Skip to Navigation | Skip to Content |

Gwobrau’r sector yn cydnabod grwpiau sy’n gwella bywyd yng Nghymru

 
Bydd gwaith mudiadau gwirfoddol uchaf eu parch a mwyaf effeithiol Cymru yn cael ei gydnabod mewn seremoni gwobrau cenedlaethol.

Bydd y gwobrau blynyddol a gynhelir gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) ac a gefnogir gan Class Networks yn cael eu cyflwyno mewn seremoni dan ofal Sian Lloyd, y cyflwynydd teledu’r BBC , yng ngwesty Dewi Sant, Caerdydd ar 16 Chwefror.

 

Dyma’r grwpiau sydd ar y rhestr fer ym mhob categori:

 

Gwobr Class am y cyfathrebu gorau

 
NewLink Wales

Mae pobl sy’n gwella ar ôl camddefnyddio sylweddau wedi gallu ‘ail-ddiffinio’ eu hunain o ganlyniad i ymgyrch fywiog sy’n cael ei chynnal gan NewLink Wales i herio stigma ac ennyn trafodaeth. 

Diwrnod Arwresau – Heroine Day oedd prosiect cyfathrebu a chodi arian mwyaf uchelgeisiol yr elusen ers ei lansio yng Nghaerdydd 17 mlynedd yn ôl. Dyfeisiwyd y prosiect hwn i ddathlu’r ymdrech arwrol a wneir wrth wella o ddefnyddio cyffuriau ac alcohol – yn hytrach na bod yn rhywbeth y mae’r rhan fwyaf o bobl yn dewis osgoi siarad amdano.

 
Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru

Yn sgil creu tîm cyfathrebu, llwyddodd Prifysgol De Cymru i ysgogi’r cynnydd mwyaf yn y wlad o ran ymgysylltiad yn y sector undebau myfyrwyr.

Ar ôl i gyn-Brifysgolion Morgannwg a Chymru, Casnewydd uno, nid oedd gan yr undeb dîm cyfathrebu penodol na dull strategol o gyfathrebu gyda’i aelodau.  Roedd y gwaith o hyrwyddo ymgyrchoedd a digwyddiadau yn digwydd ar hap, yn aml ar y funud olaf heb negeseuon clir na’r defnydd o frandio cyson.

 
YMCA Abertawe

Mae harnesu pwer Twitter wedi ‘chwyldroi’ y ffordd y mae YMCA Abertawe yn rhyngweithio gyda, ac yn darparu gwybodaeth fusnes i randdeiliaid mewnol ac allanol.

Mae’r Cyfryngau Cymdeithasol bellach yn erfyn busnes hanfodol i’r tîm bach o staff ac yn galluogi’r tîm i gyfathrebu gyda’r byd y tu hwnt. Roedd aelodau yn effro i ddefnyddioldeb Twitter yn ei ddyddiau cynnar, wrth iddynt sylweddoli y gallent gynnal sgwrs ddydd a nos gydag ‘unigolion strategol allweddol’.

 

Y wobr amgylcheddol

 
Ymddiriedolaeth Penllergare

Ymddiriedolaeth Penllergare oedd un o ddau safle yng Nghymru llynedd i dderbyn Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol.  Dyma elusen amgylcheddol mewn dyffryn ar gyrion Abertawe gyda mwy na 100 o wirfoddolwyr rhwng 8 ac 87 oed.

Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth yn 2000 i adfer y dirwedd, sy’n cynnwys llynnoedd, gardd furiog, rhaeadr a rhai nodweddion hanesyddol o bwysigrwydd cenedlaethol - yn yr arsyllfa yma y tynnwyd un o’r lluniau cyntaf o’r lleuad. 

 
Canton & Riverside Grows Wild

Mae gwyrddni yn dod i ‘fannau mwyaf llwydaidd Caerdydd’ diolch i ymdrechion Canton & Riverside Grows Wild, sef grŵp bach o wirfoddolwyr sy’n benderfynol o wneud newidiadau positif i’w cymuned.

Ar ôl mabwysiadu pedwar man gwyrdd a esgeuluswyd yn ardaloedd difreintiedig Riverside a Threganna a’u troi’n llecynnau i fywyd gwyllt, mae’r grŵp wedi cynnal gweithdai i drigolion ar dyfu a chynaeafu ffrwythau a llysiau o’u gerddi.

 
NewLink Wales  - Prosiect ‘Buzzin’

Mae pobl gyda phroblemau camddefnyddio sylweddau yn cael cymorth i wella drwy ddysgu sut i gadw gwenyn. Mae NewLink Wales yn ceisio mynd i’r afael â phroblemau cleientiaid drwy gynnig cyfleoedd i gadw gwenwyn fel rhan o Brosiect ‘Buzzin’; gosodwyd cychod gwenyn ym maes parcio’r mudiad yn Ebrill 2016.

Ers hynny, mae gwirfoddolwyr wedi cael cyfleoedd i ddysgu sgiliau ymarferol a gweinyddol, gwaith tîm a llawer o sgiliau trosglwyddadwy eraill. Mae’r prosiect hefyd wedi datblygu cymwysterau i gyfranogwyr a fydd yn gwella eu sgiliau cyflogadwyedd. Yn wir, mae chwech ohonynt eisoes wedi ymgymhwyso fel gwenynwyr ac ar fin hyfforddi eraill. 

 

Y wobr iechyd, gofal cymdeithasol a lles

 
Cardiff People First

Mae Cardiff People First yn cael ei redeg gan, ac i bobl ag anabledd dysgu, gyda phrofiad uniongyrchol o beth mae hynny’n ei olygu gan gyflogwyr, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr.

Mae’r grŵp yn rheoli prosiectau gyda phartneriaid i ymgyrchu a newid agweddau, sicrhau gwasanaethau gwell a mwynhau mwy o gyfleoedd. Bu’r grŵp yn gweithio gyda Screening for Life i greu ffilm am brofion rhwbiad o’r groth fel bod menywod ag anabledd dysgu yn gwybod beth i’w ddisgwyl a phryd ddylen nhw gael profion. 

 
Volunteering Matters

Mae pobl ifanc ledled De Ddwyrain Cymru yn gweld gwelliannau i’w hiechyd a’u lles yn sgil rhaglen addysg iechyd rhyw dan arweiniad cyfoedion.

Volunteering Matters sy’n gyfrifol am redeg prosiect The Sex Matters Too mewn partneriaeth â thîm allgymorth iechyd rhyw Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan er mwyn hyfforddi pobl ifanc 16-25 mewn meysydd fel iechyd rhyw, cam-fanteisio rhywiol  a chydberthnasau iach. 

 
Prosiect Amber Byddin yr Eglwys

Mae Prosiect Amber Byddin yr Eglwys yn cynorthwyo pobl ifanc 14-25 yng Nghaerdydd a’r ardaloedd cyfagos drwy eu cyflwyno i’r theatr, coginio, celf a chrefft, gweithdai cerdd, cwnsela a chymorth un i un. 

Mae’r gefnogaeth yn eu helpu i weithio drwy’r problemau, datblygu strategaethau gwahanol ar gyfer ymdopi, hybu hunanhyder a hunan-barch a datblygu cyfeillgarwch. 

 

Y wobr am lywodraethu da

 
YMCA Abertawe

Mae ymddiriedolwyr YMCA Abertawe yn ‘fwrdd blaengar ac arloesol, sydd wedi arwain yn rhagweithiol ac yn fentrus, ac sydd wedi rhoi miloedd o oriau o’u hamser i gefnogi, meithrin, cynrychioli, herio sialensiau, cymryd risgiau a bod yn gryf i dyfu, cefnogi a gwella ein mudiad.’ 

Dan arweiniad Cadeirydd dynamig ac ysbrydoledig, mae’r ymddiriedolwyr wedi arwain ymgyrch dros y 12 mis diwethaf i ail-frandio a ffocysu meysydd gwaith allweddol a darparu cefnogaeth i gymunedau lleol yn seiliedig ar eu hanghenion.

 
The Fern Partnership

Mae The Fern Partnership yn cydweithio gydag Ysgol Gymunedol Ferndale ym Maerdy, Rhondda, i godi arian i’r ysgol a chynorthwyo i ddatblygu bywydau a llesiant cymunedau lleol ac ehangach drwy gynnig gwasanaethau i gefnogi teuluoedd a chenedlaethau dan nawdd rhaglen ‘Generations Together’. 

Mae ‘awydd angerddol a phenderfynol’ gan yr ymddiriedolwyr i gefnogi, herio a chynghori’r tîm rheoli i gyflenwi gwasanaeth o ansawdd uchel a safonau rhagorol.

 
Eiriol Mental Health Advocacy

Mae ymddiriedolwyr Eiriol Mental Health Advocacy wedi mabwysiadu model o feddwl sy’n eu galluogi i gyflawni eu rolau yn fwy effeithiol. Defnyddir model ‘3S’ i gefnogi’r rheolwyr, gweinyddwyr ac eiriolwyr i gyflenwi gwasanaeth rhagorol; i arolygu er mwyn sicrhau bod safonau perfformiad a thargedau comisiynwyr yn cael eu cynnal; ac i adolygu strategaeth gyfredol ac i’r dyfodol i sicrhau ein bod yn ateb y galw a gofynion yn nhermau daearyddol.

Maent yn ystyried anghenion wrth wneud penderfyniadau a ‘sefyll yn esgidiau rhywun arall’ er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl. Maent hefyd yn defnyddio tair ffon fesur sef cyllid, iechyd meddwl a gweithrediadau. Bydd cyllid yn cael ei adolygu’n chwarterol, a bydd monitro gofalus ar nifer yr atgyfeiriadau newydd a dderbynnir a pha mor gyflym yw’r ymateb iddynt. Bydd gweithgareddau o ddydd i ddydd hefyd yn cael eu hadolygu.

 

Y wobr am godi arian yn arloesol

 
Awel Aman Tawe

Mae fferm wynt a adeiladwyd gan Awel Aman Tawe wedi helpu i droi’r fenter gymdeithasol yn un o’r mwyaf yng Nghymru, gyda mwy na £3m i fynd yn ôl i brosiectau amgylcheddol dros 20 mlynedd, sef oes y prosiect.

Defnyddiodd y grŵp Twitter a Facebook i sicrhau buddsoddiad o’r DU a thramor; trefnwyd 25 o ymweliadau cyhoeddus â’r fferm wynt yn ystod y gwaith adeiladu, a chafwyd cefnogaeth pobl enwog gan gynnwys Michael Sheen - sydd o Bort Talbot, cyn-gapten rygbi Cymru Paul Thorburn a Gillian Clarke a fu'n fardd cenedlaethol Cymru.

 
Gofal Canser Tenovus

Mae ymgyrch gan Gofal Canser Tenovus i atal y dirywiad yn nifer y rhoddion a dderbyniwyd o ewyllysiau wedi arwain at addewidion o oddeutu £1m – 10 gwaith yr hyn a gyflawnwyd mewn ymgyrchoedd blaenorol.

Mae ewyllysiau yn ffynhonnell incwm hanfodol - gan ariannu rhaglen ymchwil flynyddol sydd werth £1m - ond roedd hysbysiadau o gymynroddion yn raddol leihau a’r patrwm yn debygol o barhau. Roedd hynny’n peryglu gwaith   yr elusen i’r dyfodol.  Roedd ymgyrch 2016 i godi arian o gymynroddion, Cancer Free Future yn brosiect marchnata aml-sianel a oedd yn cynnig y cyfle i bobl dros 50 ledled Cymru wneud ewyllys o’r newydd, neu ddiweddaru eu hewyllys, yn rhad ac am ddim yn ystod mis Mawrth. 

 
Canolfan Mileniwm Cymru

Cynhaliwyd penwythnos Roald Dahl’s City of the Unexpected dan nawdd Canolfan Mileniwm Cymru fis Medi diwethaf, sef y digwyddiad diwylliannol awyr agored mwyaf yn hanes y brifddinas.

Heidiodd cannoedd o filoedd o bobl i’r ddinas i ddathlu canmlwyddiant awdur mwyaf poblogaidd Cymru mewn gŵyl a ddyrchafodd ‘gelf, diwylliant a chreadigrwydd i lefel newydd’.  Trefnwyd y digwyddiad mewn cydweithrediad â National Theatre Wales, a bu’r digwyddiad yn gyfrifol am godi proffil Caerdydd, gan hawlio sylw a chreu cyffro ar y rhwydweithiau cymdeithasol ledled y byd.

 

Y wobr am gynhwysiant digidol dan nawdd Cymunedau Digidol Cymru

 
RNIB Cymru – Online Today/Arlein Heddiw

Mae Cymry sy’n dioddef o nam ar y golwg neu ar y clyw ac sy’n byw mewn cymunedau sydd yn y perygl mwyaf o gael eu hallgáu’n ddigidol yn cael eu cynorthwyo gan brosiect RNIB arloesol i ddefnyddio’r we, yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth â, Vision Support a Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru

Mae’r prosiect Arlein Heddiw  yn hyfforddi gwirfoddolwyr i gynorthwyo pobl  sy’n colli’u golwg i ‘ddechrau eu taith ddigidol’. Dyma ymgyrch ‘lefel mynediad’ sy’n cymryd nad oes gan gyfranogwyr unrhyw wybodaeth flaenorol o dechnoleg ddigidol. 

 
Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin

Mae Llyfrgelloedd Blaenau Gwent-Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl lleol drwy roi cyfle iddyn nhw ddefnyddio rhwydwaith o 64 o gyfrifiaduron cyhoeddus a hefyd hyfforddi gwirfoddolwyr a staff i’w cynorthwyo a’u hannog i fynd ar-lein.    

Mae amgylchedd anffurfiol a chyfeillgar chwe llyfrgell y sir yn helpu dysgwyr i ymlacio. Yn wir, y gwasanaeth a ddarperir yn y llyfrgelloedd yn aml yw’r lle cyntaf i fynd ato am gymorth digidol, gan gynnwys cymorth i ddechreuwyr pur.

 
The Change Step

Mae gwasanaeth mentora a chynghori The Change Step dan arweiniad CAIS, yn cael ei ddarparu ledled Cymru gan aelodau consortiwm DACW. Dyma wasanaeth sy’n cynorthwyo cyn-aelodau’r lluoedd arfog sy’n dioddef problemau iechyd meddwl gan gynnwys PTSD, camddefnyddio sylweddau, cysylltiad gyda’r system cyfiawnder troseddol, digartrefedd, diweithdra, dyled a/neu ddibyniaeth ar hapchwarae, yn ogystal â chynnig cymorth a gwybodaeth i’w teuluoedd a’u ffrindiau. 

 

Y wobr am y mudiad a edmygir fwyaf  - dewiswyd y rhestr fer a’r enillydd drwy bleidlais gyhoeddus

 
The Fern Partnership

Mae aelodau Fern Partnership yn Rhondda Cynon Taf yn ‘esiampl ddisglair o bositifrwydd’ sydd wedi gweddnewid bywydau pobl yn eu cymunedau.

Wrth gynnal dau brosiect Gofal Plant llwyddiannus o dan raglen Dechrau’n Deg a helpu i roi rhaglen Cymunedau yn Gyntaf ar waith, mae’r tîm wedi gwella iechyd a llesiant trigolion, yn ogystal â newid ‘y diwylliant hanesyddol ac agweddau’.

 
Headway Caerdydd

Mae Headway Caerdydd a De Ddwyrain Cymru wedi gwella bywydau cannoedd o bobl y mae anaf i’r ymennydd wedi effeithio arnynt, gan ddarparu cymorth amhrisiadwy i deuluoedd ac unigolion.

Cyn i ddioddefwyr a’u teuluoedd sefydlu’r elusen – gyda chymorth therapyddion yn Ysbyty Rookwood – ychydig iawn o gymorth yr oedd cleifion a oedd yn gadael ysbyty yn ei gael i ddygymod â chanlyniadau difrifol anaf i’r ymennydd, ac i addasu iddynt.

 
Awel Aman Tawe

Treuliodd gwirfoddolwyr Awel Aman Tawe 18 mlynedd yn cyflwyno ceisiadau cynllunio ar gyfer fferm wynt sydd bellach yn cyflenwi trydan i oddeutu 2,500 o gartrefi yn Abertawe. 

Cyflwynodd yr elusen ynni adnewyddadwy dri chais a wrthodwyd, cawsant eu gwrthodd ddwywaith ar gyfer caniatâd tir comin a cholli ymchwiliad cyhoeddus, a barodd wyth diwrnod, ac adolygiad barnwrol.

 
Fair Treatment for the Women of Wales

Mae Fair Treatment for the Women of Wales (FTWW) yn gwneud ‘gwaith gwirioneddol gampus’ yn cefnogi menywod a merched nad ydynt yn cael cymorth am eu problemau iechyd.

Sefydlwyd yr elusen gan y Prif Swyddog Gweithredol Debbie Shaffer ar ôl iddi fethu â chael triniaeth a chan wybod bod yna lawer o fenywod eraill yn yr un sefyllfa.  Mae’n canolbwyntio ar endometriosis ar hyn o bryd, ac mae aelodau FTWW yn teimlo mai’r rheswm dros eu triniaeth annigonol yw diffyg darpariaeth arbenigol yng Nghymru.

 
Soroptimist International Wales South

Mae Soroptimist International Wales South (SIWS), sydd â thros 400 o aelodau mewn 16 o glybiau ledled yr ardal, wedi arwain y ffordd yn ymgyrchu yn erbyn masnachu pobl.

Mae’r mudiad yn rhan o ymgyrch wirfoddol fyd-eang o fenywod sy'n ysbrydoli camau gweithredu ac yn gweddnewid bywydau yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae SIWS wedi datblygu’r sticeri gwrth-caethwasiaeth cyntaf ar gyfer tacsis lleol ac wedi cydweithio â Thîm Atal Caethwasiaeth Llywodraeth Cymru i gynhyrchu a dosbarthu pamffledi.

 I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Lynne Reynolds neu Simon Dowling ar 0800 2888 329.  Gwefan WCVA www.wcva.org.uk

 
Nodiadau

Mae WCVA yn cefnogi ac yn cynrychioli’r trydydd sector yng Nghymru, gyda mwy na 3,000 o aelodau gan gynnwys amrywiaeth eang o fudiadau sy'n gweithio ar faterion megis tai, adfywio economaidd, gofal plant, datblygu cymunedol, trafnidiaeth, yr amgylchedd ac iechyd.