Skip to Navigation | Skip to Content |

Tra rydych chi yn y Ganolfan

backstage-lockers-sign

Bwyd, Diod a Siopa yn y Ganolfan

Mae nifer o lefydd i chi fwyta, yfed a siopa yn y Ganolfan, yn cynnwys yr Ystafell Werdd (trwy’r drysau gwydr dwbl, ger Drws y Llwyfan) sydd ar agor ar yr amseroedd canlynol:

 • Dydd Llun tan Ddydd Iau: 10am-3pm
 • Dydd Gwener: 8am-3pm
 • Dydd Sadwrn a Dydd Sul: Peiriannau gwerthu yn unig

Cewch ddod o hyd i fanylion llawn ein bariau a bwytai yn yr adrannau canlynol ar eich gwefan:
• Bwyta ac Yfed
• Siopa ac Anrhegion

Cofiwch – rydych chi’n cael gostyngiad o 10% yn ffresh a Crema gyda’ch cerdyn adnabod.

Cynigion

Mae’r cynigion canlynol ar gael i chi yn ystod eich cyfnod fel gwestai yn y Ganolfan. Sicrhewch fod gennych eich cerdyn adnabod.

 • Bar a Bwyty ffresh (*Angen cerdyn adnabod i ddangos eich bod yn gymwys)
 • Siop goffi Crema (*Angen cerdyn adnabod i ddangos eich bod yn gymwys)
 • Cynnig Campfa: Gwesty a Sba Dewi Sant
  Mynediad am ddiwrnod: £7.50
  Mynediad am wythnos: £17
  Am ragor o wybodaeth ar wersi neu gyfarwyddiadau, ewch i Ddrws y Llwyfan neu i wefan Gwesty a Sba Dewi Sant.

Defnyddio'r We

Mae mynediad i’r we ar gael i gwmnïau cynhyrchu. I ddefnyddio’r we, ewch i Ddrws y Llwyfan i gael enw defnyddiwr a chod pin.

Caiff defnydd o’r gwasanaeth ei fonitro a bydd archif yn cael ei chadw o’r holl wefannau yr ymwelir â nhw. Peidiwch â defnyddio rhwydwaith band llydan y Ganolfan i edrych ar ddeunydd anweddus, pornograffig neu sarhaus neu wefannau sydd â chynnwys anghyfreithlon i’w lawrlwytho.

Mae cyflymder y we wedi’i gyfyngu ac mae gan bob taleb lwfans data teg sy’n ddigon ar gyfer defnydd arferol o’r we.

Mae’r daleb yn ddilys ar gyfer cyfnod eich ymweliad oni nodir yn wahanol – ni fydd angen i chi deipio manylion y daleb bob tro rydych eisiau fynd ar y we. Bydd system y Ganolfan yn rhoi mynediad i chi’n awtomatig ond rydyn ni’n eich argymell i gadw manylion eich cod taleb rhag ofn bod problemau’n codi. 

Peidiwch ddefnyddio’r un cod taleb ar fwy nag un cyfrifiadur – dim ond mynediad i un cyfrifiadur ar y tro sydd ar gael gyda thaleb.

Os ydych chi’n cael problemau gyda’r cod neu fynediad i’r we, cysylltwch â Drws y Llwyfan. Byddan nhw’n trefnu cefnogaeth dechnegol i chi. Hefyd, mae canllaw cam wrth gam ar gael yn y pecyn cwmni sydd ar gael ym mhob ystafell wisgo.

Gwefannau Defnyddiol

Atyniadau yng Nghaerdydd

I gael rhestr o bethau i’w gwneud o amgylch y Ganolfan ac yng Nghaerdydd, ewch i’r dudalen Cyflwyno Caerdydd. Cewch ddod o hyd i wybodaeth bellach am atyniadau yng Nghymru yng Nghanolfan Ymwelwyr Bae Caerdydd, y tu fewn i’r Ganolfan.

www.visitcardiff.com
Ffôn: 029 2087 7900

Hysbysfyrddau

Mae nifer o hysbysfyrddau yn yr ardaloedd cefn llwyfan sy’n dangos yr hyn sy’n digwydd yn y Ganolfan. Mae hefyd hysbysfwrdd i’r cwmni cynhyrchu wrth Ddrws y Llwyfan, y gallwch ei ddiweddaru gyda’ch gwybodaeth sioe.

Nwyddau

Os ydych chi’n defnyddio Canolfan Mileniwm Cymru fel cyfeiriad post yn ystod eich cyfnod yma, sicrhewch eich bod yn defnyddio’r cyfeiriad post cywir os gwelwch yn dda. Gall gyfeiriad anghywir neu un sydd heb ei gwblhau achosi problemau i staff Drws y Llwyfan.  Mae’r manylion post cywir yma ar gael yn eich ystafelloedd gwisgo hefyd. 

Nid yw Canolfan Mileniwm Cymru yn gyfrifol am unrhyw bost sy’n mynd ar goll.

Eiddo Coll

Cysylltwch â Chynrychiolydd Gwybodaeth ar 2314 am unrhyw faterion ynglŷn ag eiddo coll.

Prynu Tocynnau

Y Ddesg Docynnau
10am-6pm Llun - Gwener
11am-5pm Sadwrn a Sul

Ar nos sioe, mae’r Ddesg Docynnau a Gwybodaeth yn aros ar agor tan 30 munud ar ôl i’r sioe ddechrau.


Dros y Ffôn
10am–6pm Llun - Gwener
10am-6pm Sadwrn
Ar gau ddydd Sul
Rhif Ffôn y Swyddfa Docynnau: 029 2063 6464

Archfarchnadau 

Tesco Express
Cei’r Forwyn,
Bae Caerdydd
7am – 11pm,
Llun – Sul
Asda
Ferry Road
Parc Manwerthu Bae Caerdydd
Ar agor 24 awr Llun - Sad
Sul 10am – 4.30pm

Banciau

HSBC
97 Stryd Bute,
Bae Caerdydd
Ffôn: 0845 7404404

Barclays
16a Cei'r Forwyn,
Bae Caerdydd
Ffôn: 0845 7555555

Lloyds TSB
105 Stryd Bute,
Bae Caerdydd
Ffôn: 0845 3000000

Swyddfa Bost

Gwerthwr Blodau

Royal Mail Post Office
110 Stryd Bute, Bae Caerdydd
Ffôn: 02920 480303
Llun – Gwe 9am -5pm

Flower Lodge
14 Heol Beulah, Rhiwbeina,
Caerdydd
Ffôn: 02920627587