Skip to Navigation | Skip to Content |

Gwybodaeth Bwysig

notice-board01

Cod Ymddygiad

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn lle gwaith a hoffai atgoffa aelodau o unrhyw gwmni sy'n dod yma i berfformio am y rheolau canlynol: 

 • Peidiwch â rhedeg yn yr adeilad
 • Cadwch eich sŵn yn isel (Efallai bod ymarferion yn digwydd gerllaw)
 • Gwisgwch gerdyn adnabod y cwmni bob amser
 • Byddwch yn ymwybodol o bobl yn eich dilyn trwy ddrysau. Ydi’r person sy’n eich dilyn yn gwisgo cerdyn adnabod?
 • Rhowch wybod am ddamweiniau a digwyddiadau ar unwaith
 • Peidiwch â dod â beiciau i mewn i’r adeilad (mae raciau beic ar gael o flaen yr adeilad)
 • Cadwch bob cod pin i’r ystafelloedd gwisgo yn gyfrinachol
 • Peidiwch rhoi menthyg eich cerdyn allwedd i bobl eraill 
 • Peidiwch â dod â chŵn mewn i’r adeilad oni bai eu bod yn rhan o’r sioe neu’n gi tywys

Gweithdrefnau Mewn Argyfwng

Mewn argyfwng, ewch allan o’r adeilad yn dawel a cherddwch i’r man cyfarfod penodol. Bydd angen i reolwr y cwmni cynhyrchu fod ar gael i gynorthwyo trwy alw enwau.

Gwybodaeth am Ddamweiniau

Os oes damwain yn digwydd, cysylltwch â Drws y Llwyfan ar unwaith ar y rhif estyniad 4630. Byddan nhw’n cysylltu â Brigâd Ambiwlans Sant Ioan, rhywun sydd wedi ei hyfforddi mewn cymorth cyntaf neu ambiwlans os oes angen. Rhowch fanylion llawn lleoliad y person sydd wedi ei anafu ac unrhyw wybodaeth ychwanegol sy’n berthnasol. Rhowch eich enw bob amser.

Mae ystafell cymorth cyntaf ar y llawr gwaelod y tu ôl i’r ddesg docynnau. Os ydych chi’n cael damwain yn y Ganolfan, cwblhewch y Ffurflen Ddamwain sydd ar gael wrth Ddrws y Llwyfan.
 

Diogelwch

Mae gan Ganolfan Mileniwm Cymru staff diogelwch ar gael 24 awr y diwrnod ar y rhif estyniad 6666 (o unrhyw ffôn mewnol).
 

Plant sy’n Perfformio

Mae’n rhaid i bob plentyn gael ei warchod bob amser pan maen nhw yn yr adeilad. Dylid atgoffa plant bod Canolfan Mileniwm Cymru yn lle gwaith ac y dylid ymddwyn yn briodol. Am ragor o wybodaeth, gwelwch ein polisi i warchodwyr. 
 

Eiddo Personol

Nid yw Canolfan Mileniwm Cymru yn atebol am unrhyw ddifrod i eiddo personol ar y safle, nac os caiff niwed neu ei ddwyn. Rydyn ni’n eich cynghori i beidio â gadael arian neu bethau gwerthfawr heb neb i ofalu amdanyn nhw. Am flaendal o £5, mae cloeon ar gael wrth Ddrws y Llwyfan.
 

Canolfan Mileniwm Cymru a’r Amgylchedd

Er mwyn cydymffurfio â’i Pholisi Amgylchedd, mae Canolfan Mileniwm Cymru yn gofyn i aelodau’r cwmnïau cynhyrchu wneud y canlynol… 

 • Diffodd goleuadau wrth adael ystafell os nad oes rhywun arall yno
 • Arbed dŵr
 • Cadw ffenestri ar gau
 • Meddwl cyn gofyn i ni droi'r gwres canolog neu’r aerdymheru i fyny
 • Ailgylchu – mae biniau ailgylchu ar gael o amgylch yr adeilad
 • Diffodd pob monitor a chyfrifiadur ar ddiwedd y dydd
 • Rhoi gwybod am unrhyw ollyngiad dŵr ar unwaith
   

Ysmygu

Ni chewch ysmygu yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Os hoffech ysmygu, mae’n rhaid gwneud hynny yn y lloches ysmygu benodol wrth ochr y man llwytho. 
 

Gwasanaethau Iechyd

NHS Direct
0845 4647 (Llinell 24 awr)
Nid oes doctor cwmni dynodedig gan Ganolfan Mileniwm Cymru, ond mae nifer o feddygfeydd yn gweld cleifion dros dro ar fyr rybudd. Ffoniwch ganolfan gwasanaeth busnes GIG Cymru i gael rhif ffôn meddygfa sydd ar agor ac yn fodlon gweld cleifion dros dro.
Ffôn: 01495 332000
***Mae pob meddygfa yng Nghaerdydd ar gau ar brynhawn dydd Mercher***