetown, Caerdydd, cymuned amlhiliol liwgar Prydain ar gychwyn yr 20fed Ganrif.

Gyda sgôr cerddorol bywiog, mae yna ferched siop, glowyr, dynion asyn, morwyr, swffragetiaid, mewnfudwyr, a chriw bywiog o Fechgyn y Dŵr carpiog sydd oll yn credu os byddant yn gweithio'n galed y byddant yn ffynnu hefyd o'r Brenin Glo. Pan fydd undebwyr yn peryglu elw, mae'r Harbwrfeistr uchelgeisiol, Cwmni Dociau Bute a marchnatwyr y Gyfnewidfa Lo yn bygwth eu bywoliaeth a breuddwydion am ddyfodol gwell.

Uwchlaw hyn oll, yn yr Ystafell Sidydd yng Nghastell Caerdydd, mae Trydydd Ardalydd Bute yn syllu i mewn i'w beiriant tremio crisial yn chwilio am atebion o Fyd y Cysgodion i'w drafferthion diddiwedd ei hun. Yn eironig, y plentyn Ianto fydd yn ysbrydoli'r dyn cyfoethocaf yn y byd i adael etifeddiaeth i bawb.
Mae Tiger Bay yn sioe gerdd Gymreig deuluol sy'n trafod dewrder, cymodi a chariad mewn byd sy'n newid.  

 

Yn meddwl am ymgeisio? Dyma beth sydd angen ei wybod…

 

Am bwy mae Canolfan Mileniwm Cymru yn chwilio?

Merch tua 10-14 oed, gyda llais soprano hyderus, i chwarae rhan Ianto yn y sioe gerdd a fydd yn cael ei llwyfannu yn 2017.

A oes angen profiad blaenorol?

Na, ond mae angen i chi allu canu, dawnsio ac actio, ac yn bwysicaf oll, fod yn ddigon penderfynol a brwdfrydig i ymrafael yn her y rôl.

Unrhyw ofynion arbennig?

Rhaid bod gennych chi naill ai wallt byr, neu fod yn barod i dorri eich gwallt ar gyfer y rôl, gan feddwl am Anne Hathaway. Ac, mae angen i chi fod yn ddigon dewr a galluog i feddiannu llwyfan mawr a heb fod ofn uchder!

Faint o amser fydd angen i mi ei roi?

Bydd angen i'r actor fod ar gael bob dydd Sul yn ystod y tymor ar gyfer gweithdai grŵp a gynhelir yng Nghaerdydd o 11am – 2pm o 15 Ionawr 2017 tan 26 Mawrth 2017. Bydd hefyd angen bod ar gael i ymarfer a pherfformio yn Cape Town, De Affrica o 2 Ebrill i 27 Mai 2017.

Beth am yr ysgol?

Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn darparu athro i deithio gyda'r plentyn yn Ne Affrica.

A yw'n bosibl i riant neu warchodwr deithio gyda'r actor i Dde Affrica?

Fe ddarperir tywysydd, ond byddai Canolfan Mileniwm Cymru yn croesawu'r posibiliad o gael rhiant, aelod o'r teulu neu warchodwr fel tywysydd.

Oes angen trefnu amser o flaen llaw ar gyfer y clyweliad?

Oes, i drefnu eich lle ar ddydd Iau 22 Rhagfyr o 10am, cysylltwch ag aelod o'r tîm Tiger Bay ar waterboys@wmc.org.uk. Cynhelir galwadau yn ôl ar fore 23 Rhagfyr.

Ble fydd y clyweliadau'n digwydd?

Canolfan Gymunedol Butetown, 40 Sgwâr Loudoun, CF10 5UZ ar ddydd Iau, a Chanolfan Mileniwm Cymru ar ddydd Gwener.

Oes angen i chi baratoi ar gyfer y clyweliad?

Mae angen i'r holl bobl ifanc ddod yn barod i ganu unrhyw gân yn y clyweliad. Gall ddod â cherddoriaeth papur, ond fel arall mae'r cynhyrchwyr yn hapus i'ch clywed heb gyfeiliant. Os nad ydych yn gwybod geiriau unrhyw gân, bydd ‘Pen-blwydd Hapus’ yn ddigon.

A oes cyfleoedd eraill i gymryd rhan yn y cynhyrchiad?

Oes, gwahoddir bechgyn a merched, 10 – 14 oed o ardal Butetown i ymuno yn y rhaglen celfyddydau perfformio am ddim, Platfform Perfformio, bob dydd Sul 11am – 2pm i ddysgu technegau a sgiliau perfformio newydd. Mae'r Cynhyrchwyr yn chwilio am lawr o bobl ifanc i chwarae Bechgyn y Dŵr pan fydd y cynhyrchiad yn cyflwyno ei berfformiad cyntaf yng Nghaerdydd yn Nhachwedd 2017. Dewch i gymryd rhan yn y gweithdai ar ddydd Sul, dysgu sgiliau newydd ac ymuno yn yr hwyl!

I gofrestru eich lle, cysylltwch â addysg@wmc.org.uk

Pryd mae perfformiad cyntaf Tiger Bay?

Bydd perfformiad cyntaf Tiger Bay ar ddydd Mercher 15 Tachwedd 2017 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru (gyda pherfformiad rhagolwg ar ddydd Mawrth 14 Tachwedd) a bydd y cynhyrchiad ymlaen am bythefnos tan ddydd Sadwrn 25 Tachwedd.

Pryd ydw i’n gallu cael tocynnau?

Gellir archebu tocynnau (yn amrywio o £7-£39) ar-lein ar yganolfan.org.uk neu gan y swyddfa docynnau ar 029 2063 6464.

Am wybodaeth i'r wasg cysylltwch â:

Vicki Spencer-Francis neu Kate Mann yn Cowshed drwy e-bost tigerbay@wearecowshed.co.uk