Skip to Navigation | Skip to Content |

Cefnogi Drwy Godi Arian

Rydyn ni’n credu y dylai pawb gael y cyfle i brofi’r celfyddydau perfformio, waeth beth fo’u hoedran, profiad neu gefndir cymdeithasol.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn dibynnu ar eich cefnogaeth i gadw’n driw at ein gweledigaeth wreiddiol o ddenu’r gorau’r byd i Gymru a chyflwyno’r gorau o Gymru i’r byd.

Os ydych chi’n credu mewn cadw’r celfyddydau’n hygyrch i bawb, yn enwedig i bobl ifanc a theuluoedd drwy ein rhaglenni addysg ac allgymorth, cefnogi digwyddiadau a gwyliau celfyddydol cenedlaethol sy’n ymgysylltu â’r gymuned leol fel Roald Dahl’s City of the Unexpected a Gŵyl y Llais, yn ogystal â chreu cynyrchiadau sydd wedi’u creu yma yng Nghymru fel Only The Brave law yn llaw â’n rhaglen yn ystod y flwyddyn o theatr, opera, ballet, cerddoriaeth, dawns a chomedi yng nghalon Bae Caerdydd - gallwch wneud hynny drwy godi arian.

Mae pob ceiniog yn cyfrif.


Gallwch godi arian ar ein cyfer drwy:

Blychau casglu
Gall pob ceiniog wneud gwahaniaeth i’r gwaith yr ydyn ni’n ei wneud yma yn y Ganolfan. Os hoffech chi ein helpu i godi arian drwy gasglu yn eich gweithle, cartref neu ysgol, cysylltwch â ni i ofyn am flychau casglu.

Dewis Canolfan Mileniwm Cymru fel eich elusen
Os ydych chi’n perthyn i grŵp cymdeithasol, clwb busnes neu unrhyw rwydwaith arall, gallwch ddewis Canolfan Mileniwm Cymru fel elusen. Gallwn ni eich helpu drwy ddod o hyd i wobrau raffl / arwerthiant a chefnogi eich digwyddiadau er mwyn hwyluso’r gwaith codi arian.

Rhywbeth gwahanol i’r arfer!
Rydyn ni hoffi annog pobl i fod yn greadigol, felly beth am godi arian drwy wneud rhywbeth unigryw? ʼDoes dim terfyn ar beth allwch chi ei wneud i godi arian ac mae modd i’ch cymuned leol, cylch cymdeithasol neu weithle hefyd gymryd rhan yn yr hwyl.

Rhywbeth i’ch ysbrydoli…

  • Her yn yr Awyr Agored: Hoffi antur ac awyr iach? Mae digonedd i'w wneud fel abseilio, plymio o'r awyr, neu Her y Tri Chopa. Beth am ddod â chriw o bobl at ei gilydd i gerdded un o fynyddoedd uchaf Cymru i godi arian at gelfyddydau Cymru? Neu gael eich noddi i seiclo a chadw'n ffit ar yr un pryd wrth godi arian.
  • Celf a Chrefft: Am brynhawn hamddenol o godi arian, mae ffair grefftau yn ddelfrydol i blant ysgol neu'r gymuned leol, gallwch gynnal digwyddiad creu crefftau a gofyn am gyfraniad gan y rhai sy'n mynychu.
  • Gemau: Beth am gynnal diwrnod gemau llawn hwyl a sbri gyda gemau tîm, gemau bwrdd a gemau fideo…maen nhw'n ffordd wych o godi arian (cyfrannu fesul digwyddiad/atyniad neu dâl am ddiwrnod cyfan) ac yn berffaith ar gyfer y gweithle.
  • Bwyd: Trowch stondin gacennau i gystaleuaeth Bake Off, neu fore coffi i sesiwn blasu pwdinau… neu beth am ddosbarth creu coctels a chreu rhywbeth o'r newydd.
  • Adloniant Byw: Beth am gynnal noson meic agored i ddigrifwyr a cherddorion eich cwmni? Neu sioe dalent yn yr ysgol?
  • Achlysuron Arbennig: Mae'r Nadolig yn gyfnod perffaith i godi arian. Beth am gyngerdd carolau? Neu gasglu arian ar ddiwrnod Siwmperi Nadolig!

christmasjumpers

Ewch i’n tudalen JustGiving am ragor o syniadau, neu cysylltwch â ni  gan ddefnyddio’r manylion isod i ofyn am becyn codi arian eich hun.

Os oes gennych chi syniadau codi arian neu os hoffech roi gwybod i ni am rywbeth rydych chi’n ei wneud er budd Canolfan Mileniwm Cymru, dyma sut allwch chi gysylltu â ni:

Ffôn: 029 2063 6416
E-bost: datblygu@wmc.org.uk
Cyfeiriad, neu dewch i’n gweld: Tîm Datblygu, Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Bae Caerdydd, Caerdydd CF10 5AL.